Kategórie
Humanistická pomoc

Môžeme spolu ukončiť bezdomovectvo rodín

Boh nám dáva opäť možnosť.

Pôstna polievka

Milí priatelia!

V kresťanskom svete dnes začíname 40-dňový pôst. Každý ho pre­ži­je­me rôzne tak, ako sme rôzni ľudia. Pápež František nám všet­kým – ve­ria­cim, hľa­da­jú­cim, ateistom – pred pár dňami dal návod, ako toto obdobie prežiť zmyslu­plne:

 1. Zdravte sa. (Vždy a všade.)
 2. Poďakujte sa. (Aj keď sa to od vás „ne­o­ča­ká­va“.)
 3. Pripomínajte druhým, ako veľmi ich máte radi.
 4. Pozdravte s radosťou ľudí, ktorých vidíte každý deň.
 5. Vypočujte si príbeh toho druhého bez pred­sud­kov, s láskou.
 6. Zastavte sa, aby ste pomohli. Buďte pozorní voči tým, ktorí vás potre­bujú.
 7. Pozdvihnite niekomu náladu.
 8. Oslavujte dobré stránky alebo úspechy druhých.
 9. Vyberte to, čo nepoužívate, a darujte to nie­ko­mu, kto to potre­buje.
 10. Keď je potreba pomôcť inému, pomôžte, na­miesto toho, aby ste si od­po­či­nuli.
 11. Napomínajte s láskou, nemlčte zo strachu.
 12. Poďte do hĺbky s tými, ktorí sú vám blízki.
 13. Umyte to, čo používate doma.
 14. Pomáhajte ostatným prekonávať prekážky.
 15. Zavolajte rodičom, ak máte to šťastie, že ich máte.

Dnes sú domovy mnohých chudobných rodín ohro­ze­né – výškou nájmu či prudkých nárastom cien energií.

Mnohým mamám – samo­ži­vi­teľ­kám či ro­di­nám, kde je viac detí alebo trvalo prí­tomná choroba člena rodiny na úhradu bý­va­nia nestačí ich príjem. Pomôcť zabrániť ich bez­do­mo­vectvu môže každý z nás za­po­je­ním sa do pod­pory už 18. roč­níka naj­zná­mej­šieho pôstneho po­du­jat­ia Podeľme sa!

Vypočujte si, prosíme, povzbudenie, čo môže urobiť každý z nás, od otca arci­bisku­pa Mons. Ber­nar­da Bobera.

Podeľme sa! A pomôžme 2024.

Domov potrebuje každý!

Udržanie bývania nízkopríjmových rodín s deťmi je jed­ným z naj­váž­nej­ších problémov ochrany rodiny ako takej na Slo­ven­sku. Ochrany pred jej bez­do­mo­vec­tvom. Každá tretia rodina na Slo­ven­sku je ohro­zená chu­do­bou, naj­hor­šie sú na tom do­mác­nosti s väčším počtom detí a tie, kde sa o deti stará iba jeden rodič. Toho­ročnú verejnú zbierku Podeľme sa! sme preto za­me­rali na záchra­nu desiatok jed­no­ro­di­čov­ských rodín či rodín s väčším počtom detí.

Podeliť sa môžete jednoducho aj z po­hod­lia vášho do­mo­va.

Podelím sa hneď!

Ďakujeme, že ste sa rozhodli po­de­liť sa.

Navštívte stránku Podeľme sa! A po­môžme 2024.

Pápež František na záver dodal:

„Ak všetci zažijeme tento pôst takto, náš kaž­do­den­ný život bude naplnený: PO­KO­JOM, DÔ­VE­ROU, RA­DOSŤOU A BUDE TO SKU­TOČNÝ ŽIVOT!“

To vám zo srdca prajeme aj my.

Srdce (emotikon)

Autor: Šimon Koliščák, Úsmev ako dar.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *