Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre Ligu za ľudské práva

Každý rok môžete poukázať časť dane z príjmu, ktorú zapla­títe, občianskemu zdru­že­niu alebo nadácii podľa vášho výberu. Budeme veľmi radi, ak sa Liga za ľudské práva stane občianskym zdru­že­ním, kto­ré­mu po­u­ká­že­te podiel zapla­te­nej dane.

2 % z dane pre Ligu za ľudské práva

Postup je veľmi jednoduchý. Stačí vo vyhlá­se­ní o zapla­te­ní dane uviesť tieto údaje:

IČO:31807968
Obchodné meno (názov):LIGA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA

IČO sa zarovnáva sprava a ak obsa­huje menej ako 12 čísiel, ne­po­u­ži­té polia ostá­va­jú prázdne.

Podrobný postup pri darovaní 2 % z dane nájdete na stránke Ligy za ľudské práva (Human Rights League). Tlačivo si môžete stiahnuť z odkazu Ligy za ľudské práva.

Bezplatné právne poradenstvo môžeme posky­to­vať aj vďaka vašej pod­pore. Budeme vďační, ak nám pre­ja­víte dôveru a po­u­ká­že­te podiel zapla­te­nej dane.

Vaše 2 % nám umožnia:

  • Poskytovať právnu a integračnú pomoc v Bra­tislave a Ko­ši­ciach.
  • Zastupovať žiadateľov o azyl v azy­lo­vých ko­na­niach.
  • Informovať ľudí z Ukrajiny o mož­nostiach pod­pory.
  • Organizovať odborné a vzde­lá­va­cie po­du­ja­tia.
  • Poskytovať právnu pomoc obetiam trestných činov.

Autor: Tomáš Kušnír.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *