Kategórie
Humanistická pomoc

Utrpenie rodín, ktorým hrozí strata bývania, môžete zmierniť aj vy

Kvetnou nedeľou sme vstúpili do tzv. Veľkého alebo Svätého týždňa, v ktorom sa tento­raz celkom trefne stretla svetská volebná dráma so slá­ve­ním duchovnej drámy tajomstva Kristovej smrti a vzkrie­se­nia.

Pôstna polievka

Presne pred 10 rokmi poslal Anton Srholec k nasle­du­jú­cim dňom do týždňa týchto zopár riadkov. Vra­cajú nás k naj­dô­le­ži­tej­ším hod­no­tám života a vlie­vajú toľko potrebnú nádej:

„Naše mestá a obce sa rozšírili o nové ulice, sídliská a pekné stavby. Tam už nie je príliš miesta pre kríž, božiu muku či pre kaplnku, ktoré sym­bo­li­zujú tragiku nášho života. Napriek tomu aj v sú­časnej dobe, tak ako po celé stá­ročia, my veriaci ľudia čerpáme silu a múdrosť z Je­ži­šovho paschál­neho príbehu. Mocní, bohatí, veľ­kňazi a zá­kon­níci si v ňom podávajú ne­po­hodlného, chu­dob­ného človeka a s pohŕdaním sa pýtajú: ‚Čo je to pravda?‘ Chudobný človek je vždy len na posmech. Bez­mocný, bez práva, bez práce, bez ceny, bez ochrany, bez pe­ňazí, bez do­mova.

Otec Anton Srholec
Otec Anton Srholec.

Halík napísal celú knihu o tom, že Stromu ostáva nádej. My, čo čerpáme svoju silu a múdrosť z viery, pritom vieme o tom, že ani jeden strom ne­na­rastie do neba. Skončí ako ten, čo vysoko lieta.

Máme tiež skúsenosť, že Boh neopustí svojich verných. Že poslední môžu byť prvými. Dokonca vieme o tichom, hlbokom šťastí chudobných. Učíme sa veľko­nočný príbeh apli­ko­vať na svoj život a na de­jiny, kde tisíc rokov môže byť ako jeden deň.

Veľkonočný príbeh je o novej kvalite života. O zvláštnom víťazstve nad aro­gan­ciou nespra­vod­li­vej moci. O utrpení a bo­lesti, ktorá sa, obetovaná v láske, mení na mod­litbu a na sláv­nosť.

Je dobre, že rok čo rok býva Veľká noc. Aspoň raz za 365 dní si zájdeme tam, kde sa uctieva kríž, dotýkame sa rán, pripájame svoje trápenia a par­ti­ci­pu­jeme tak na utrpení ľudstva. Veľ­kosť člo­veka je aj v citli­vosti na utrpenie iných.

Utrpenie rodín, ktorým hrozí strata bývania, môžete zmierniť aj vy. Stačí, ak sa pridáte k ak­ti­vite Podeľme sa!

Chcem pomôcť teraz!

Ďakujeme, že zvážite vašu osobnú pomoc.

Želáme vám aj o rok požehnané sviatky!

Ďakujeme za vašu pomoc ro­di­nám v núdzi.

S priateľským pozdravom

Štefan Adamjak
výkonný riaditeľ
Úsmev ako dar


Našu pomoc rodinám a aktivity môžete sle­do­vať aj na so­ciál­nych sieťach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *