Kategórie
Humanistická pomoc

Venujte 2 % z dane na podporu ľudských práv

Otvárame dôležité témy, ktoré nikto iný ne­mô­že alebo nechce, naša ne­zá­vislosť je však zá­vislá na príspev­koch ľudí ako ste vy!

Venujte 2 % z dane na podporu ľudských práv

Je to jednoduché, stačí do tlačiva uviesť tieto údaje:

IČO:42260361
Obchodné meno (názov):INŠTITÚT ĽUDSKÝCH PRÁV

IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, ne­po­u­ži­té polia ostá­va­jú prázdne.

Aj vaše 2 % z daní nám pomáhajú chrániť ľudské práva. Bo­jo­vať za slo­bo­du Väzňov sve­do­mia, proti ne­spra­vod­li­vosti a diskri­mi­nácii. Distri­bu­u­jeme bez­platne na slo­ven­ské školy tisícky kníh o ex­tré­mizme, dezin­for­má­ciách a konšpi­rá­ciách, ale aj o ho­mo­fóbii. Orga­ni­zu­jeme štu­den­tské súťaže, aby sme mladým ukázali lepšie alter­na­tívy ako fašizmus. Vyhla­su­jeme už 11 rokov anti-cenu Ho­mo­fób roka. Za­brá­nili sme tomu, aby Kon­fe­ren­cia biskupov Slo­ven­ska (KBS) získala posta­ve­nie štátneho orgánu. Do­nú­tili sme bil­bor­dové firmy stiahnuť Kotlebove ne­ná­vistné reklamy, a to všetko bez akých­koľ­vek grantov či dotácií. Otvá­rame dô­le­žité témy, ktoré nikto iný nemôže alebo nechce, naša ne­zá­vislosť je však zá­vislá na príspev­koch ľudí ako ste vy! Všetky prostriedky, ktoré sme od vás do­te­raz získali, boli po­u­žité priamo na kam­pane.

Pozri: Inštitút ľudských práv


Autor: Inštitút ľudských práv.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *