Kategórie
Tlačové správy

Víťazi celoštátneho projektu BARS sú známi

Do aktuálneho ročníka súťaže BARS sa zaregistrovalo až 236 trojčlenných tímov študentov stredných škôl z celého Slovenska. Pri plnení bonusových úloh vyčistili 59 celých prírodných koridorov, mestských ulíc a najmä legálne vysadili a zdokumentovali 1361 pôvodných neovocných stromov. Bol prekvapivo vysadený celý nový les. Štatút úspešných riešiteľov získalo 19 tímov. Päť najlepších trojíc sa dostalo do finále, ktoré sa uskutočnilo v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach. Víťazmi súťaže sa stali študenti z Gymnázia Grösslingová v Bratislave.

Kategórie
Tlačové správy

SAV je odborným garantom vzdelávacieho projektu Fenomény sveta – ČLOVEK

Fenomény sveta predstavujú jedinečný vzdelávací obsah nového voliteľného predmetu pre druhý stupeň základných škôl a osemročných gymnázií. Do tried prináša zážitkový spôsob výučby v tematických oblastiach VODA, SLNKO, VZDUCH, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA a PENIAZE. Každá z nich je spracovaná formou produktového balíka plného špičkových vzdelávacích materiálov. Partnerom a odborným garantom najnovšej tematickej oblasti ČLOVEK sa stala Slovenská akadémia vied.

Kategórie
Tlačové správy

SPACE::LAB organizuje letnú školu o IT technológiách vo vesmírnom výskume

Množstvo dát z pozemných a vesmírnych teleskopov už dávno presiahlo kapacity osobných počítačov. Nevyhnutnosťou pre ich uskladnenie a spracovanie sa preto stávajú cloudové riešenia a nástroje hlbokého učenia (Deep Learning), ktoré už dnes dokážu vykonávať niektoré úlohy lepšie ako človek. Najmodernejšie IT prístupy určené na výskum vesmíru budú môcť od 23. do 25. augusta 2021 spoznať aj účastníčky a účastníci letnej školy SPACE::LAB Summer School 2021.

Kategórie
Tlačové správy

Čiastočné zatmenie Slnka môžeme pozorovať 10. júna 2021

Vo štvrtok 10. júna 2021 sa Slnko, Mesiac a Zem dostanú na jednu priamku a na Zemi môžeme pozorovať zatmenie Slnka.

Kategórie
Tlačové správy

Slovenská akadémia vied podporuje inovatívne vzdelávanie

Najvyššia vedecká ustanovizeň Slovenska sa stala parterom Fenoménov sveta, ktoré do základných škôl prinášajú zážitkový spôsob vyučovania.

Kategórie
Tlačové správy

Technológie budúcnosti zmenia spôsob, akým používame jazyk

Vedci a vedkyne predpokladajú, že technologický pokrok v blízkej budúcnosti prinesie dobu, v ktorej budú komunikačné zariadenia priamo integrované do našich zmyslov. Hardvér sa presunie z našich rúk do našich očí a uší, inteligentné okuliare a slúchadlá budú schopné preložiť slová inej osoby, akoby s nami hovorila priamo v našom jazyku. Nastane éra „človek-stroj“, v ktorej budú technológie schopné s ľuďmi viesť čoraz zložitejšie rozhovory. Na túto dobu sa pripravujú aj odborníci a odborníčky z oblasti informatiky a jazykovedy z 52 krajín, ktorí skúmajú, ako tieto zmeny ovplyvnia komunikáciu ľudí s technológiami budúcnosti.

Kategórie
Tlačové správy

Nedostatok miest pre predškolákov môžu v Bratislavskom kraji zmierniť mimosieťové zariadenia

Územie Bratislavského samosprávneho kraja je zasiahnuté procesom intenzívnej suburbanizácie, ktorý do vidieckeho zázemia hlavného mesta prináša dynamický populačný rast. Ten však nie je sprevádzaný adekvátnym rozvojom sociálnej infraštruktúry a vybavenosti. Sú to práve kapacity materských škôl, ktoré sa tak stávajú kľúčovým problémom rozrastajúcich sa obcí. Vedci z Geografického ústavu SAV v reakcii na novelu školského zákona, ktorá zavádza povinnú dochádzku v materských školách pre päťročné deti, skúmali dostupnosť predškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji. Výsledky výskumu, do ktorého zahrnuli aj početné mimosieťové zariadenia, tak prinášajú komplexný pohľad na túto aktuálnu problematiku.

Kategórie
Tlačové správy

Viac ako 150 druhom rastlín na Slovensku hrozí vyhynutie

Vzhľadom na veľkosť územia patrí Slovensko k popredným európskym centrám biodiverzity. Je to vďaka hornatosti našej krajiny a relatívnemu zachovaniu prírodného prostredia ako aj jeho polohe na križovatke významných biogeografických regiónov a migračných ciest organizmov. Veľkú časť nášho rastlinného bohatstva, až 980 druhov, však reálne alebo potenciálne ohrozuje vyhynutie. Trendy vývoja biodiverzity na Slovensku sledujú aj botanici z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity upozorňujú na zvyšujúci sa počet kriticky ohrozených rastlinných druhov a pozývajú verejnosť k mapovaniu biodiverzity.

Kategórie
Tlačové správy

SAV ponúka pomoc pri záchrane podzemných vôd Žitného ostrova

Slovensko má najväčšiu prirodzenú zásobáreň podzemnej vody v strednej Európe – Žitný ostrov.

Kategórie
Tlačové správy

K Zemi sa približujú kométy pozorovateľné aj malými ďalekohľadmi

K Zemi sa v týchto dňoch približujú periodické kométy 7P/Pons-Winnecke a 10/P Tempel 2. Patria do Jupiterovej rodiny komét. V máji a v júni budú jasnejšie ako 12. magnitúda a na oblohe ich budeme môcť pozorovať aj malými ďalekohľadmi.