Kategórie
Tlačové správy

Projekt Hoaxy a podvody začína odznova!

Prispejte na jeho štart.

#zastavmehoaxy

Chcú nás umlčať. Nedáme sa!

Milé podporovateľky, milí pod­po­ro­va­te­lia,
ráno 27. januára 2023, sme zistili, že Face­book našu stránku vypol, lebo vraj po­ru­šu­je jeho pra­vid­lá po­u­ží­va­nia. Insta­gram zatiaľ funguje. Existujú možnosti ako sa odvolať, na kto­rých pra­cu­je­me.

Nech to dopadne akokoľvek, nikto nás ne­u­mlčí, nikto nás ne­zasta­ví, bu­de­me po­kra­čo­vať v boji proti hoaxom a pod­vo­dom tak, ako sme začali.

Na základe informácií, ktorými disponujeme, mô­že­me zod­po­ved­ne pre­hlá­siť, že spustením pro­jektu sme nie­komu stúpili na otlak. Na­hlá­se­nie našej stránky a jej vyp­nu­tie zapadá do skla­dač­ky, ktorej cie­ľom je zasta­viť boj proti hoaxom na akej­koľ­vek úrovni.

Výzva na Donio pokračuje. Náš a váš boj po­kra­čuje. Nevzdáme sa a ni­kam ne­o­dí­de­me.

O všetkých krokoch vás budeme informovať.

Ďakujeme za vašu ma­sív­nu pod­po­ru!


Autor: David Púchovský a tím Hoaxy a podvody.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *