Kategórie
Tlačové správy

Sedem európskych krajín sa spojilo kvôli podpore výstavby Európskeho slnečného ďalekohľadu

Zástupcovia deviatich výskumných inštitúcií zo siedmich európskych krajín dnes v Santa Cruz de Tenerife (Španielsko) pod­pí­sali zakla­daciu listinu nadácie “EUROPEAN SOLAR TELESCOPE – FUNDACIÓN CANARIA” (Nadácia EST).

Nadácia EST (logo)

Nový právny subjekt pripraví pôdu pre výstavbu Európskeho slnečného ďa­le­ko­hľadu (EST), ktorý sa stane naj­väčším optickým za­ria­dením na výskum Slnka v Európe. Po vy­bu­do­vaní udrží Európu na čele výskumu a vývoja v oblasti slnečnej fyziky. Medzi zakla­da­jú­cimi členmi nadácie je aj Slo­ven­sko zastú­pené Astro­no­mickým ústavom SAV, v. v. i. (AsÚ SAV, v. v. i.).

„Prvá fáza projektu EST, v rámci ktorej vznikol pred­bežný konštrukčný návrh ďa­le­ko­hľa­du, bola finan­co­vaná z programu Európskej komisie Horizont 2020 a bola ne­dávno do­kon­čená. Za­lo­ženie Nadácie EST preto predstavuje zásadný míľnik v ďalšom napre­do­vaní projektu smerom k sa­mot­nej výstavbe,“ vysvetľuje riaditeľ AsÚ SAV, v. v. i. Peter Gömöry.

Jedným z hlavných cieľov nadácie je vytvorenie Európskeho kon­zor­cia pre výskumnú infra­štruk­túru (European Research Infrastructure Consortium – ERIC), ktoré bude spájať národné mi­nis­terstvá partnerských krajín. Nová právna entita „Európsky slnečný ďa­le­kohľad ERIC“, ktorá takto vznikne, bude zod­po­vedná za dohľad nad všetkými aspektmi výstavby a pre­vádzky tejto veľkej paneu­róp­skej výskumnej infra­štruk­túry.

Okrem Slovenska sa na vzniku nového právneho subjektu podieľa Česko, Nemecko, Španielsko, Švédsko, Švaj­čiarsko a Spo­je­né krá­ľov­stvo. Slo­ven­sko prispieva do Nadácie EST prostredníctvom Astro­no­mic­kého ústavu SAV, v. v. i., ktorý je do pro­jektu EST za­po­jený od jeho úplného začiatku v roku 2008.

„Počas týchto 15 rokov sme sa podieľali pre­do­všetkým na ve­dec­kých akti­vi­tách spo­je­ných s prípravnou fázou výstavby ďa­le­ko­hľadu EST. Spo­loč­ne s projek­to­vými partnermi sme vytvorili aj úspešný po­pu­lár­no-náučný do­ku­men­tárny film o výskume Slnka v Európe – ‘Reaching for the Sun’. Boli sme tiež koor­di­ná­tormi súťaže pre základné a stredné školy s názvom ‘Sun at the Glance’, v rámci ktorej získali skvelé umiestnenia aj žiaci zo Slo­ven­ska,“ pri­po­mína Peter Gömöry, ktorý po­va­žuje členstvo AsÚ SAV, v. v. i. v Nadácii EST za významný krok vpred.

„Plné členstvo dáva zúčastneným inštitúciám roz­ho­do­vaciu právo­moc o všetkých budúcich vedeckých, tech­no­lo­gických a prie­my­sel­ných aspektoch pro­jektu,“ dodáva.

Bezprecedentná techno­lo­gická výzva

Európsky slnečný ďalekohľad so svojím primárnym zrkadlom s priemerom 4,2 metra, naj­mo­der­nejšou tech­no­ló­giou a špe­cia­li­zo­vaným prístrojovým vy­ba­ve­ním poskytne astro­nó­mom bez­kon­ku­renčný nástroj na po­zo­ro­vanie Slnka. Konštrukcia tohto vý­ni­moč­ného prístroja je naplánovaná v obser­va­tóriu Roque de los Muchachos, ktoré sa na­chá­dza na ostrove La Palma (Španielsko) a je celo­sve­tovo známe ako špičkové miesto pre astro­no­mické po­zo­ro­vania.

Ďalekohľad bude schopný zaznamenať signály, ktoré sú pre sú­čas­né ďa­le­ko­hľady skryté v šume, a od­ha­liť tak existenciu neznámych, malých mag­ne­tických štruktúr. Prostred­níctvom štúdia mag­ne­tických a dy­na­mických pre­po­jení v slnečnej atmosfére EST poskytne vedeckej ko­mu­nite cenné poznatky o me­cha­niz­moch, ktoré sú základom vy­so­ko­ener­ge­tických javov ako slnečné erupcie a výrony ko­ro­nálnej hmoty. Tieto javy určujú takzvané vesmírne počasie, ktoré má silný vplyv na našu tech­no­lo­gickú spoločnosť.

Konfigurácia optických elementov a prístrojové vybavenie EST boli starostlivo navrhnuté tak, aby umožnili po­zo­ro­vanie interakcií medzi rôznymi atmosfé­rickými vrstvami Slnka. Za týmto účelom bude vy­vi­nutý aj komplexný súbor nástrojov, ktoré umožnia prísne simul­tánne po­zo­ro­vania na via­cerých vlnových dĺžkach elektro­mag­ne­tického spektra. Táto je­di­nečná schopnosť poskytne ďa­le­ko­hľadu EST vyššiu efek­ti­vitu v po­rov­naní s už existujúcimi alebo budúcimi ďa­le­ko­hľadmi, či už pozemnými alebo vesmírnymi.

EST bol zaradený do Plánu európskeho stra­te­gic­kého fóra pre výskumné infraštruktúry (ESFRI) v roku 2016, a preto sa považuje za stra­te­gickú výskumnú infraštruktúru pre Európu. Jedným z jeho hlavných cieľov je zlepšiť naše chápanie Slnka prostredníctvom po­zo­ro­vaní jeho mag­ne­tických polí v bez­pre­ce­dentných de­tailoch.

Členovia nadácie EST:

Astronomický Ústav AV ČR, v. v. i. (Česko)
Leibniz-Institut für Sonnenphysik KIS (Nemecko)
Max Planck Institute for Solar System Research (Nemecko)
Astronomický ústav SAV, v. v. i. (Slovensko)
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Španielsko)
Instituto de Astrofísica de Canarias (Španielsko)
Università della Svizzera Italiana (Švajčiarsko)
Stockholms Universitet (Švédsko)
University of Sheffield (Spojené kráľovstvo) – re­pre­zen­tu­júca kon­zor­cium Univerzít (Aberystwyth, Durham, Exeter, Glasgow, Sheffield a Queen’s University Belfast)

Foto:

Signatári zakladacej listiny Nadácie EST
Signatári zakladacej listiny Nadácie EST.
Zdroj foto: Inés Bonet.
Signatári zakladacej listiny Nadácie EST (podpisovanie)
Signatári zakladacej listiny Nadácie EST (podpisovanie).
Zástupcovia zakladateľských organizácií Nadácie EST pri modeli ďalekohľadu
Zástupcovia zakladateľských organizácií Nadácie EST pri modeli ďalekohľadu.
Zdroj foto: Inés Bonet.
Európsky slnečný ďalekohľad
Európsky slnečný ďalekohľad.
Zdroj: IDOM.
Štruktúra ďalekohľadu EST
Štruktúra ďalekohľadu EST.
Zdroj: IDOM.

Spracovala: Katarína Gáliková, Slovenská akadémia vied.

Jedna odpoveď na “Sedem európskych krajín sa spojilo kvôli podpore výstavby Európskeho slnečného ďalekohľadu”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *