Kategórie
Humanistická pomoc

SME ZLATÍ! Získali sme prvé miesto na Digital Pie 2024!

Sme zlatí! S hrdosťou vám ozna­mu­je­me, že sme vy­bo­jo­vali zlato v ka­te­górii Performance na Di­gi­tal Pie 2024!

Úsmev ako dar

Práve na tomto prestížnom podujatí sme získali úžasné prvé miesto v rámci kampane Destinácia domov.

Preto vám patrí naše obrovské ĎAKUJEME. Chceme tiež srdečne po­ďa­ko­vať našim spo­lu­pra­cu­jú­cim agen­tú­ram Respect APPSKPR STRATEGIES za ich ne­o­ce­ni­teľ­ný prínos a spo­lu­prácu.

Destinácia domov

Digital Pie je udalosťou, ktorá kaž­do­ročne zhro­maž­ďuje tvorcov a lídrov v oblasti di­gi­tál­neho marke­tingu, kde sa prezentujú naj­nov­šie trendy a ino­vá­cie. Byť medzi tými naj­lep­šími a získať ocenenie je obrovskou poctou, a sme veľmi hrdí, že sme sa zaradili medzi takúto špičku!

Toto ocenenie neprináleží len nám, ale aj vám, našim darcov a pod­po­ro­va­te­ľom, ktorí nám pomáhajú už 42 rokov v našej syste­ma­tickej činnosti na pomoc deťom z detských domovov a rodinám v núdzi. V sú­čas­nosti je každá tretia rodina na Slo­ven­sku ohrozená chudobou a hrozí jej strata domova. Tento fakt je vážnou príčinou vyňatia detí zo sta­rostli­vosti ich rodičov.

Na fotografii vidíte dôležitých ľudí, ktorí sa podieľali na tomto úspechu.

Na fotografii vidíte dô­le­ži­tých ľudí, ktorí sa po­die­ľali na tomto úspechu.

Spoločne so SKPR a Respect App sme sa tento rok v kam­pa­ni Destinácia domov za­me­ria­vali na zvlád­nu­tie ťažkej situácie tých, ktorým hrozí strata bývania, a upo­zor­nili sme na to s jednu z naj­obľú­be­nej­ších aktivít a tém na so­ciál­nych sieťach – cesto­va­nie. Ukázali sme, že pre mnohé rodiny na Slo­ven­sku nie sú exotické desti­ná­cie, ale obyčajný domov je ich vysnívanou desti­ná­ciou. Túto myšlienku sme pod­po­rili aj reálnym príbehom rodiny, ktorá musela prespať v aute. Našu kampaň a jej myšlienku pod­po­rili aj influenceri, niektorí z nich dokonca sami vyskú­šali noc v aute, aby priblížili situáciu tých rodín, pre ktoré je domov vysnívanou desti­ná­ciou. Vďaka našej kampani sme získali rekordný počet finančných prostriedkov a po­mohli sme mnohým rodinám.

Úsmev ako dar – Destinácia domov – Case study (Respect APP).

Tento úspech ešte viac potešil, keď sme zistili, že sme si v rámci prieskumnej agentúry Go4insight tiež vyhrali skvelé priečky. Špe­cia­listi z Go4insight, ktorí sa venujú prieskumu trhu a mar­ke­tin­go­vé­mu po­ra­den­stvu, nám udelili v rámci prieskumu zameraného na oblasť dobro­čin­nosti na Slo­ven­sku, úcty­hodné 4. miesto v pod­por­nej znalosti značiek a 8. miesto v spon­tán­nej znalosti značiek, a to spo­me­dzi celého Slo­ven­ska. Tento prieskum bol re­a­li­zo­va­ný v marci 2024.

Znalosť značiek dobročinných organizácií. Podporená znalosť značiek dobročinných organizácií.
Znalosť značiek dobro­čin­ných orga­ni­zá­cií. Pod­po­re­ná znalosť značiek dob­ro­čin­ných orga­ni­zá­cií.
Znalosť značiek dobročinných organizácií. Spontánna znalosť značiek dobročinných organizácií.
Znalosť značiek dobro­čin­ných orga­ni­zá­cií. Spontánna znalosť značiek dobro­čin­ných orga­ni­zá­cií.

Do našich aktivít a činnosti vkladáme maximálne úsilie. Tieto ocenenia sú dôkazom tvrdej práce celého nášho tímu a zá­ro­veň vašej dlho­ročnej pod­pory.

Ďakujeme, že stojíte pri nás, a že spoločne máme možnosť pokra­čo­vať v po­mo­ci rodinám v núdzi. Vaša pod­pora je ne­na­hra­di­teľ­ná a bu­de­me radi, ak nás budete pod­po­ro­vať aj naďalej, pre­tože „Rodina sa počíta“.

Chcem podporiť

Ich vysnívaná destinácia je domov
Ich vysnívaná destinácia je domov.

Ďakujeme za vašu pomoc ro­di­nám v núdzi.

S priateľským pozdravom

Štefan Adamjak
výkonný riaditeľ
Úsmev ako dar


Našu pomoc rodinám a aktivity môžete sle­do­vať aj na so­ciál­nych sieťach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *