Kategórie
Tlačové správy

SAV uverejnila návrh definície energetickej chudoby, vyplývajúci z analýzy dát od energetikov

Energetická chudoba je najčastejšie definovaná ako stav, keď domácnosť nemá finančné prostriedky na úhradu výdavkov na energie alebo príjmy domácnosti ne­dosta­točne kryjú jej výdavky na energie.

Vedecký kolektív z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psy­cho­lo­gických vied SAV, v. v. i., (PÚ CSPV SAV, v. v. i.) pripravil analýzu, ktorej výsledkom je aj návrh odporúčanej definície energetickej chudoby v rámci Slovenska. Dokument vznikal na základe ano­ny­mi­zo­va­ných dát o spotrebe energií v do­mác­nos­tiach od naj­väčších dodávateľov elektriny a plynu a distri­bučných spoločností Slovenska.

Energetická chudoba je najčastejšie definovaná ako stav, keď domácnosť nemá finančné prostriedky na úhradu výdavkov na energie alebo príjmy domácnosti nedostatočne kryjú jej výdavky na energie. V rámci Európy je Slovensko krajinou s naj­vyšším podielom výdavkov na energie k dispo­ni­bil­ným príjmom, hoci ceny energií sú jedny z naj­nižších v rámci EÚ. Jedným z dôvodov je výška príjmov slovenských domácností. Druhým, veľmi podstatným, je ne­dos­ta­točná energetická efektívnosť obydlí. Domácnosti na Slovensku sú z veľkej miery tvorené staršími budovami bez re­konštruk­cie (alebo rekonštruované nedostatočne), ktoré vyžadujú vysoké nároky na energiu.

„Analýza, ktorú sme pripravili, posudzuje na základe poskytnutých dát viaceré alternatívy definície energetickej chudoby a po ich vzájomnom porovnaní navrhuje odporúčanú definíciu zohľadňujúcu špecifiká na Slovensku. Výsledný návrh definície zohľadňuje kombináciu viacerých parametrov – celkových príjmov domácností, jej celkových výdavkov na energie; a toho či náklady na energie vynakladá hospodárne,“ spresňuje spoluautorka analýzy Dušana Dokupilová z PÚ CSPV SAV, v. v. i.

Z odporúčanej definície vyplýva, že energetickou chudobou je na Slovensku ohrozených minimálne osem percent domácností, pričom najviac sú ohrozené jedno­ro­di­čovské domácnosti – mini­málne každá šiesta takáto domácnosť.

Celú analýzu jej zadávatelia spolu so SAV považujú za základ pre odbornú diskusiu k nastaveniu dlhodobých systémových a udržateľných opatrení na riešenie energetickej chudoby najmä s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom financií SR, ako aj s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Ministerstvom hospodárstva SR. Celá analýza, vrátane stručného zhrnutia, je verejne dostupná na webe PÚ CSPV SAV, v. v. i., v sekcii štúdie.

SAV aj zadávatelia zároveň upozorňujú, že analýza nezohľadňuje výrazný nárast cien energií na trhoch v roku 2022, keďže domácnosti na Slovensku platia za energie aj v roku 2023, v dôsledku ich zastropovania, relatívne nízke ceny v porovnaní s inými krajinami Európskej únie.


Autorka: Andrea Nozdrovická, SAV.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *