Kategórie
Humanistická pomoc

Aby deti ostali deťmi

Dnes, pri príležitosti Medzi­ná­rod­né­ho dňa detí, by sme sa chceli venovať po­zor­nosť tým naj­mlad­ším, ktorí potre­bujú našu pod­po­ru viac ako aká­koľ­vek iná veková skupina.

Úsmev ako dar

Aby sa deti vyrastajúce v menej podnetnom prostredí nemuseli venovať dospeláckym ťažkostiam, pri­pra­vu­je­me pre ne kaž­do­ročne množstvo letných táborov a roz­vo­jo­vých pobytov či aktivít.

Tieto aktivity rozvíjajú ich sociálne zručnosti, budujú priateľstvá, deti na­do­bú­da­jú nové zručnosti a za­ží­va­jú radostné chvíle, aby aspoň počas letných prázdnin mohli ostať deťmi.

Úsmev ako dar (MDD)

Do konca roka máme naplánovaných 23 vzde­lá­va­cích a roz­vo­jo­vých pobytov, ktoré budeme realizovať po celom Slovensku.

Prosíme vás o podporu našej činnosti s deťmi a mladými dospelými. Každý príspevok, bez ohľadu na jeho výšku, môže zmeniť život dieťaťa k lepšiemu.

25 € – môže pokryť jedno­dňový výlet pre jedno dieťa.

50 € – prispeje na víkendový pobyt plný zábavy a vzde­lá­va­nia.

120 € – zabezpečí týždenný pobyt v letnom tábore, na ktorom deti nadviažu nové priateľstvá.

Úsmev ako dar (MDD)

IBAN: SK93 3100 0000 0040 4002 9105
Variabilný symbol: 0106

Spoločne môžeme zabezpečiť, aby malo každé dieťa možnosť zažiť radostné spomienky, ktoré k detstvu patria.

Ďakujeme!

S priateľským pozdravom

Štefan Adamjak
výkonný riaditeľ
Úsmev ako dar


Našu pomoc rodinám a aktivity môžete sle­do­vať aj na so­ciál­nych sieťach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *