Kategórie
Tlačové správy

Skvalitňujeme vzdelávanie na školách prostredníctvom podpory budovania kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v rámci realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti.

Účelom výzvy je zriadenie najmenej troch kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti na vysokých školách. Ich cieľom bude vzdelávať a poskytovať odborné znalosti pre verejný a súkromný sektor a vytvorenie programu vzdelávania a zvyšovania povedomia o kybernetickej bezpečnosti pre pracovníkov verejnej správy, vrátane doplnkového vzdelávania špecialistov v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ako celoživotného vzdelávania).

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné a štátne vysoké školy na území SR.

„Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je prostredníctvom výzvy pripravené prispieť k skvalitneniu vzdelávania a zabezpečiť spôsobilosť v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Výzva umožní čerpanie finančných prostriedkov z mechanizmu na vytvorenie a prevádzku kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti na verejných a štátnych vysokých školách pôsobiacich v Slovenskej republike,“ vyhlásil štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin.

Kompetenčné centrá budú zamerané najmä na:

– vznik študijných programov v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
– systematickú spoluprácu s verejnou správou pri vzdelávaní zameranom na zabezpečenie potrebných kapacít v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len „KIB“),
– metodickú pomoc vysokým a stredným školám pri vzdelávaní v KIB,
– nadviazanie medzinárodnej spolupráce s relevantnými medzinárodnými centrami excelentnosti a rozširovanie know-how vzdelávania v KIB.

Kompetenčné centrá budú realizovať nasledovné aktivity: zariadenie a vybavenie kompetenčného centra, tvorba metodík a vzdelávacích materiálov pre účely vzdelávania v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, príprava materiálov a dokumentácie v oblasti KIB, výskumná činnosť, expertná činnosť, celoživotné vzdelávanie, zvyšovanie odbornosti personálnych kapacít a certifikácia lektorov, spolupráca so zahraničím, odborné poradenstvo, a ďalšie súvisiace aktivity.

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu je vyše 8,5 mil. eur (8 512 571,25 eur), pričom maximálna výška na jeden projekt je stanovená na 1 704 000,00 eur s DPH. Žiadatelia môžu žiadosti o prostriedky mechanizmu podávať do 31. 7. 2024.

Výzva je dostupná na odkaze Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *