Kategórie
Tlačové správy

Publikácia RODINNÉ SPRÁVANIE POPULÁCIE SLOVENSKA

Prinášame vám zaujímavé informácie z publi­ká­cie RODINNÉ SPRÁ­VA­NIE PO­PU­LÁ­CIE SLO­VEN­SKA.

Štatistika v súvislostiach: Rodinné správanie populácie Slovenska
Publikácia Štatistika v sú­vis­los­tiach: Rodin­né sprá­va­nie po­pu­lá­cie Slo­ven­ska.

Publikácia sa venuje rodinnému sprá­va­niu oby­va­te­ľov SR prie­re­zo­vo od roku 1991 až po sčí­ta­nie v roku 2021. Ku každej infor­má­cii prikla­dá­me aj interak­tívny graf na po­u­ži­tie.

Publikáciu si môžete stiahnuť z od­ka­zu: www.sci­ta­nie.sk.

Zníženie počtu sobášov v SR je trendom 20. aj 21. sto­ro­čia!

Celé 90. roky minulého storočia na Slo­ven­sku zna­me­nali zni­žo­va­nia počtu sobášov. Do­chá­dzalo k tomu aj napriek sku­toč­nosti, že do veku naj­vyš­šej sobáš­nosti sa postupne dostávali početné ge­ne­rá­cie slo­bod­ných mužov a žien. Ďalší vý­raz­nejší pokles bol zazna­me­naný začiatkom 21. sto­ro­čia.

Ďalší vývoj sobášnosti bol negatívne ovplyv­ne­ný špe­ci­fickými pod­mien­kami, ktoré vznikli počas pan­dé­mie ocho­re­nia COVID-19. Najmä v roku 2020 bol zazna­me­naný prudký pokles počtu uzavretých sobášov. Rok 2021 priniesol určité oživenie, ale stále sobáš­nosť ne­do­sa­ho­va­la hod­noty spred pan­dé­mie COVID-19.

Priemerný vek mužov a žien pri sobáši sa ne­ustá­le zvy­šu­je!

Vývoj priemerného veku pri sobáši sa u oboch pohlaví kon­ti­nu­ál­ne zvy­šuje počas celého transfor­mač­ného obdobia až do sú­čas­nosti. Kým v roku 1991 sa na Slo­ven­sku muž oženil v prie­mere vo veku 25,6 roka, v roku 2021 to už bolo takmer 35 rokov (o 9,3 roka viac). U žien tento trend do­sa­ho­val o niečo nižšiu dy­na­mi­ku, keď z pô­vod­ných 22,9 roka sa hod­nota prie­mer­ného veku pri so­báši zvý­šila na 32,1 rokov. Uve­dené zmeny pritom boli pod­mie­ne­né nielen odkla­da­ním prvých sobášov, ale aj zmenami v ča­so­vaní vstupov do man­žel­stva u roz­ve­de­ných a ovdo­ve­ných osôb.

Do ďalšieho manželstva po rozvode vstu­pu­je­me neskôr a starší!

Zvyšovanie hodnôt priemerného veku roz­ve­de­ných mužov a žien pri so­báši, ale aj prie­mer­nej doby uply­nu­lej od roz­vo­du po ďal­šie man­žel­stvo, súvisia s tým, že druhé a ďalšie sobáše roz­ve­de­ných sa na Slo­ven­sku rea­li­zu­jú nielen medzi staršími osobami, ale v prie­mere aj po dlhšej dobe po skon­čení roz­vo­do­vého konania. V po­rov­naní s rokom 1991 sa prie­merná doba uplynulá od rozvodu po sobáš zvýšila v roku 2021 o 6,1 roka u mužov a 5,8 roka u žien a priemerný vek pri sobáši roz­ve­de­ných sa za rovnaké obdobie zvýšil o 12,2 roka u mužov a 10,9 roka u žien.

Rok 2021 priniesol oživenie intenzity, s akou do ďal­šie­ho man­žel­stva vstu­po­vali roz­ve­de­ní

V prvej polovici 90. rokov prišlo k poklesu nielen sobášnosti slobodných, ale klesali aj možnosti roz­ve­de­ných mužov a žien na vstup do ďalšieho man­žel­stva. Koncom 20. storočia a začiatkom 21. sto­ro­čia sa tento pokles zmiernil a následne prišlo k určitej sta­bi­li­zá­cii. Po odznení nepriaz­ni­vých faktorov nasle­do­valo určité oživenie opa­ko­va­nej sobáš­nosti roz­ve­de­ných, ktoré ale pre­ru­šil rok 2020. Aj v prípade sobáš­nosti roz­ve­de­ných však už rok 2021 priniesol určité oživenie inten­zity, s akou do ďalšieho man­žel­stva vstupovali roz­ve­dení muži a ženy.

V roku 2021 sa priemerná doba uplynulá od ovdo­ve­nia po so­báš zvý­ši­la o 7 rokov u mužov a 4,4 roka u žien

V porovnaní s rokom 1991 sa v roku 2021 prie­mer­ná doba uply­nu­lá od ovdo­ve­nia po so­báš zvý­šila o 7 rokov u mužov a 4,4 roka u žien. Prie­mer­ný vek pri so­bá­ši ovdo­ve­ných sa zvý­šil o 8,2 roka u mužov a 6,8 roka u žien. Spo­loč­ne sú tieto zmeny pod­mie­ne­né aj sa­mot­ným odkla­da­ním pred­chá­dza­jú­cich (naj­čas­tej­šie prvých) man­žel­stiev, vše­o­bec­ným pre­dlžo­va­ním života a zni­žo­va­ním mužskej nadúmrtnosti, a teda aj sa­mot­ným zvy­šo­va­ním veku, v kto­rom do­chá­dza k ovdo­ve­niu.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *