Kategórie
Zošity humanistov

Hľadá sa sedem statočných žien

USA už viac ako 45 rokov uľahčujú ženám v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách prístup k anti­kon­cep­cii prostred­níctvom USAID, Agentúry pre me­dzi­ná­rodný rozvoj, ktorá v roku 2016 pod­po­rila programy repro­duk­čného zdravia a plá­no­vania rodiny 607 miliónmi $.

Táto suma umožnila 27 miliónom žien jednoduchý prístup k anti­kon­cep­cii a zabrá­nila 2,3 miliónom potratov a 11 000 úmrtí rodičiek. No Helmsov zákon, tiež z roku 1973, zaka­zuje pou­ži­tie jej peňazí na fi­nan­co­vanie potratov a ich prevenciu v zahra­ničí.

Prezident Trump podpísal 23. januára 2017 dekrét, ktorý zakazuje fi­nan­co­vanie medzi­ná­rod­ných mimo­vládnych orga­ni­zácií (MVO), ktoré pod­po­rujú plá­no­vanie rodiny za pou­žitia širokej palety anti­kon­cepcie a umelého preru­šenia teho­tenstva, čo vyvolalo na celom svete hlasný protest. 23. januára 2017 je symbolický dátum – je to deň po 44. vý­ročí rozsudku Naj­vyš­šieho súdu USA v spore Roe vs. Wade, ktorý v roku 1973 prakticky legi­ti­mo­val potrat.

Pri podpise dekrétu boli prítomní siedmi nestatoční poradcovia prezidenta Trumpa; samí muži; nepustili medzi seba ženy, ba ani ženu, hoci ide v prvom rade o ženskú zále­ži­tosť. Bol tam vice­pre­zi­dent Mike Pence, šéf kabinetu Bieleho domu Reince Preibus, poradca Rady ame­ric­kého obchodu pro­fe­sor Peter Navarro, hlavný stratég pre­zi­den­tovho poradného zboru Steve Bannon, porad­covia Jared Kushner, prezi­dentov zať, ktorý sa vzdal funkcií v ro­din­nom podniku s ne­hnu­teľ­nos­ťami a vy­da­va­teľ­stvom a Stephen Miller, autor Trumpovej inau­gu­račnej reči, ako aj generál James Mattis na poste ministra národnej obrany, ktorý sa kedysi nazýval ministrom vojny. (Neviem ich nájsť pohro­made… a nie som si istý…)

Čiernou ovcou pravičiarov USA je od rokov organizácia Planned Parenthood, ktorá má v USA 650 kliník, ktoré okrem iného robia potraty, distri­bu­uje anti­kon­cepčné prostriedky, robia zdravotné prieskumy a vy­dá­vajú zdravotné vysved­čenia. V roku 2015 kryli 43 % jej rozpočtu verejné a miestne príjmy a tieto idú byť masívne krátené. Niektoré netrpezlivé re­pub­li­kán­ske štáty už prijali opatrenia proti ume­lému pre­ru­šeniu teho­tenstva, ktoré flirtujú s ústavnými občianskymi právami (Le Monde).

Reakcie nenechali na seba dlho čakať:

Guttmacherov demografický ústav oznámil, že zrušenie podpory pre me­dzi­ná­rodné NVG zna­mená anu­lo­vanie do­te­raj­ších úspechov v pre­ven­cii porúch ro­di­čov­ského zdravia.

Cecile Richardsová, prezidentka Planned Parenthood, vyzýva do boja proti „otvo­re­nému útoku“ na zdravie žien; upo­zor­ňuje, že zatvo­renie kliník nepo­vedie k zní­ženiu počtu potratov, ale k zvý­šeniu počtu nezod­po­ved­ných tajných potratov a zvý­šeniu materskej úmrtnosti.

Holandsko ohlásilo, že plánuje navrhnúť založenie medzi­ná­rod­ného fondu na fi­nan­co­vanie kom­pen­zácie ame­ric­kého zákazu finan­čnej pod­pory pre MVO, umož­ňu­júce plá­no­vané rodi­čov­stvo a oso­bitne potraty.

Vediac, čo sa v Bielom dome chystá, už 21. januára vyšli do ulíc na celom svete tisíce ľudí, aby odštar­to­vali celo­sve­tovú akciu Pochod žien na Wa­shing­ton, ktorá mala veľký úspech. Trump za­rea­go­val ozná­me­ním, že ide menovať za naj­vyš­šieho sudcu právnika, veľmi opo­nu­jú­ceho ume­lému pre­ru­šeniu teho­tenstva, ktorý zmení pomer hlasov v tejto inšti­túcii, čo povedie k auto­ma­tic­kému zru­šeniu roz­sudku v spore Roe vs. Wade.

Nové americké zákonodarstvo robí, že nevie nič o pre­ľud­ne­nosti planéty a ne­vyhnut­nosti depo­pu­lácie v blízkej bu­dúc­nosti. Dog­ma­ticky sa pridŕža biblického sloganu Ploďte sa… hoci len toto jedno opatrenie zaprí­činí na svete v prie­behu svojej 4-ročnej plat­nosti 6,5 milióna neže­la­ných teho­ten­stiev, 2,1 milióna rizi­ko­vých potratov a 21 700 zby­toč­ných úmrtí rodičiek.

Komu prislúcha zostaviť kolektív sedem žien, ktoré na ve­rej­nom sedení určia, čo môžu robiť muži so svo­jimi rozmno­žo­va­cími/repro­duk­čnými orgánmi?

Zákaz umelého prerušenia tehotnosti vedie k úvahám o prí­prave dekrétu, zaka­zu­jú­ceho ejaku­lácie mimo rozmno­žo­va­cieho/repro­duk­čného aktu, zatiaľ len Ame­ri­čanom. Na fran­cúz­skom inter­nete cirku­luje foto­grafia skupiny 9 žien, pri­ze­ra­jú­cich sa pod­pi­so­vaniu sa čo­hosi Hillary Clin­to­novou.


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 111 vo štvrtok 9. februára 2017.

Redakčne upravené a skrátené uverejnené 8. 2. 2017 v denníku Pravda.

Jedna odpoveď na “Hľadá sa sedem statočných žien”

23. augusta 2017 som pod článok napísal tento komentár:

„Nemám deti a vonkoncom sa ako príťaž pre spoločnosť necítim. Dvadsať rokov som študovala a dvadsať rokov pracujem. Poctivo odvádzam dane a odvody a vytváram hodnoty aj pre tých, ktorí ich z rôznych dôvodov, či už dočasne alebo dlhodobo, nevytvárajú. Od štátu som nikdy nič okrem práva a spravodlivosti nechcela; nikdy som nepoberala dávky ani podporu. Nikdy som nebola na úrade práce, nepoberala materskú alebo rodičovskú. Kvôli službe spoločnosti som opustila úspešné pôsobenie v súkromnom sektore a vždy keď môžem, ľuďom pomáham. Hlavne deťom a študentom.“

„A nie som jediná. Takých bezdetných pracujúcich je nás mnoho. Sme pre spoločnosť nehodnotní, lebo sme pre rôzne dôvody nepočali? Áno, sme? Potom by však vďaka celibátu boli nehodnotní aj katolícki kňazi či mníšky.“

„Priviesť na svet dieťa a vychovať z neho slušného človeka je pre spoločnosť obrovská hodnota. No nie jediná. Aj bezdetní, či už z vlastnej vôle alebo ‚nespravodlivosťou osudu‘, vedia byť prínosom. Nielen preto, že platia dane a odvody a vytvárajú hodnoty. Vedia byť skvelí v práci či v súkromí. Vedia byť v mnohom vzorom morálky či etiky alebo odbornou a rešpektovanou kapacitou. Vedia byť oporou pre mnohých, ktorí to potrebujú. Vedia piecť chlieb, predávať autá, učiť deti, zachraňovať životy a liečiť choroby. Priestor byť pre spoločnosť prínosom je obrovský aj pre tých bez detí.“

„Takže bezdetné ženy, bezdetní muži využime ten priestor naplno!“

Pozri: Jana Kiššová, Bezdetná žena je definíciou zbytočnosti. Vážne?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *