Kategórie
Humanistická pomoc

Podporme pozostalých a zranených po tragickej nehode v Spišskom Podhradí

Minulú sobotu 6. apríla 2024 otriasla Slo­ven­skom obrovská tra­gé­dia.

Tragédia v Spišskom Podhradí
Tragédia v Spišskom Podhradí.

Milé priateľky, milí priatelia,

minulú sobotu 6. apríla otriasla Slo­ven­skom obrovská tra­gé­dia.

Diecézne stretnutie mládeže, konajúce sa v Spišskom Pod­hradí, malo byť radostnou uda­losťou pre mla­dých ľudí z ce­lého Slo­ven­ska.

Avšak autobus, ktorý narazil do sku­pi­ny mla­dých veriacich, zmenil tento deň na tra­gé­diu. Nehoda si vyžiadala tri obete a se­dem zra­ne­ných.

Rodiny pozostalých, ako i ra­ne­ní so svo­ji­mi ro­di­na­mi, budú v nasledu­jú­com období potre­bo­vať pomoc.

Aj keď ich stratu nikdy nedokážeme nahradiť, chceme pomôcť po­zosta­lým aspoň zmier­niť náklady na poslednú roz­lúčku s blíz­kymi či uzdra­vo­va­nie zra­ne­ných.

Preto sme oslovili Biskupstvo Spišské Podhradie a vytvo­ri­li spo­loč­nú výzvu. Všetky da­ro­va­né peniaze roz­de­lí­me na rov­na­ké čiastky pre ro­di­ny obetí a zra­ne­ných.

Poškodených a pozostalých budeme kon­tak­to­vať s po­mo­cou Krajskej polície v Pre­šove či Biskupstva Spišské Pod­hra­die.

V Donio súcitíme so všetkými pozostalými a vy­jadru­je­me im úprimnú sústrasť.

Pridajte sa a pre­jav­me spolu so­li­da­ri­tu

Ďakujeme.
Tím Donio

Viac sa dočítate v článku na stránke fundraisingo­vej plat­for­my Donio.


Fundraisingová platforma Donio
Fundraisingová platforma Donio.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jed­no­du­cho získať financie na zme­nu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakla­da­te­ľom vždy odo­vzdá­vame 100 % získa­nej sumy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *