Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre občianske združenie Ľudia pre nás

Pomáhame najmä pouličným mačičkám, ktoré sa ocitli v ne­ľah­kej si­tu­á­cii.

Občianske združenie Ľudia pre nás

Občianske združenie Ľudia pre nás pomáha pre­do­všet­kým s kas­trá­cia­mi a oše­tre­ním ma­čič­kám na ulici. Ak stačí iba kastrácia a oše­tre­nie, ma­čič­ky sú vy­puste­né späť do ich do­má­cej bez­peč­nej zóny. Ak im hrozí ne­bez­pe­čen­stvo, sna­žíme sa im nájsť nový domov. Mačičky, ktoré sa kvôli zdra­vot­nému stavu ne­mô­žu vrátiť na ulicu, ostá­vajú v našej opa­te­re a domov sa im hľadá z bez­pe­čia dočasiek a de­po­zitu.

Pokiaľ nemáte možnosť uplatniť 2 % z dane, môžete prispieť i oso­bitne cez výzvu DONIO.

Máme v opatere 30 hladných krkov, nemôžme si dovoliť ostať bez fi­nan­cií. Aj keď sa sna­ží­me fi­nan­co­vať to z darov a vlastných zdrojov, nestačí to na za­pla­te­nie faktúr, ktoré ostali ne­za­pla­tené. Radi by sme po­kra­čo­vali v programe kastrácie a oše­tro­va­nia. Kým však ne­vy­pla­tíme dlhy na ve­te­ri­nách, naše mož­nosti sú veľmi ob­me­dze­né. Tiež by našim zve­ren­com veľmi pomohlo, keby sme im mohli naplniť misky kva­lit­ným a chut­ným jedlom. Náklady na jedlo a pod­stielku na mesiac máme okolo 700 €, v tom však nie je za­po­čí­ta­ná veterina. 5 mačiek čaká oč­ko­va­nie a pre­oč­ko­va­nie, dve sa musia do­lie­čiť, plus kastrácie. Suma za ne­vy­pla­te­né faktúry stále rastie, len pre dnešný deň vieme o sume zhruba 3 500 €. V prvom rade teda po­tre­bu­jeme vyplatiť dlhy, plus riešiť aktuálne veteriny. Zvyšné peniažky pôjdu na jedlo.

Pre 2 % z dane potrebujete len 2 údaje vyplniť do tla­či­va:

IČO:52974090
Obchodné meno (názov):ĽUDIA PRE NÁS

IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, ne­po­u­ži­té polia vľavo ostá­va­jú prázdne.

Dajte nádej na život túlavým ma­čič­kám

Zachráňte aspoň jednu ma­čič­ku z ulice

Denne sa pohybuje po uliciach veľa ne­chce­ných ma­či­čiek.

O nás:

Sme občianske združenie, ktoré sa zaoberá záchranou a násled­nou adop­ciou ma­či­čiek z ulice. Zachrá­nené mačičky umiestňu­je­me do vlastných ka­pa­cít, alebo do siete spo­ľahli­vých dočas­ká­rov. Nových ma­ji­te­ľov ma­či­čiek hľa­dá­me po­mo­cou face­booko­vých skupín a po­mo­cou našej stránky. Po­ten­cio­nál­neho nového ma­ji­teľa sa sna­žíme overiť, či je spo­ľahli­vý a či vie ma­čič­kám poskytnúť vhodné prostredie. S kaž­dým novým majiteľom sa podpíše adopčná zmluva. Každú zachrá­ne­nú mačičku zo­be­rieme na ve­te­rinu a kom­pletne ju vy­šetríme. Väčšinou sú mačičky v zlom stave, a preto potre­bujú ošetrenie. Často mávajú para­zity, povrchové zra­ne­nia alebo vírusy. Dostanú potrebné lieky, od­čer­venie a na­ko­niec, keď sú vy­lie­čené, pod­stúpia kastráciu alebo ste­ri­li­zá­ciu. Sna­ží­me sa teda predtým ako mačička pôjde do no­vé­ho domova, aby bola v 100% stave.

Naše sídlo: Kopanice 3580/25, 821 04 Bratislava.


Autor: občianske združenie Ľudia pre nás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *