Kategórie
Tlačové správy

Na pozorovanie meteorického roja Perzeíd budú veľmi priaznivé podmienky

Opäť nás čaká každoročné nebeské divadlo, keď okolo 12. au­gusta po­zo­ru­jeme me­teo­rický roj Per­zeíd s pri­bližne rov­na­kou maxi­málnou frek­ven­ciou 45 meteorov za ho­di­nu.

Bolid (Stará Lesná)
Snímka jasného meteoru – bolidu z kamery Európskej bolidovej siete v Starej Lesnej.
Foto: Ján Svoreň, Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Podmienky na pozorovanie v blízkosti maxima sú tento rok priaznivé. Mesiac svojím svitom rušiť ne­bu­de, bude len 3,5 dňa pred novom.

Roj Perzeíd je činný od poslednej dekády júla do po­lo­vice augusta, pri­čom jed­not­livé meteory sa vysky­tujú až do po­lo­vice septembra.

„Šírka prúdu je zhruba 65 miliónov km,“ objasňuje Ján Svoreň z Astro­no­mic­kého ústavu SAV, v. v. i., „centrálne vlákno je pomerne úzke (asi 10 miliónov km) – za štyri dni okolo maxima stretne Zem 62 % všetkých Perzeíd.“

To, že „padajúce hviezdy“ pozorujeme opakovane každý rok v rov­na­kom období, je podľa Jána Svoreňa dané tým, že Zem je pri svojom obehu okolo Slnka každý rok okolo 12. au­gusta naj­bližšie k dráhe materskej kométy. Tou je kométa 109P/Swift-Tuttle, z ktorej v blízkosti peri­hélia (naj­bližší bod dráhy kométy k Slnku) uni­kajú pra­chové častice. Pri vnik­nutí do zemskej atmosféry zhoria a my vidíme úkaz meteoru.

Meteorický roj Perzeíd je najznámejší vďaka dobrým pod­mien­kam na po­zo­ro­vanie počas teplých letných nocí, naj­viac meteorov za ho­dinu však možno uvi­dieť 4. ja­nu­ára, keď je v čin­nosti mete­o­rický roj Kvadrantíd.


Autorka: Andrea Nozdrovická, referát pre ko­mu­ni­káciu a médiá, Slo­ven­ská aka­dé­mia vied.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *