Kategórie
Humanistická pomoc

Aby deti ostali deťmi

Dnes, pri príležitosti Medzi­ná­rod­né­ho dňa detí, by sme sa chceli venovať po­zor­nosť tým naj­mlad­ším, ktorí potre­bujú našu pod­po­ru viac ako aká­koľ­vek iná veková skupina.