Kategórie
Humanistická pomoc

Môžeme spolu ukončiť bezdomovectvo rodín

Boh nám dáva opäť možnosť.

Kategórie
Humanistická pomoc

Pomôžme Michalovi získať bionickú protézu

Už len 34 dní do ukončenia výzvy.

Kategórie
Humanistická pomoc

Venujte 2 % z dane na podporu ľudských práv

Otvárame dôležité témy, ktoré nikto iný ne­mô­že alebo nechce, naša ne­zá­vislosť je však zá­vislá na príspev­koch ľudí ako ste vy!

Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre Zelenú hliadku Pezinok

Darujte nám ich aj v tomto roku na sadenie stromov, zber odpadu, zadržanie vody a och­ra­nu fauny a flóry.

Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre občianske združenie Mačoz – Zvierací azyl

Ak ste zamestnanec, do 15. februára 2024 musíte za­mestná­va­te­ľa po­žia­dať o vy­ko­na­nie roč­ného zúčto­va­nia zapla­te­ných pred­dav­kov na daň a o vysta­ve­nie potvrdenia o za­pla­te­ní dane z príj­mov zo zá­vis­lej čin­nosti.

Kategórie
Humanistická pomoc Humanizmus

Dve percentá z daní pre Ethos

Tieto dni máte možnosť rozhodnúť aspoň o časti z vašich daní a pod­po­riť dvomi per­cen­tami nejakú orga­ni­zá­ciu či ob­čian­ske zdru­že­nie.

Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre občianske združenie Ľudia pre nás

Pomáhame najmä pouličným mačičkám, ktoré sa ocitli v ne­ľah­kej si­tu­á­cii.

Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre psíkov a mačičky

Občianske združenie O.Z. O psíčkovi a ma­čič­ke vás oslo­vu­je s po­u­ká­za­ním 2 % z dane.

Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre Humenské labky

Darujte nám 2 % z dane za rok 2023, aby mali tí, ktorí si nemôžu pomôcť sami.

Kategórie
Humanistická pomoc

Dva percentá z dane nám ozaj pomôžu

Každoročne sa uchádzame o vašu priazeň pre získa­va­nie lepších pod­mie­nok na našu činnosť, ktorá sa snaží osloviť deti a mlá­dež, ale aj dospelých.