Kategórie
Humanistická pomoc

Zrušenie možnosti poukázať dve percentá z daní mimovládkam by negatívne ovplyvnilo niektoré firmy aj tretí sektor

S blížiacim sa podávaním daňových priznaní sa fyzické a práv­nické osoby rozho­dujú, komu ve­nu­jú dve per­cen­tá z daní.

SUBIN & Partners

V roku 2022 sa vybralo z asignácie daní fyzických a práv­nic­kých osôb 88 miliónov eur a viac ako po­lo­vicu z toho da­ro­vali mimo­vládnym orga­ni­zá­ciám firmy. O dve percentá z daní sa pritom uchádzalo 16 955 mimo­vlád­nych orga­ni­zá­cií. [1]

Aj poukázanie podielu zo zaplatenej dane možno po­va­žo­vať za jednu z foriem firemnej filan­tro­pie. Odborník na ro­dinné pod­ni­ka­nie a kom­plexnú správu rodinného majetku Michal Šubín preto upo­zor­ňuje, že ak by sa firmám vzala možnosť darovať percentá z daní na dobro­činný účel, mohlo by to mať v nie­kto­rých prípadoch dopady na rozbeh filan­tro­pie najmä u firiem, ktoré s dar­cov­stvom len začínajú a ne­ga­tívne by to ovplyvnilo aj samotný tretí sektor.

Možnosť poukázať 2 % z daní tretiemu sektoru je prospešná a zá­ro­veň uni­kát­na vec

Pre mnohé slovenské rodinné firmy sa filantropia stáva dôležitou súčasťou ich identity a zá­väzku voči spo­loč­nosti. Jednou z ciest, ako adresne poskytnúť nezištnú pomoc, je aj prostred­níc­tvom dvoch percent z daní. Podľa údajov ASFIN sa len v roku 2022 z asigná­cie daní fyzických a práv­nic­kých osôb vyzbieralo 88 miliónov eur, pričom firmy z toho darovali mimo­vládnym orga­ni­zá­ciám 45 miliónov. Priemerná výška prijatej asignácie za rok 2022 bola 5 189,99 eur.

„Možnosť poukázať 2 % z daní je unikátna a zá­ro­veň prospešná vec a Slo­ven­sko je jedna z mála krajín, ktoré takúto pomoc umožňujú. Zároveň je to aj jedna z mož­ností, po ktorej môže podnik siahnuť, ak nemá perso­nálne či finančné kapacity, aby zakladal vlastnú nadáciu alebo občianske združenie, keďže si to vyžaduje jednak ďalšie časové a finančné náklady, ale aj dôkladný ma­naž­ment,“ hovorí odborník na ro­dinné pod­ni­ka­nie a správu rodinného majetku Michal Šubín.

Aj peniaze z asignácie môžu odštartovať filantropiu

Filantropia sa na Slovensku úspešne rozvíja, v niektorých firmách sa však stáva súčasťou ich stratégie až po vý­mene ge­ne­rá­cií, kedy nástupníci hľadajú spôsoby, ako pomáhať. Pritom už len darovanie dvoch percent môže byť napríklad pre ro­dinný podnik podľa odborníka jedným z prvých krokov k tomu, aby začal s fi­lan­tro­piou a následne ju rozvíjal aj ďalšími smermi. Ak by teda štát napokon pristúpil k tomu, že by firmám vzal možnosť darovať per­centá z daní na dobro­činný účel, mohlo by to mať podľa odborníka v nie­kto­rých prípadoch dopad na rozbeh filantropie u nie­kto­rých firiem a ne­ga­tívne by to ovplyvnilo aj samotný tretí sektor.

„O dve percentá z daní sa v roku uchádzalo 16 955 mimo­vlád­nych orga­ni­zácií. Tretí sektor by tak túto zmenu výrazne pocítil. Zároveň by to ovplyvnilo aj niektoré firmy, ktoré, ak by chceli filantropiu vykonávať, museli by hľadať prostriedky priamo vo svojich rozpočtoch, a tie to nie každému dovoľujú. Alebo by museli skúšať rôzne iné formy, ktoré by nemuseli mať vždy opti­málny dopad. Napokon by sa ešte ako jeden zo spô­so­bov, ako poskytovať pomoc, mohli javiť aj služby pro bono. Avšak nie každej firme to charakter jej pod­ni­ka­nia umož­ňuje,“ vysvetľuje Michal Šubín.

Najviac peňazí ide v rámci filantropie na vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť

Filantropia a nezištná pomoc ako súčasť zodpovedného pod­ni­ka­nia majú pre slo­venské rodinné firmy stále väčší význam. Postupným vývojom a rastom firmy sa môže prejavovať záväzok voči spoločnosti niečo jej vrátiť, ale tiež prispievať k spo­lo­čen­skej zmene a pre­sa­dzo­vať hodnoty, čo môže mať pozitívne dopady na všetky za­in­te­re­so­va­né strany – od za­mestnan­cov cez zákaz­níkov až po ko­mu­nitu ako celok. Na Slo­ven­sku sa snažia rodinné firmy filantropii viac otvárať najmä po me­dzi­ge­ne­rač­nej výmene. Oblasti, na ktoré slovenské podniky v rámci darcovstva vynakladajú naviac peňazí, sú takmer totožné s tým, ako sa k jed­not­li­vým oblastiam stavajú aj firmy vo svete. Podľa štúdie Rockefeller Philanthropy Advisors, [2] ktorá skúmala postoj rodinných firiem z celého sveta, vrátane Európy, k fi­lan­tro­pii, sa najviac peňazí v rámci darcovstva vynakladá na vzde­lá­va­nie, nasle­duje zdra­votná sta­rostli­vosť, potom je to pod­pora umenia, kul­túry a športu a en­vi­ron­men­tálne aktivity.


[1] TOP prijímatelia asignácie v roku 2022 – ASFIN
[2] Global Trends and Strategic Time Horizons in Family Philanthropy 2020

SUBIN & Partners

Spoločnosť SUBIN & Partners založil Michal Šubín, ktorý je odborníkom dlhodobo sa venujúcim aspektom rodinného pod­ni­ka­nia, jeho me­dzi­ge­ne­rač­ného presunu a proble­ma­tike jeho kom­plexnej správy. V období 2005 – 2014 ako riaditeľ odboru privátneho bankovníctva v Privatbanke a.s. zod­po­ve­dal za vy­bu­do­va­nie segmentu privátneho ban­kov­níctva, tímu privátnych bankárov a cel­ko­vej filo­zo­fie správy majetku. Od 2014 do 2021 pôsobil ako Head of Family Office spoločnosti RSM CZ a SK a ako jeden z prvých na Slo­ven­sku začal aktívne rozvíjať proble­ma­tiku me­dzi­ge­ne­rač­ného transferu a transfor­má­cie pod­ni­ka­nia. Od roku 2021 pôsobí ako Managing Partner SUBIN & PARTNERS, ktorá sa venuje proble­ma­tike ro­din­ného pod­ni­ka­nia a ro­din­ného majetku.

Správu dodala Anna Vojteková z agen­tú­ry NEOPUBLIC.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *