Kategórie
Zošity humanistov

Feminizmus v súčasnosti a budúcnosti

Eleanor („Ellie“) Smealová je jedna z najznámejších postáv v mo­der­nom hnutí za rov­no­práv­nosť žien v USA. Má reputáciu po­li­tic­kého stra­téga a úspešnej orga­ni­zá­torky prívržencov. Pôsobila po tri obdobia ako pred­sed­níčka Národnej orga­ni­zácie žien, rozm­no­žila počet jej členov šesť­ná­sobne a uro­bila z nej prvú femi­nis­tickú orga­ni­záciu v celom štáte. V r. 1987 bola spo­lu­zakla­da­teľkou a stala sa pred­sed­níčkou Fondu pre fe­mi­nis­tickú väčšinu a Základiny toho istého mena, ktoré presviedčajú feministky, aby sa uchá­dzali o miesta vo ve­rej­nej správe a pre­sa­dzo­vali zákony o rovnosti pohlaví, či už na úrovni celo­štátnej alebo na úrovni mestských zastu­pi­teľ­stiev a v ko­mi­siách. Za re­dakciu Free Inquiry sa s ňou zho­vá­ral Timothy J. Madigan.

Free Inquiry: Čo vy na to, že sa vraví, že sa nachádzame v post­fe­mi­nis­tickom období?

Eleanor Smealová: Feministické obdobie tu ešte nikdy nebolo. Ak po­va­žu­jete za fe­mi­nis­tické obdobie éru, keď ženy dosiahnu rovnosť, od toho sme ešte veľmi vzdia­lení. Všetky pove­dačky o „post­fe­mi­nizme“ sú zbožným želaním tých, čo videli v šesť­de­siatych rokoch fe­mi­nis­tickú éru, a ktorí by pre bu­dúc­nosť ženské hnutie naj­radšej odpísali. Avšak ženské hnutie je veľmi živé a nechystá sa opustiť scénu.

Free Inquiry: Pred výraz feminizmus sa často kladie nálepka radikálny.

Eleanor Smealová: To je skvelé, pretože tí, čo tak robia, vedia, že fe­mi­nizmus má obrovsky veľké zázemie, iste väčšie než aká­koľ­vek iná zložka ve­rej­ného života, napríklad liberáli alebo kon­zer­va­tívci a celkom iste väčšie než väčšina ná­bo­žen­ských vyznaní. Nech priznajú, že sú to práve tieto radi­kálne feministky, ktoré sa im nepáčia, pre­tože sakra­mentsky dobre vedia, že obrovské množstvo ľudí verí v rovnosť žien. Otvorene povedané, keby ste sa ľudí opýtali, či veria na rovnosť pohlaví, bol by počet tých, čo by odpo­ve­dali „áno“, ohromný. Napriek tomu práve zápas za rovnosť pohlaví je naj­ťažším bodom fe­mi­nis­tického hnutia.

Free Inquiry: Jedna z najdôležitejších úloh nášho časopisu je kritika stanovísk orga­ni­zo­va­ného náboženstva. Som zvedavý, či by ste nám mohli niečo povedať o spô­so­boch, akými orga­ni­zo­vané náboženstvá v sú­čas­nosti napo­má­hajú alebo brzdia femi­nis­tické hnutie.

Eleanor Smealová: Niektoré z najväčších náboženských spoločností bojujú proti rovnosti. Katolícka cirkev bojuje proti vysvä­teniu žien za farárky a proti vzrasta­júcej úlohe žien vo vedení cirkvi. Stojí tiež na čele všetkých síl proti pre­ru­šeniu teho­tenstva, čo je jedným z pod­stat­ných cieľov boja za ženské práva. Mnohé pro­testan­tské cirkvi prijali ženy do kňazského po­vo­lania, hoci nie vždy s otvo­renou náručou; mnohé pastorky majú trpkú skú­se­nosť, že síce mohli dostať vysvä­tenie, ale potom nenašli farnosť, či kon­gre­gáciu, ktorú by viedli. Orto­doxní židia nás stále vylučujú z rabínstva a fun­da­men­ta­listickí moslimovia zanietene bojujú za to, aby ženy museli nosiť závoj. Odha­duje sa, že v islamských krajinách boli zabité tisícky žien len preto, že nenosili závoj.

Free Inquiry: Je vaša organizácia v nejakom styku s fe­mi­nis­tkami v mos­limských krajinách?

Eleanor Smealová: Áno; a angažujeme sa práve v proble­ma­tike závoja, pretože ten sym­bo­lizuje pod­ma­nenie žien. V Alžírsku zabíjajú ženy pre závoj napriek tomu, že je tam pomerne umier­nená vláda. Boli sme tiež veľmi aktívne v prí­pade Taslimy Nasrinovej. Demon­štro­vali sme okolo bangla­déšskeho vyslanectva a dozve­deli sme sa, že aj naša demon­štrácia ovplyvnila roz­hod­nutie vlády dovoliť jej odchod z vlasti.

Free Inquiry: Čo si myslíte o nedávnej konferencii v Káhire o sve­to­vej populácii a o po­ku­soch ná­bo­žen­ských skupín presadiť tam svoje názory?

Eleanor Smealová: Teší nás, že snahy Vatikánu vytvoriť alianciu s mosli­mami stros­ko­tali. Nakoniec hla­so­vali s Vati­kánom iba štyri štáty! Dokument, ktorý vyšiel z kon­fe­rencie, je svedectvom sily sve­to­vého femi­nis­tic­kého hnutia, pre­tože vrhá svetlo na potrebu rozšíriť ženské práva, ak sa má celo­sve­tová popu­lácia sta­bi­li­zovať.

Free Inquiry: Aké sú vaše úvahy o voľbách do kon­gresu Spojených štátov amerických (r. 1994) a o voľbách v jed­not­livých štátoch fede­rácie? Ako ovplyvnia sme­ro­vanie boja femi­nis­tickej väčšiny?

Eleanor Smealová: Pre väčšinu ženských problémov, najmä pre pre­ru­šenie teho­tenstva, je to katastrofa. Odha­duje sa, že v sú­čas­nosti je v senáte šty­ridsať­sedem zástancov „práva na život“ (zo 100 sená­torov) a v kon­grese bolo dvadsať­deväť prívržencov „slobodnej voľby“ pre­hla­so­vaných obhajcami „práva na život“. Odha­dujem, že sme stratili asi štyridsať miest v Sne­movni a nie­koľko aj v Senáte. Je to veľmi vážny neúspech, najmä ak berieme do úvahy slabosť súčasného prezidentstva.

Na druhej strane sa domnievam, že kongres zaostáva za ostatným národom v pod­pore ženských práv. Možno práve to vyvolá nápor na viac zmien.

Nemyslím si, že sme dospeli ku koncu možných politických zmien v našej krajine. Naopak, som toho názoru, že prežívame veľmi búrlivé obdobie. Zatiaľ nevieme, ako sa to skončí. Jasné je, že daňovníci sa búria, a pravé politické krídlo to využíva na svoj prospech. Živnou pôdou pre celý tento kon­zer­va­tívny pohyb je zlá eko­no­mická situácia.

Mimochodom, aj feministky v zahraničí majú za to, že živnou pôdou pre fun­da­men­ta­lizmus, napríklad v moslimských krajinách, je chudoba. Naj­väčší vyznávači fun­da­men­ta­lizmu sú ľudia, ktorí stratili zamestnanie a ne­vidia svetlo na konci tunela. Sľubujú im spásu na onom svete, ak si nevedia poradiť na tomto svete. Vo femi­nizme vidia kus toho moderného sveta, ktorý ich pod­vádza. Moderná žena sa stala obetným baránkom za zly­hanú eko­no­miku.

Free Inquiry: Keď teraz v Spojených štátoch amerických stále viac žien vstupuje do pra­cov­ného procesu, vzniká tu pocit zvý­še­ného súpe­renia o prácu medzi mužmi a ženami.

Eleanor Smealová: Pre mužov, ktorí v súťaži neuspeli, sme sa stali terčom nenávisti. Niečo z toho po­zo­ro­vať vo fe­no­méne Rusha Limbaugha, usmie­va­vého chlapíka, čo bije do fe­mi­nistiek a do ho­mo­sexu­álov, ako aj do každého, koho ne­po­va­žuje za „nor­mál­neho“. Na týchto útokoch sa zúčastňujú nielen ľudia nižších príj­mo­vých kate­górií. Je to spôsob, ako sa dá u ohro­ze­ných mužov vyvolať pocit dô­le­ži­tosti.

Free Inquiry: Písali ste aj o rozličných stra­té­giách, ktoré pred dáv­nymi rokmi pou­ží­vali Susan B. Antho­nyová a Elizabeth Cady Stan­to­nová v boji proti orga­ni­zo­va­nému ná­bo­ženstvu. Aký vzťah to má k dnešku?

Eleanor Smealová: Stantonová sa domnie­vala, že cirkvi – v tom čase to bola pre­do­všetkým pro­testan­tská cirkev – sú roz­hod­nuté držať ženy v ich odvekom posta­vení. A že kým sa nezmení biblický názor na posta­venie ženy, ne­do­cieli sa rov­nosť. Preto strávila veľkú časť svojho neskor­šieho života písaním knihy Ženská biblia, v ktorej do­ka­zo­vala, že pôvodná biblia bola pre­pí­saná v tom zmysle, aby z nej vyplý­vala ne­rov­nosť ženy. Domnie­vala sa, že kým ne­po­ra­zíte ne­rov­no­právne posta­venie ženy v cirkvi, ne­mô­žete docie­liť rov­nosť ani v širšom spo­lo­čenstve.

Susan B. Anthonyová sa zas obávala, že je ne­bez­pečné začať si naraz s mno­hými opo­nentmi – po­va­žo­vala umier­ne­nosť za dô­le­žitú cnosť v boji za rov­nosť žien. Ne­uve­do­mila si, že to môže spo­maliť boj žien za vo­lebné právo. Sily zdô­raz­ňu­júce zdržan­li­vosť stáli aj za hnutím proti voleb­nému právu žien. Obá­vali sa, že ak ženy získajú volebné právo, budú bojovať za zákaz alko­holu.

Myslím si, že rovnaký scenár sa odohráva aj dnes, keď veľká časť fe­mi­nis­tiek a ľudí vo vše­o­bec­nosti sa bojí verejne odsúdiť odmie­tavé sta­no­visko rímsko­ka­to­líckej cirkvi k pre­ru­šeniu teho­tenstva alebo k rov­nosti žien. Draho platíme, ak sa neo­zý­vame. Strašné je ticho v našich pokro­ko­vých kruhoch, ak ide napríklad aj o pe­do­fíliu v kňazských kruhoch. Stojí pred nami cirkev, ktorá o sebe tvrdí, že ponúka morálne odpo­vede diev­čatám v pu­berte, ale vo vlastných kruhoch skrýva obrovský morálny škandál.

Free Inquiry: Mám však predsa podozrenie, že takéto správy majú veľký ohlas aj medzi ľuďmi vo vnútri cirkvi.

Eleanor Smealová: Je to najväčší škandál od čias re­for­mácie a do­teraz naj­väčšie spo­chyb­nenie morálnej autority cirkvi. Všimnite si pokry­tectvo cirkvi v otázke homo­sexu­ality: kňaz, ktorý náhle zomrel v saune pre ho­mo­sexu­álov v Írsku, dostal posledné rituály od dvoch iných kňazov, ktorí tam boli tiež. Všetko, čo u nás tento príbeh vy­vo­lal, bola iba malá zmienka v pittsburskych novinách Post Gazette. Takéto príbehy sú výsmechom všetkého, čo cirkev učí a cir­kevné autority by sa s nimi mali zao­be­rať pod­rob­nejšie. Newt Gingrich hovorí teraz o si­ro­tincoch a o vy­cho­vá­va­teľskej sta­rostli­vosti pod správou cirkvi. Ako to môže robiť cirkev, ktorá má sama také veľké problémy s pe­do­fí­liou? Nájdu sa politici, čo na to pou­kážu? Za­ru­čujem sa vám, že keby sa takéto problémy vyskytli vo ve­dú­cich kruhoch fe­mi­nizmu, bolo by po nás.

Free Inquiry: Aké máte názory na možnosť reformy existu­jú­cich ná­bo­žen­stiev v tom zmysle, že by prestal pou­ží­vať sexistický jazyk a pri­pustili ženské du­cho­ven­stvo? Sú tieto inšti­túcie patriar­chálne svojou pod­sta­tou?

Eleanor Smealová: Je otázka, či by takéto zmeny za­sa­ho­vali až do sa­mot­ného srdca teo­ló­gie. Slovník mysti­cizmu má v sebe množstvo narážok na sex. Tento boj je teda oveľa ostrejší, než by si niekto myslel.

Odhadujem, že väčšina žien v sú­čas­nej teo­lo­gickej výchove sú fe­mi­nistky. Do­konca väčšina mníšok sú dnes pre­važne fe­mi­nistky – vi­dela som ta­kúto správu v pub­li­kácii hnutia „Právo na život“. Nedá sa povedať, že by ženské re­li­gio­nistky boli z iného cesta ako muži.

Free Inquiry: Naša redaktorka Molleen Matsumurová má šestnásť­ročnú dcéru; keď táto počula, že budem mať s vami rozhovor, chcela, aby som sa vás opýtal: „Čo majú dnes robiť mladé fe­mi­nistky, aby po­kra­čo­vali v práci hnutia s cieľom šíriť seba­ve­do­mie žien a vytvárať pre ne viac prí­le­ži­tostí?“

Eleanor Smealová: Prvé je angažovať sa v hnutí. Dúfam, že nestoja bokom, keď sa tvorí história – ženské hnutie ovplyvní našu kultúru viac než aké­koľ­vek iné hnutie.

Ak budeme vedieť vymyslieť, ako ho stále novo orga­ni­zo­vať výkon­nejšie a účin­nejšie, dosiahneme rov­nosť. Naše dnešné štruk­túry po­chá­dzajú z pre­lomu sto­ročia a teda potre­bujú zmenu, aby sa uplat­nili v mo­der­nej dobe.

Free Inquiry: Vaša odpoveď platí pre humanistické hnutie ako celok. Mrzí nás irónia, že sily, ktoré zastávajú spia­toč­nícke myslenie, pou­ží­vajú naj­mo­der­nejšiu tech­no­ló­giu, kým my klep­káme na pät­násť rokov starých po­čí­ta­čoch.

Eleanor Smealová: Problém spočíva v peniazoch. Vládnuce záujmy financujú fun­da­men­ta­listov. Nieže by boli po­pu­lárni – ale sú finan­co­vaní. Pamä­tajme, že v týchto voľbách sa vyhrá­valo nie na základe ná­bo­žen­ských alebo so­ciál­nych kri­té­rií, ale zo strachu pred zlo­či­nom, pred ile­gál­nymi prisťa­ho­val­cami a z toho, že ne­bu­deme úspešní. Výher­com dáva zdanie po­pu­la­rity schop­nosť účinne ko­mu­ni­kovať s ich poslu­cháč­stvom, hoci sú v men­šine. Majú zdroje, aké my nemáme. Tra­gé­dia spo­číva v tom, že peňažné záujmy sta­vajú na staré, reakčné sily.

Free Inquiry: Musíme dúfať, že je to posledný dych tra­di­cio­na­listov.

Eleanor Smealová: Nie som až tak optimistická. Videla som príliš veľa praktík, ako možno spo­maliť proces pokroku. Už sme mali mať oveľa viac úspechov, ako máme. Stále ešte de­ba­tu­jeme o prob­lé­moch, ako napríklad o práve na pre­ru­šenie teho­tenstva, ktoré mali byť vy­rie­šené už pred mno­hými rokmi.

Medziiným je to v dôsledku sily tele­vízie a ma­so­vých ko­mu­ni­kač­ných prostriedkov, že sa umožnilo ešte ľahšie ma­ni­pu­lovať nega­tívnym smerom masovú hystériu a emócie. Nesmieme si myslieť: „Aj tak budú porazení, je to iba otázka času.“ Viete, mohlo by to takto trvať aj šty­ridsať rokov. Preto nám treba lepšie sa orga­ni­zo­vať a pra­co­vať ešte tvrdšie ako ke­dy­koľ­vek do­te­raz!


Autori: Eleanor Smealová a Timothy J. Madigan.

Prameň: Eleanor Smeal, “Feminism, Present and Future” (Fe­mi­niz­mus, prí­tom­nosť a bu­dúc­nosť) v Ima­gine There′s no Heaven: Voices of Se­cu­lar Huma­nism (Predstav si, že neba niet: Hlasy se­ku­lár­neho hu­ma­nizmu), vyd. Matt Cherry a i., The Council for Secular Huma­nism, Amherst, NY, 1997, s. 62 – 66.

Preložil prof. MUDr. Alexander Rehák, DrSc., nositeľ oce­ne­nia Veľ­vysla­nec hu­ma­nizmu v roku 2008.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 7 v utorok 11. mája 1999.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *