Kategórie
Tlačové správy

HAVEL & PARTNERS v slovenskej súťaži Právnická firma roka získala tretíkrát po sebe hlavnú cenu pre medzinárodnú kanceláriu a víťazstvo v kategórii Hospodárska súťaž

Najväčšia česko-slovenská advo­kátska kan­ce­lá­ria HAVEL & PARTNERS získala v roku 2024 v rámci 12. roč­níka súťaže Práv­nická firma roka na Slo­ven­sku tre­tí­krát po sebe hlavnú cenu v ka­te­gó­rii Me­dzi­ná­rod­ná advo­kátska kan­ce­lá­ria a tre­tí­krát si odniesla prvenstvo aj v ka­te­gó­rii Hospo­dárska súťaž.

Kategórie
Humanizmus

Charita zabalená do dôstojnosti

Adriana Kováčová ponúka zaujímavý príbeh.

Kategórie
Tlačové správy

Iniciatívu Munícia pre Ukrajinu plne podporujeme a ďakujeme všetkým, ktorí prispeli

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k iniciatíve Munícia pre Ukrajinu.

Kategórie
Tlačové správy

Keďže vláda nekoná, podávame tri pozmeňujúce návrhy k zákonu o DPH

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k trom pozmeňujúcim návrhom, ktoré predkladáme k zákonu o DPH.

Kategórie
Tlačové správy

Ekofond SPP pozná víťazov 2. ročníka súťaže „Greenfluenceri a energia“

Do súťaže sa prihlásilo 45 tímov, ktoré za­bo­jo­va­li o vzde­lá­va­cie pred­sta­ve­nie pre žiakov, finančnú výhru 1 000 eur pre školu a atrak­tívne ceny pre žiakov súťažného tímu, a od­me­nu pre koor­di­ná­tora pro­jektu.

Kategórie
Tlačové správy

Odpovede zo srdca – všetko, čo potrebujete vedieť o vysokom krvnom tlaku

Na návšteve u lekára sa toho často chceme veľa opýtať, ale za­bud­neme alebo sa jed­no­du­cho han­bíme.

Kategórie
Tlačové správy

Festival USE THE C!TY postaví mesto Košice na nohy

Košice znovu ožijú multižánrovým festi­va­lom USE THE C!TY už po šestnásty raz a vy sa máte na čo tešiť. V dňoch 2. – 5. mája 2024 na vás čaká pestrý program v meste. Nezabudnite sa zastaviť pri Ur­ba­no­vej veži, v átriu Histo­rickej rad­nice, pri Dol­nej bráne, ale aj na Sídlisku Nad jazerom.

Kategórie
Tlačové správy

Konferencia domáceho vzdelávania sa uskutoční na Pedagogickej fakulte UK

Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slo­ven­sku (OZ DVS) v spo­lu­práci s Pe­da­go­gickou fakultou UK v Bra­tislave a InkluCiTy, o. z. orga­ni­zuje Kon­fe­ren­ciu domá­ceho vzde­lá­va­nia 2024, ktorá sa bude konať v so­botu 27. apríla 2024 na pôde Pe­da­go­gickej fa­kulty UK.

Kategórie
Osobné

Tak to nie, Sina je bubeníčka

Milujem Sinu, je úchvatná.

Kategórie
Tlačové správy

Vihorlatit – minerál Vihorlatských vrchov

Aj Vihorlatské vrchy majú svoj vlastný minerál, Poruba pod Vihorlatom sa stala typovou lokalitou pre nerast Vihorlatit.