Kategórie
Tlačové správy

Konferencia domáceho vzdelávania zaznamenala historicky najvyššiu účasť

V sobotu 27. apríla 2024 sa konala Kon­fe­ren­cia do­má­ceho vzde­lá­va­nia 2024.

Podujatie oganizovalo občianske zdru­že­nie Do­má­ce vzde­lá­va­nie na Slo­ven­sku (OZ DVS) v spo­lu­práci s Pe­da­go­gic­kou fa­kul­tou UK a občianskym zdru­že­ním InkluCiTy. Kon­fe­ren­cia sa stretla s po­zi­tívnym ohlasom medzi všetkými zú­častne­nými.

Jedenásty ročník Konferencie domáceho vzdelávania vrátil podujatie po troch rokoch v online priestore k pre­zen­čnej forme a usku­toč­nil sa na pôde Pe­da­go­gickej fa­kul­ty UK v Bra­tislave, kam svojím za­me­ra­ním sku­točne patrí.

„Na podujatie sa registrovalo 146 účastníkov z celého Slovenska aj spoza jeho hraníc. Nakoniec sa na konferencii zišiel historicky najväčší počet ľudí – bez­mála dvesto účastníkov, pozvaných hostí, partnerov kon­fe­ren­cie, malý orga­ni­zá­torský tím a de­siatka dobro­voľ­ní­kov Bilingvál­neho gym­názia C. S. Lewisa, ktorí sa starali najmä o ob­čer­stve­nie pre účastníkov,“ informovala Diana Šimová, podpredsedníčka OZ DVS.

Konferencia účastníkom ponúkla pestrý program – prednášky z výskumu i z praxe, diskusie, interaktívny workshop. Každú celú hodinu sa začínal v obidvoch konferenčných sálach nový bod programu. Medzi deviatou hodinou ráno a piatou popoludní sa do programu vošlo celkom šestnásť bodov. Špeciálny popoludňajší bod programu Trhovisko (trhovisko diskusných tém) ponúkol naraz ešte viac možností a program rozdrobil na šesť diskusných kútikov, ktoré sa po troch začali o pätnástej a o šestnástej hodine.

„Z programu Konferencie domáceho vzdelávania 2024 mal na výber naozaj každý – od rodín, ktoré o domácom vzdelávaní ešte len uvažujú a potrebujú sa v téme zorientovať, cez ostrieľané domškolácke rodiny, ktoré riešia hlboké otázky súvisiace s domácim vzdelávaním, po rodiny, pre ktoré je domáce vzdelávanie východisko z núdze, pretože žiadna škola nedokázala naplniť špecifické potreby ich detí so zdravotným znevýhodnením. V hľadisku bolo aj nemálo pedagógov,“ zhrnula Alexandra Dobrotková, členka organizačného tímu.

Najväčší ohlas mala prednáška medotičiek domáceho vzdelávania z Česka o skúsenostiach s portfóliovým preskúšaním domškolákov, ďalej Nútený homeschooling, Digitálne technológie bezpečne, panelová diskusia riaditeľov kmeňových škôl. Svojich priaznivcov si na konferencii našla aj výstava domškoláckych portfólií, ktorá zaplnila celú jednu prístupovú chodbu do hlavnej konferenčnej sály. Účastníci sa na výstave mohli inšpirovať, ale aj v dobrom sa čudovať nad záujmami a tvorivosťou detí, ktorá sa naplno prejaví, ak dostanú priestor spracovať nejakú tému slobodne, ako im to vyhovuje.

Jeden z bodov programu museli organizátori s ľútosťou zrušiť dva dni pred podujatím. Moderovaná uzavretá diskusia aktérov v domácom vzdelávaní sa nekonala pre indispozíciu jej hlavnej hostky, hlavnej školskej inšpektorky Alžbety Štofkovej Dianovskej.

„OZ DVS bude hľadať náhradný termín tohto stretnutia, pretože jedným z cieľov organizácie je spájanie aktérov domáceho vzdelávania, ktorými sú nie len rodiny, kmeňové školy a ministerstvo školstva, ale aj ďalšie inštitúcie rezortu školstva vrátane Štátneho pedagogického ústavu (dnes NIVaM), Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a Štátna školská inšpekcia,“ oznámila Barbora Kabinová, predsedníčka OZ DVS.

Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) predstavilo svoj pilotný projekt Sprevádzanie DV rodín, ktorý finančne podporila Nadácia Pontis v rámci grantovej výzvy Impact Lab Inkubátor. Jeho hlavným cieľom je skvalitniť vzdelávanie domškolákov prostredníctvom vzdelávania a odborného sprevádzania rodičov a tiež prostredníctvom aktívneho zapojenia detí cez aplikačné úlohy v rodinách.

„Projekt ponúkne desiatke domškoláckych rodín polročný program šiestich tematických modulov, ktoré ich prevedú od vízie, cez plánovanie, podporu vnútornej motivácie, didaktiku, tvorbu projektov po hodnotenie a sebahodnotenie,“ spresnila manažérka projektu Zuzana Vnenčáková.

Vo foyer hlavnej prednáškovej sály sa účastníkom predstavili viacerí partneri Konferencie domáceho vzdelávania 2024, ktorí podporili konferenciu materiálne alebo finančne: ABCedu, časopis Bublina, Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, iHRYsko, Indícia, Infra Slovakia, Inklucentrum, Orbis Pictus Istropolitana, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Sebavedomé Slovensko, Slovenská debatná asociácia, SmartBooks. Ďalší partneri podporili podujatie občerstvením pre účastníkov Cisárov pekár, Dobrý ježko, Zdieľaj a KFC poskytlo obedy pre dobrovoľníkov.

Publikum konferencie ukázalo, že chce klásť množstvo otázok, zhovárať sa osobne s rečníkmi, diskutovať a vymieňať si skúsenosti, a že čas vyhradený na jednotlivé témy poskytoval na všetky otázky obmedzený priestor. Napriek tomuto nedostatku sa podujatie stretlo s pozitívnym ohlasom, ktorý účastníci organizátorom prejavovali už priamo počas konferenčného dňa aj v prvých odpovediach prieskumu spätnej väzby.


OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) je nezisková organizácia, ktorá sa od roku 2002 zameriava na pod­poru domáceho vzdelávania u nás, šíri povedomie o do­má­com vzdelávaní, pomáha domškoláckym rodinám, snaží sa zlepšovať prostredie domáceho vzde­lá­vania na Slo­vensku, a s týmto cieľom spo­lu­pra­cuje so všet­kými aktérmi domáceho vzde­lá­vania – rodinami, kmeňovými školami a štátom. V rokoch 2008 a 2021 stálo pri za­ve­dení domáceho vzde­lá­va­nia na žia­dosť zákonného zástupcu pre deti na 1. stupni a na 2. stupni základnej školy (v tomto poradí) do slo­ven­skej legislatívy. Viac infor­má­cií o čin­nosti OZ DVS nájdete na we­bo­vej lokalite OZ Domáce vzdelávanie na Slo­ven­sku.

Autorka: Diana Šimová, podpredsedníčka OZ DVS a vedúca PR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *