Kategórie
Tlačové správy

Slovenská akadémia vied udelila svoje najprestížnejšie ocenenia

Slovenská akadémia vied každý rok oceňuje špičkových vedeckých pracovníkov a pra­cov­níčky inštitúcie.

Slovenská akadémia vied

Ceny SAV sú najvyššou formou ocenenia ich tvorivej činnosti. Tento rok akadémia udelila ceny za vy­ni­ka­júce výsledky dosiahnuté vo ve­dec­ko­výs­kum­nej práci a za po­pu­la­ri­záciu vedy. Slávnostné podujatie sa konalo 4. sep­tem­bra 2023 v Kon­gre­sovom centre SAV v Smo­le­niciach.

Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky vedec­ko­výs­kumnej práce za rok 2022 za prípravu a vy­pra­co­vanie metodiky a tech­no­lógie čistenia pod­zemných a banských vôd na lo­ka­litách Bratislava-Vrakuňa a Nižná Slaná získali MVDr. Daniel Kupka, PhD., a kolektív v zložení: Ing. Miroslava Václavíková, PhD., Ing. Lucia Ivaničová, PhD., Mgr. Lenka Hagarová, PhD., a Mgr. Zuzana Bártová, PhD., z Ústavu geo­tech­niky SAV, v. v. i.

Cenu v rovnakej kategórii si prebrali aj Ing. Mária Omastová, DrSc., a rie­ši­teľský kolektív v zlo­žení: Ing. Matej Mičušík, PhD., RNDr. Michal Procházka, PhD., Ing. Nikola Bugárová, PhD., MSc. Anastasiia Stepura a MSc. Yaryna Soyka z Ústavu polymérov SAV, v. v. i., za výsledky dosiahnuté v in­ter­dis­cipli­nárnom výskume nano­ma­te­riálov a poly­mérnych kom­po­zitov a na­no­kom­po­zitov.

Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky vedeckovýskumnej práce udelili aj Dr. Oľge Malkinovej, DrSc., z Ústavu anorga­nickej chémie SAV, v. v. i., za publi­ko­vanie práce s názvom Ako rozlíšiť medzi väzbovými a neväzbovými dráhami spin-spinovej interakcie: Všeobecné prístupy apli­ko­vané na kom­plexné JPP a JPSe ska­lárne dráhy.

Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky vedeckovýskumnej práce si z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka prebral aj doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD., z Centra spoločenských a psy­cho­lo­gických vied SAV, v. v. i., za súbor prác zameraných na trans­for­mačný proces rodinného a repro­duk­čného správania oby­va­teľ­stva Slovenska po roku 1989 v časovej a priestorovej perspektíve.

Ceny Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy si odniesli: kolektív moderátorov popularizačného formátu Vedecký podcast SAV v zložení PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD., z Ja­zy­ko­ved­ného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., Mgr. Klara Kohoutová, PhD., z Centra spo­lo­čen­ských a psy­cho­lo­gických vied SAV, v. v. i., Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová, PhD., z Ústavu etnológie a sociálnej antro­po­lógie SAV, v. v. i., a Mgr. Peter Boháč, PhD., z Ústavu anorga­nickej chémie SAV, v. v. i., vedecký kolektív v zložení: RNDr. Radovan Garabík, Ing. Vladimír Benko, PhD.,PaedDr. Matej Považaj, CSc., prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc., PhDr. Mária Šimková, CSc., PhDr. Alexandra Jarošová, CSc., Mgr. Bronislava Chocholová, PhD., Mgr. Katarína Gajdošová, PhD., Mgr. Iveta Valentová, PhD., Mgr. Katarína Balleková, PhD., za projekt Slov­ní­kový portál Jazy­ko­ved­ného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., Ing. Filip Květoň, PhD., z Chemického ústavu SAV, v. v. i., za bohaté a rôz­no­rodé po­pu­la­ri­začné aktivity Chemického ústavu SAV, v. v. i., ako aj celej SAV a Mgr. Peter Gömöry, PhD., z Astro­no­mického ústavu SAV, v. v. i., za komplexný súbor viacerých aktivít súvisiacich s pre­zen­táciou paneurópskeho pro­jektu Európskeho slnečného ďa­le­ko­hľadu na Slovensku a ďalších po­pu­la­rizač­ných výstupov.

SAV udelila cenu v tejto kategórii aj zástupcovi mediálnej obce. Tento rok ju získala Mgr. et Mgr. Soňa Gyarfašová, ktorá už niekoľko rokov výrazne prispieva k po­pu­la­ri­zácii slovenskej histo­rickej vedy a ostatných spo­lo­čen­ských vied v RTVS.


Autorka: Andrea Nozdrovická, referát pre ko­mu­ni­káciu a médiá, Slo­ven­ská aka­dé­mia vied.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *