Kategórie
Tlačové správy

Test energetických nápojov

Výživoví špecialisti, psychológovia aj pedagógovia v ostat­ných rokoch varujú pred rastú­cou obľubou ener­ge­tických nápojov medzi deťmi.

Test energetických nápojov (dTest)

Dôvodov na znepokojenie je viac než dosť. Energetický nápoj si deti môžu kúpiť tak ľahko ako limonádu, hoci im môže škodiť. Chceme prispieť k diskusii testom za­me­ra­ným na ich zlo­že­nie. Výsledky sú varujúce. Deťom stačí na pre­kro­če­nie bez­peč­ných dávok kofeínu jediná plechovka v mnohých ener­ge­tických nápojoch.

Pokračuje séria našich testov diskutabilných nápojov. Ten­to­raz sme pripra­vili test ener­ge­tických nápojov. Viedla nás k tomu pre­do­všet­kým rastúca obľuba týchto „energy drinkov“ medzi deťmi. V ne­zá­vislom la­bo­ra­tó­riu sme preto nechali skontro­lo­vať, čo tieto ener­ge­tické nápoje obsa­hujú.

Nie je vhodný pre deti, tehotné aj doj­čiace ženy

Presne takéto slová nájdete na každom balení energetického nápoja, sú tam kvôli vysokému obsahu kofeínu. Meranie obsahu kofeínu preto stálo na úplnom začiatku celého testovania. Zistili sme, že niektoré z testo­va­ných nápojov môžu jed­no­du­chým spôsobom prekročiť bez­pečné denné dávky kofeínu pre deti. To je alar­mu­júce, najmä keď berieme do úvahy, že tieto nápoje sú dostupné takisto ako bežné ma­li­novky. Výsledky ukázali, že naj­vyššia dávka kofeínu v jednom balení môže ob­sa­ho­vať takmer celú bez­pečnú jed­no­ra­zo­vú dávku pre dospelú osobu.

Vplyv kofeínu na zdravie detí rozhodne nemožno pod­ce­ňo­vať. Okrem povzbu­dzu­jú­cich účinkov môže totiž vy­vo­lá­vať nespa­vosť, tras alebo narúšať srdcovú činnosť. Výskumy nazna­čujú, že pra­vi­delné nad­merné pitie ener­ge­tických nápojov môže zvy­šo­vať nervo­zitu, pocity úzkosti, aj riziko depresií u detí.

Okrem kofeínu prekáža aj cukor

Zistili sme, že okrem ovplyvňovania psychiky, obsa­hu­jú ener­ge­tické nápoje veľmi vysoké množstvo cukru. Napríklad niektoré testované nápoje ob­sa­ho­vali viac ako 10 kociek cukru v jed­nom 500 ml balení. To je dva­krát viac ako celo­denná od­po­rú­ča­ná dávka pre deti a v mnohých prípadoch je možné jedným balením „energy drinku“ prekročiť aj od­po­rú­ča­nú dennú dávku ener­ge­tických nápojov pre dospe­lých. Dlho­dobý vysoký príjem cukru môže mať niekoľko ne­ga­tív­nych zdra­vot­ných dôsledkov. Okrem zvý­še­ného rizika vzniku zubného kazu, je to pre­do­všet­kým obe­zita so všet­kými ne­ga­tív­nymi dopadmi na zdravie.

Výsledky nášho testovania ukazujú, že povzbu­dzu­jú­ce účinky ener­ge­tických nápojov sú vy­kú­pené značnými ri­zi­kami, najmä pre deti a mla­distvých. Je preto dô­le­žité, aby spotre­bi­te­lia boli in­for­mo­vaní a pristu­po­vali k pitiu ener­ge­tických nápojov opatrne.


Publikované v časopise 6/2024.

Pozrite si porovnanie ener­ge­tických ná­po­jov.

Autor: dTest.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *