Kategórie
Tlačové správy

Test detských autosedačiek

Nárazovým skúškam, testom ovládania, ergo­nó­mie aj che­mickej ana­lý­ze sme pod­ro­bili 19 nových auto­se­da­čiek.

Test detských autosedačiek (dTest)

Väčšina vás nezradí, v niekoľkých prípadoch sa však ukázalo, že ani etablo­va­ným značkám nemožno bez­hra­nične veriť. Kvôli ne­pri­ja­teľ­nému výsledku v teste čelného nárazu sme v jednom prípade museli prideliť naj­nižšie možné celkové hod­no­tenie. O druhú ne­dosta­točnú známku sa postarala analýza ne­žia­du­cich látok.

Detské autosedačky v teste: Bez­pečnosť pre­do­všetkým

V našom najnovšom teste detských auto­se­da­čiek sme dôkladne preverili 19 modelov od známych výrobcov. Tieto auto­se­dačky prešli náročnými nárazovými testmi, skúškami ovlá­da­nia, ergo­nó­mie a tak­tiež chemickou analýzou. Zistili sme, že väčšina auto­se­da­čiek posky­tuje spo­ľahlivú ochranu, nie­ktoré modely nás však skla­mali tak v testoch bezpečnosti, ako aj v analýze obsahu nežiaducich látok.

Čo v recenziách autosedačiek bežne ne­náj­dete?

Naše testy umožňujú priame porovnanie bezpečnosti a ďalších kľúčových vlastností v la­bo­ra­tór­nych pod­mien­kach aj v praxi. Okrem štandardných testov sme sa zamerali aj na uni­kátne vlastnosti a ino­vácie. Jedna z auto­se­da­čiek určená pre naj­menšie deti napríklad ponúka isofixové úchytky priamo vo svojej spodnej časti, čo eli­mi­nuje potrebu ťažko­pádnej základne. Tento prístup umožňuje jed­no­duchú inšta­láciu a mi­ni­ma­li­zuje riziko chybného pri­pev­ne­nia.

Bezpečnosť a jednoduchosť ovlá­da­nia

Naše testy ukázali, že aj medzi relatívne bezproblémovými kategóriami, ako sú sedačky s pro­ti­smer­nou inštaláciou pre deti do 18 mesiacov, môže byť rozdiel v bez­pečnosti. Väčšine auto­se­da­čiek v tejto kate­górii sa darilo dobre v bez­peč­nostných skúškach, konečné hod­no­tenie však ovplyvnila jed­no­du­chosť ovládania a inšta­lácie.

Viacrozsahové sedačky: Flexi­bi­li­ta verzus bez­pečnostné kom­pro­misy

Rastúce autosedačky, určené na dlhodobé používanie od na­ro­de­nia až do siedmich rokov, prinášajú fle­xi­bi­litu, ale zároveň môžu strácať z hľa­diska bezpečnosti. Pri testoch sme navyše zazna­me­nali, že aj keď nie­ktoré modely po­nú­kajú vy­ni­ka­júcu ochranu v rôznych režimoch inšta­lácie, pri iných môže byť ťažké správne pri­pú­tať dieťa, čo môže viesť k po­ten­ciál­nym bez­pečnostným rizikám.

Chemický poplach: Bezpečnosť ne­končí pri ná­ra­zoch

Náš test odhalil, že niektoré modely autosedačiek obsa­hujú ne­bez­pečné chemické látky, ako sú napríklad ftaláty, ktoré môžu ovplyv­ňo­vať hor­mo­nálny systém. Tieto látky sme zistili najmä v po­ťa­hoch nie­kto­rých auto­se­da­čiek a spô­so­bili výrazné zníženie cel­ko­vého hod­no­te­nia.

Vyberajte múdro

Výber správnej autosedačky je kľúčový pre bez­pečnosť vášho dieťaťa. Dôkladne si preštu­dujte výsledky ne­zá­vislých testov a vy­be­rajte na základe cel­ko­vého hod­no­tenia ochrany, ovlá­da­nia, ergo­nó­mie a absencie nebezpečných chemi­ká­lií. Venujte pozornosť aj detailom, ako sú možnosti inštalácie a po­u­ží­va­teľ­ský kom­fort, aby ste našli ideálne riešenie pre bez­pečnú a po­ho­dlnú cestu vašej ra­to­lesti.


Publikované v časopise 6/2024.

Pozri starší článok: Pozor na rastúce auto­se­dačky.

Autor: dTest.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *