Kategórie
Zošity humanistov

Boh a avendžeri (pomstitelia)

Poznámka Rastislava Škodu, vy­da­va­teľa Zo­ši­tov hu­ma­nistov: „Dosiaľ som sa ne­za­u­jí­mal o filmy typu Avengers (Pomsti­telia), jednej z vlaj­kových lodí holly­wood­skej firmy Walt Disney, ale som rád, že som sa bol pozrieť na film z mar­welskej série Ne­ko­nečná vojna (Infinite war) o fan­tas­tickej možnosti rie­šenia problému pre­ľud­nenia (de­po­pu­lácie) našej planéty.“

The Avengers (2012)
The Avengers (2012).

Prekladateľ článku Rastislav Škoda pokračuje:Pri­búda ma­te­riál o pál­čivej téme a sľu­buje sa aj pokra­čo­vanie kasového trháku, možno za 2 – 3 roky. Za ten čas to bude spojené s ví­ta­nými diskusiami o po­ten­ciálnych mož­nostiach rie­šenia.

Film nečakane obsahuje aj niekoľko mierne ná­bo­žen­ských momentov, inšpi­ro­va­ných zlo­du­chom Lokim, ktorý sa po­va­žuje za boha, hoci je len mega­lo­ma­nickým ale mocným mimo­zemským vetro­pla­chom s rohmi na prilbe.

V jednej scéne vraví Čierna vdova kapitánovi Amerike, že Loki a jeho brat, super hrdina Thor, sú „ako bohovia“. Ka­pi­tá­nova odpoveď:

„Je len jeden boh, madam, a som si istý, že sa neoblieka takto.“

Je to vtipná poznámka, vystihujúca charakter ka­pi­tána Ameriku, ktorý zastáva tradičné, dnes často „staro­módne“ hodnoty a zásady; k nie­kto­rým by sa naša moderná spo­loč­nosť mohla vrátiť.

Druhý incident je dômyselnejší. Udial sa v Nemecku, keď Loki nútil dav ľudí kľaknúť si pred ním na kolená. Ako iní darebáci, aj Loki si rád pod­ro­buje fyzicky slabších, ako je on. Okázalo adresuje davu:

„Nie je to takto jednoduchšie? Nie je toto váš pri­ro­dzený stav? Pre ľudstvo platí ne­vy­slo­vená pravda: Bažíte po pod­ria­de­nosti. Žiarivá návnada slobody zmen­šuje vašu predstavu slobody života zlým spô­so­bom na boj o moc a iden­titu. Boli ste urobení takými, aby sa vám vládlo. Nakoniec vždy padnete na kolená.“

Po tejto vete povstane z davu jeden postarší muž a povie:

„Nie pred takým mužom, ako si ty.“

Loki odvetí: „Niet mužov, ako som ja.“

Postarší muž uzavrie debatu:

„Vždy a všade sú muži ako ty.“

Skutočnosť, že tento text odznieva v Nemecku a pri­po­mína diktáty 2. sve­to­vej vojny, dáva reči politický podtón. Ale z kres­ťan­ského hľadiska môže mať aj ná­bo­ženské dôsledky. Kľačať pred bohom je tra­dičný obraz kres­ťan­stva. Aj sám Ježiš sa pod­riadil svojmu otcovi a jeho nasle­dov­níci sa vy­zý­vajú urobiť to isté. Je to akt po­ní­že­nosti, konaný dobro­voľne, na rozdiel od ná­sil­ného pod­ro­benia.

Ako film pokračoval a postarší muž sa po prvý raz zdvihol, čakal som jeho komentár v tom zmysle, že od ľudských bytostí sa nikdy nemá čakať, že budú slepo poslúchať; že sú to auto­nómne indi­ví­duá, nemusiace pod­robiť svoju vôľu nikomu inému. Preto ma debata prekvapila. Ne­po­ve­dala všetko. Bol to len komentár k typu osoby – ne­ú­my­selne aj k typu boha – a pred­po­kladal som, že to bude po­kra­čovať.

Jedna z príčin prekvapenia bola, že Joss Whedon pripustil, že je ateista, vidiaci boha ako „nebeského tyrana“. Takéto falošné chápanie boha je medzi ateistami veľmi roz­ší­rené a pra­mení z povrchného čítania biblie a úzkeho chápania ná­bo­žen­skej viery. Dokonca aj plodný obranca viery v boha, otec Robert Barron uznáva, že aj keby bol boh tým typom božstva, aký idea­li­zujú noví ateisti, nechcel by v neho veriť.

Ale je tu Whedon, zastávajúci pozíciu svojho cha­rak­teru a nie svojej ideo­ló­gie a slovami kapitána Ameriku vy­lu­ču­júci z hry boha. Potom však naraz uzná, že v živote sú situácie, kedy si treba kľaknúť a pridať sa k na­sle­dov­níkom.

(Nehorázny neodôvodnený a ne­lo­gický ústupok zmýšľaniu ame­rickej väčšiny, ktorá si pred dvoma rokmi zvolila za pre­zi­denta Donalda Trumpa, čím si dala sve­dectvo duchovnej ne­dospe­losti. – Pozn. prekl.)

Film pravdepodobne nemal v pláne ro­zo­be­rať nejaké teo­lo­gické dôsledky, pretože avendžerom sa vráti dôvera vo svojho lídra kapitána Ameriku a budú poslúchať jeho rozkazy.

No scéna medzi Lokim a postarším mužom by mala pre veriaceho kresťana zniesť aj iné závery a dôsledky.

V niektorých iných svojich dielach, napríklad „Buffy, premožiteľka upírov“ a „Firefly“ (= Svätojánska muška, názov triedy vojnových lodí USA) Whedon pre­ja­vuje ka­to­lícku cit­li­vosť, keď sa opi­suje utrpenie, obeta a do­konca aj milosť (hoci po­chy­bujem, že to nazve milosťou). Teraz sa to pre­súva do Aven­džerov, a pred­sta­vuje to tam pre po­bož­ných divákov pár chvíľ zamyslenia.


Autor: Tony Rossi.

Podľa: Tony Rossi, God and The Avengers, Patheos, 9. 5. 2012.

Spracoval R. Š.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 117 v nedeľu 1. júla 2018.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *