Kategórie
Tlačové správy

Svoje VEĽKONÁKUPY odteraz vybavíte VEĽKOVÝHODNE vďaka Košík.sk

30. mája 2024 sa v Devínskej Novej Vsi konalo sláv­nostné stri­ha­nie pásky pri prí­le­ži­tosti ofi­ciál­neho spustenia nového on­line super­mar­ketu Košík.sk na slo­ven­skom trhu.

Košík.sk

Košík funguje už niekoľko rokov v Česku, kde v tri­nástich krajoch obslu­huje takmer 7 miliónov zá­kaz­ní­kov. Od­te­raz si môžu všetky benefity veľkých on­line nákupov za vý­hod­né ceny vychut­nať aj Slováci.

V priestoroch veľkoobchodu METRO sa za účasti mas­mé­dií stretli po­prední pred­sta­vi­te­lia troch význam­ných spo­loč­ností – Robert Brejc, Inter­na­tio­nal director a Jakub Chalupecký, Finance director zo spo­loč­nosti Košík.sk spolu so zástup­cami partnerských spo­loč­ností Romainom Vincentom, ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom METRO Slovakia a s Ivom Velíškom, CEO DODO CZ & SK, aby spo­ločne zahájili spustenie služby pre slo­ven­ských zá­kaz­ní­kov.

Masmédiá tak mali jedinečnú príležitosť položiť svoje otázky tým naj­po­vo­la­nej­ším.

„V spolupráci s naším strategickým partnerom METRO ga­ran­tu­je­me naj­vyš­šiu kva­litu výrobkov na trhu, a to pri cenách ako v tra­dičných ka­men­ných obchodoch. Výhodou je tiež pohodlné doručenie priamo k dverám zákazníkov, pričom pri veľkých nákupoch máte dopravu úplne zadarmo. Vďaka partnerstvu s tech­no­lo­gicko-lo­gistickou spo­loč­nosťou DODO sa naši zákazníci môžu spo­ľahnúť na rýchle a presné do­ru­če­nie,“ po­ve­dal Robert Brejc.

Široký sortiment tovaru pozostávajúci z vyše 9 000 tovarov vrátane čerstvého ovocia, zeleniny, mäsa a rýb, ale aj trvan­li­vých potra­vín a dro­gé­rie si dnes môžu nakúpiť oby­va­te­lia Bratislavy, Zvolena, Banskej Bystrice a ich okolia. Počas nasle­du­jú­cich mesiacov bude Košík postupne k dispo­zí­cii aj pre zá­kaz­ní­kov Žiliny, Nitry, Trnavy, Košíc a Pre­šova; a ich okolia.

Symbolické prestrihnutie pásky odštar­to­va­lo nový on­line super­mar­ket Košík.sk na Slo­ven­sku.

Foto: (Daša Šimeková)

Košík.sk (otvorenie)
Košík.sk (otvorenie)
Košík.sk (otvorenie)
Košík.sk (otvorenie)
Košík.sk (otvorenie)
Košík.sk (otvorenie)

Na fotografiách:
Robert Brejc, International director Košík.sk
Jakub Chalupecký, Finance director Košík.sk
Romain Vincent, generálny riaditeľ METRO Slovakia
Ivo Velíšek, CEO DODO CZ & SK


Správu dodala Andrea Kováčiková z PRime time.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *