Kategórie
Humanistická pomoc

Aby deti ostali deťmi

Dnes, pri príležitosti Medzi­ná­rod­né­ho dňa detí, by sme sa chceli venovať po­zor­nosť tým naj­mlad­ším, ktorí potre­bujú našu pod­po­ru viac ako aká­koľ­vek iná veková skupina.

Kategórie
Humanistická pomoc

SME ZLATÍ! Získali sme prvé miesto na Digital Pie 2024!

Sme zlatí! S hrdosťou vám ozna­mu­je­me, že sme vy­bo­jo­vali zlato v ka­te­górii Performance na Di­gi­tal Pie 2024!

Kategórie
Humanistická pomoc

Podporme pozostalých a zranených po tragickej nehode v Spišskom Podhradí

Minulú sobotu 6. apríla 2024 otriasla Slo­ven­skom obrovská tra­gé­dia.

Kategórie
Humanistická pomoc

Utrpenie rodín, ktorým hrozí strata bývania, môžete zmierniť aj vy

Kvetnou nedeľou sme vstúpili do tzv. Veľkého alebo Svätého týždňa, v ktorom sa tento­raz celkom trefne stretla svetská volebná dráma so slá­ve­ním duchovnej drámy tajomstva Kristovej smrti a vzkrie­se­nia.

Kategórie
Humanistická pomoc

Môžeme spolu ukončiť bezdomovectvo rodín

Boh nám dáva opäť možnosť.

Kategórie
Tlačové správy

Projekt Hoaxy a podvody začína odznova!

Prispejte na jeho štart.

Kategórie
Humanistická pomoc

Niektorí spali v aute

Vám všetkým ďakujeme! Verejná zbierka Rodina sa počíta si našla miesto aj vo vašom srdci. 20 influ­en­ce­rov sa vám pri­ho­vá­ralo tri mesiace, dvaja z nich skúsili prespať v aute, zažiť stratu domova aspoň na 15 hodín.

Kategórie
Humanistická pomoc

Drahí podporovatelia obedov pre deti!

Dovoľte, aby sme sa vám poďakovali za váš príspe­vok na stravu chu­dob­ných detí, ktoré poznáme a spre­vá­dza­me ich v ži­vote. Spolu s vami sme mohli zmierniť ich chudobu a dopriať im zdravší rozvoj.

Kategórie
Humanistická pomoc

Denisa je náhradná matka zdravotne ťažko postihnutej Natálky

Aj napriek tomu, že sú na celý svet samé, spo­loč­ne tvo­ria mi­lu­jú­cu ro­di­nu.

Kategórie
Humanistická pomoc

NOTA BENE pomáha

Podporte ľudí bez domova, aby mali domov.