Kategórie
Tlačové správy

Pohľad spoločenských vied na klimatickú krízu je rovnako dôležitý

Slovenská akadémia vied (SAV) prichádza s po­kra­čo­va­ním úspešnej po­pu­lár­no-náučnej pub­li­kácie o kli­ma­tickej zmene.

Zmena klímy II. diel

Brožúra Zmena klímy II. nadväzuje na pred­chá­dza­júce dielo vydané v roku 2022 a pred­sta­vuje sú­čas­né ve­decké poz­natky o fe­no­méne kli­ma­tickej krízy z po­hľa­du spo­lo­čen­ských vied. Pub­li­kácia vznikla v rámci edície Otvo­rená aka­dé­mia a je voľne dostupná v on­line po­do­be na stránke SAV.

Odborný svet sa dnes zhoduje na tom, že zmena klímy vznikla v dôsledku ľudskej činnosti. V po­predí problému je teda človek a spo­loč­nosť, ktorá svojím sprá­va­ním tento problém za­prí­či­nila.

„Touto brožúrou chceme ukázať, čo spo­lo­čen­sko­vedné dis­cip­líny môžu po­núk­nuť nielen v po­ro­zu­mení, ale aj v rie­šení kli­ma­tickej zmeny. Dnes už totiž vieme, že problém ne­možno riešiť izo­lo­vane. Bude dô­le­žitá spo­lu­práca rôznych ve­dec­kých dis­cip­lín, ale aj sektorov,“ pred­sta­vil úmysel pub­li­kácie jeden zo zosta­vo­va­teľov, psy­cho­lóg Jakub Šrol, z Ústavu ex­pe­ri­men­tálnej psy­cho­lógie Centra spo­lo­čen­ských a psy­cho­lo­gických vied SAV, v. v. i.

Široká aj odborná verejnosť má vďaka brožúre možnosť spoznať dô­le­žitú časť mo­zaiky obrazu kli­ma­tickej krízy, kde hlavnú rolu hrá človek. Či­ta­teľov a či­tat­eľky čakajú ka­pi­toly z fi­lo­zofie, so­cio­lógie, psy­cho­lógie, eko­nó­mie, prognóz, ale aj histórie, humánnej geo­gra­fie, antro­po­lógie či ľudsko­právnej oblasti.

Publikácia prináša jedinečný pohľad aj na to, ako dnes mnohé ko­mu­nity doma i vo svete poznajú zvuk, pachuť, či pach kli­ma­tickej zmeny. Pozerá sa aj do bu­dúc­nosti, de­fi­nuje možnosti a do­konca prí­le­ži­tosti pre svet, kde je kli­ma­tická kríza rea­li­tou, ktorej dokážeme čeliť. Autorský ko­lek­tív nasto­ľuje tiež otázku, či budeme v boji proti kli­ma­tickej zmene schopní prijať také opatrenia, ktoré budú nielen účinné, ale aj spra­vod­livé naprieč geo­gra­fickými regiónmi a so­ciál­nymi vrstvami. Od­bor­níci a od­bor­níčky zo SAV opa­ko­vane apelujú aj na dô­le­ži­tosť ob­čian­skeho ak­ti­vizmu. Ten sa totiž uka­zuje ako kľú­čové vý­cho­disko, pre­do­všetkým, ak uznáme slovo spo­lo­čen­ských vied nie­len v dia­lógu o kli­ma­tickej zmene a bu­dúc­nosti, ale najmä v našich činoch.

„Nechceli sme, aby pub­li­kácia vy­znie­vala pe­si­mis­ticky, aj keď op­ti­miz­mus by bol naivný. Ako psy­cho­log­ička pre­sa­dzujem prístup aktívnej nádeje. Ako jed­not­livci, ale aj spo­loč­nosť, sa musíme za­mýš­ľať nad tým, v akom svete chceme žiť my a ďalšie ge­ne­rácie. Nezostať však len pri fan­tá­zii, ale konať, do­ža­do­vať sa, aby sa pri­jí­mali systé­mové opatrenia. Mali by sme v sebe hľa­dať energiu byť sú­čas­ťou rie­še­nia, nie len sú­čas­ťou problému,“ doplnila psy­cho­lo­gička Mgr. Miroslava Šudila Žilinská z Ústavu výskumu so­ciál­nej ko­mu­ni­kácie SAV, v. v. i.

Na publikácii sa podieľal autorský tím: Richard Sťahel (Fi­lo­zo­fický ústav SAV, v. v. i.), Katarína Strapcová (So­cio­lo­gický ústav SAV, v. v. i.), Jaroslava Panáková (Ústav etno­lógie a so­ciál­nej antro­po­lógie SAV, v. v. i), Júlia Čížová (Histo­rický ústav SAV, v. v. i.), Jakub Šrol (Ústav ex­pe­ri­men­tálnej psy­cho­lógie, Centrum spo­lo­čen­ských a psy­cho­lo­gických vied SAV, v. v. i.), Miroslava Šudila Žilinská (Ústav výskumu so­ciál­nej ko­mu­ni­kácie SAV, v. v. i.), Dušana Dokupilová (Prognos­tický ústav, Centrum spo­lo­čen­ských a psy­cho­lo­gických vied SAV, v. v. i.), Anna Kalistová (Spo­lo­čen­sko­vedný ústav, Centrum spo­lo­čen­ských a psy­cho­lo­gických vied SAV, v. v. i.), Pavel Šuška (Geo­gra­fický ústav SAV, v. v. i.), Mikuláš Huba (Ústav ma­naž­mentu STU, eme­ritný ve­decký pra­cov­ník Geo­gra­fického ústav SAV, v. v. i.).

Publikácia Zmena klímy (II. Diel) je dôkazom, že táto téma po­tre­buje mul­ti­dis­cip­li­nárny prístup a práve SAV je na Slo­ven­sku inšti­tú­ciou, ktorá zastre­šuje spo­lu­prácu ved­ných dis­cip­lín a umož­ňuje odovzdávať poznatky ve­rej­nosti ľudskou rečou.

Viac informácií o brožúre nájdete vo videu:

Všetky doteraz vydané populárno-náučné pub­li­kácie nájdu záu­jem­covia na stránke Otvo­re­nej aka­dé­mie v časti „Vysvet­ľu­jeme“.

Brožúru je možné listovať aj v mo­bil­ných za­ria­de­niach po os­ke­no­vaní QR kódu:

QR kód na listovanie brožúry Zmena klímy II. diel
QR kód na listovanie brožúry Zmena klímy II. diel.

Spracovala: Katarína Gáliková, Slo­ven­ská aka­dé­mia vied.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *