Kategórie
Veda

Vedecký grantový program IMPULZ má štvrté pokračovanie

Excelentní vedci z celého sveta majú dvere otvo­re­né, ak chcú prísť na Slo­ven­sko.

Impulz (logo)

SAV dnes otvorila výzvu na podávanie prihlášok do gran­to­vého programu IMPULZ 2024. Medzi­ná­rod­ne uzná­vaní vedci a vy­soko talen­to­vaní mladí výskumníci majú opäť prí­le­ži­tosť rea­li­zo­vať svoje vedecké zámery na Slo­ven­sku, a to za pod­mie­nok blížiacich sa k prestíž­ne­mu európskemu grantu.

Vybrané projekty môžu požiadať o finančné prostriedky do výšky 160 000 eur ročne. Výzva je otvorená do 2. septembra 2024 do polnoci, pred­po­kla­da­ný za­čia­tok riešenia pro­jek­tov je apríl 2025.

Slovenská akadémia vied spustila grantovú schému IMPULZ po štvrtý raz. Jej cieľom je pritiahnuť novú generáciu kva­litných vedeckých lídrov na výskumné pra­co­viská SAV, zvýšiť ich inter­na­cio­na­li­zá­ciu a kon­ku­ren­cie­schop­nosť, excelentnosť svojho výskumu a v ne­po­sled­nom rade aj úspešnosť v získavaní prestížnych európskych grantov.

„SAV potrebuje vyhľadávať nových talentovaných vedeckých pra­cov­ní­kov s témami, ktoré sú na hra­nici poznania. Cieľom je, aby sme našli mladých ľudí, korí budú schopní uchádzať sa aj o pro­jekty ERC, ktoré sa považujú vo ve­decko-výskum­nom priestore za tie naj­dô­le­ži­tej­šie,“ zdô­raz­ňuje pred­seda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Úlohou výskumníkov bude vytvoriť a riadiť svoje vlastné výskumné skupiny. Schéma im poskytne motivujúce podmienky pre ich výskum a vedeckým orga­ni­zá­ciám SAV pri­ne­sie skvalit­ne­nie výskum­ného prostredia a vedeckých výstupov.

Grantový program Impulz (SAV)
Grantový program Impulz (SAV).

O grant sa môžu uchádzať vedci a vedkyne s titulom PhD. alebo ekvi­va­len­tným titulom, ktorí pra­vi­del­ne publi­kujú vo význam­ných vedeckých časopisoch, boli opa­ko­vane pozvaní prezentovať svoje výsledky na význam­ných medzi­ná­rod­ných kon­fe­ren­ciách a boli zod­po­ved­ným rie­ši­te­ľom/kou ve­deckého pro­jektu. Uchádzači a uchá­dzačky tiež musia preukázať dostatočné skúsenosti vo výskume získané na za­hra­nič­nom výskumnom pra­co­visku. Buď takto získali titul PhD., alebo absol­vo­vali dlho­dobý pobyt mimo SR, spra­vidla nie kratší ako dva roky. Mladší výskumníci a výskum­níčky musia preukázať nezávislosť od ško­li­teľa dizertačnej práce uvedením zoznamu publikácií, ktorých spo­lu­auto­rom nie je školiteľ. Navrhovaná téma projektu sa tiež musí líšiť od témy dizertačnej práce uchádzačov.

Úspešní uchádzači môžu získať grant až do výšky 160 000 eur ročne. Oprávnené náklady na pro­jekt zahŕňajú mzdové náklady, cestovné náklady, náklady na ma­te­riál, výskumnú infra­štruk­túru, publi­kačné náklady a i. Vybraní uchádzači budú zamestnaní na jed­not­li­vých ústavoch SAV, ktoré zabezpečia financovanie nepriamych nákladov projektu.

SAV v súčasnosti poskytuje špecifickú podporu výskumníkov prostredníctvom viacerých programov, akým je napríklad Kom­pen­začný príspevok, Fond Štefana Schwarza a SASPRO2/MoRePro. Sú­časná pod­pora z via­ce­rých programov nie je možná.

SAV otvorila grantovú schému IMPULZ prvý­krát v roku 2021. Do gran­to­vej schémy sa od jej začiatku pri­hlá­silo 79 uchá­dza­čov z ce­lého sveta. SAV do­te­raz pod­po­rila deväť pro­jek­tov cel­ko­vou sumou 1 637 664 eur.

Viac informácií o schéme IMPULZ, ako aj kompletné znenie výzvy, nájdu záujemkyne a zá­u­jem­co­via na stránke Impulz.SAV.sk.


Autor: SAV.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *