Kategórie
Humanistická pomoc

Venujte 2 % z dane Občianskemu združeniu pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach

Študenti sa uchádzajú o pomoc.

Gymnázium Pavla Horova
Gymnázium Pavla Horova v Mi­cha­lov­ciach.

Aj vaše dane môžu skvalitniť vzdelá­va­nie na Zem­plíne.

Za predošlých päť rokov sa nám podarilo výrazne skvalitniť a mo­der­ni­zo­vať priestory v bu­do­ve školy – vstupný vesti­bul, zre­konštru­o­vali sa via­ceré triedy, odborné učebne a la­bo­ra­tó­riá prí­ro­do­ved­ných pred­metov či kabi­nety pre uči­te­ľov, vytvorili oddychové zóny na chod­bách. Kaž­do­ročne aj vďaka vám pra­vi­delne obno­vu­jeme a dopĺňame modernú di­dak­tickú tech­niku vo forme IT vy­ba­ve­nia tried, učební, la­bo­ra­tó­rií a ka­bi­ne­tov, snažíme sa o pra­vi­delný refresh webovej stránky školy a udržia­va­nie príspevkov v rámci školského podcastu.

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach (učebňa)
Gymnázium Pavla Horova v Mi­cha­lov­ciach (učebňa).

Pribudli OpenScienceLab a IT Creativity Lab. Samostatnú ka­pi­to­lu tvorí re­vi­ta­li­zá­cia športovej infra­štruk­túry – nový von­kajší športový areál, ktorý nám môžu široko-ďaleko závidieť.

Škola sa tiež – v rámci získavania doplnkových zdrojov – za­po­jila do via­ce­rých projektov (Reserata pro Fu­turo, FinQ, IT aka­dé­mia, Erasmus+, DofE a i.) a do­sa­huje výborné výsledky.

Radi by sme sa vám i takýmto spôsobom po­ďa­ko­vali za vašu pod­poru v uply­nu­lých rokoch. Po­da­rilo sa nám – s vašou po­mo­cou vo forme 2 % zo zapla­te­nej dane – zrea­li­zo­vať via­ceré zámery a plány, ktoré zlepšili ma­te­riálno-tech­nické pod­mienky pri vý­chove a vzde­lá­vaní našich žiakov.

Aj v roku 2024 nás čaká množstvo výziev, plánov a oča­ká­vaní zo strany zria­ďo­va­teľa i ro­di­čov­skej ve­rej­nosti, ktoré sa budeme snažiť zvládnuť tak, ako naj­lepšie vieme – veríme, že opätovne s vašou pomocou, aby sa naša škola mohla opa­ko­vane radiť medzi naj­kva­lit­nejšie gym­ná­ziá v šir­šom regióne.

Vyplniť vyhlásenie je veľmi jednoduché. Stačí zadať tieto údaje:

IČO:52925358
Obchodné meno (názov):OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRI GYMNÁZIU PAVLA HOROVA

IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, ne­po­u­ži­té polia ostá­va­jú prázdne.

Podrobné informácie nájdete na stránke nášho gymnáziá a v časti Darujte 2 % z dane.

Ďakujeme – Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach
Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach (100 rokov)
Gymnázium Pavla Horova v Mi­cha­lov­ciach (100 rokov).

Vašu doterajšiu aj budúcu pod­po­ru si veľmi vá­ži­me a ďa­ku­je­me za ňu.

Srdce

Za školu a občianske združenie ďakujú: Mgr. Ka­ta­rína Olša­vo­vá, ria­di­teľ­ka školy a Ing. Miloš Hlohin, pred­seda Občian­skeho zdru­že­nia pri Gym­ná­ziu Pavla Horova.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *