Kategórie
Tlačové správy

Výsledok eurovolieb ovplyvní ešte posledný týždeň mobilizácie a mimoriadna udalosť, akou by mohlo byť vystúpenie premiéra

Agentúra SCIO zrealizovala v dňoch 24. mája – 2. júna 2024 te­le­fo­nický prieskum na re­pre­zen­ta­tív­nej vzorke 1 000 respon­den­tov za­me­ra­ný na voľby do Európskeho par­la­men­tu.

Agentúra SCIO

Z prieskumu vyplynulo, že jedno­znač­nými favo­ritmi volieb sú Progresívne SlovenskoSMER – so­ciálna demo­kra­cia. Obe strany majú možnosť rozdeliť si až ⅔ mandátov z cel­ko­vo 15, ktoré sú v Európskom par­la­men­te vyhradené pre Slo­ven­sko, pričom v tejto chvíli majú zhodne po 5 mandátov (s možnou odchýlkou na 4 až 6 mandátov v obi­dvoch prípadoch).

Prieskum SCIO (počet mandátov do EP)
Prieskum SCIO (počet mandátov do EP).

Za nimi s odstupom nasledujú HLAS – so­ciál­na demo­kra­cia s 2 man­dátmi a po jed­nom mandáte by získali ešte hnutie REPUBLIKA, Kresťansko­de­mo­kra­tické hnutie, a nad hranicou zvoliteľnosti je pri rozhod­nu­tých voličoch aj strana Slo­bo­da a So­li­da­rita. Naopak, tesne pod hranicou zvoliteľnosti je strana Demokrati, ktorá ale významne poskočila oproti pre­došlému prieskumu z konca marca, prípadne začiatku apríla, a po­sil­nila sa aj strana Magyar Szövetség – Ma­ďar­ská aliancia.

„Odhadnúť presné percentá pre strany je v tejto chvíli veľmi kom­pli­ko­va­né, keďže rozho­du­júca bude účasť a tiež to, ako sa na­ko­niec rozhodnú tí, ktorí avizujú, že sa volieb určite zúčastnia, avšak ešte sa nerozhodli, ktorej politickej strane dajú hlas,“ vysvetľuje Martin Klus, zakladateľ a hlavný analytik agentúry SCIO.

„Osobitne pri strane SMER – sociálna de­mo­kra­cia po­rov­na­ním s voľbami do NR SR očakávame, že rozdiel oproti prieskumom môže byť vzhľadom na tzv. skrytého voliča až do 5 %, preto je celkom pred­sta­vi­teľ­né, že aktuálny dlho­dobý náskok PS nielen vyrovnajú, ale voľby môžu dokonca vyhrať. Kľúčovú rolu môže zohrať aj to, či sa ešte na poslednú chvíľu zapojí do ve­rej­ného života premiér Robert Fico, napríklad nejakým emo­cio­nál­nym verejným vystú­pe­ním. Dôležitá je tiež otázka, ktoré strany 5% hranicu ne­pre­kro­čia, prí­padne či dôjde k prekva­pe­niu a man­dáty sa budú deliť medzi viac ako 6 politických strán. To nie je nereálne, ak sa napríklad Demokratom, či Magyar Szövetség – Ma­ďar­skej aliancii, podarí posledný týždeň mo­bi­li­zo­vať svojich pod­po­ro­va­te­ľov. Pri od­ha­do­va­nej účasti okolo 30 % voličov totiž môže aj pomerne malé množstvo voličov navyše zmeniť konečný výsledkov volieb,“ uzatvára Klus.

Agentúra SCIO tentoraz porovnala aj to, ako zmenili voliči svoje pre­fe­ren­cie oproti je­sen­ným voľbám do NR SR a u ktorých strán došlo k naj­väč­šie­mu, prí­pad­ne naj­men­šie­mu pre­sunu vo­li­čov.


Agentúra SCIO je členom ESOMAR – Európskeho združenie pre mar­ke­tin­gový výskum a výskum verejnej mienky a signa­tá­rom jeho prehlá­senia o dodržia­vaní usta­no­ve­nia Medzi­ná­rod­ného kódexu praktík mar­ke­tin­go­vých a so­ciál­nych výskumov.

Autor: Agentúra SCIO.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *