Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre Zelenú hliadku Pezinok

Darujte nám ich aj v tomto roku na sadenie stromov, zber odpadu, zadržanie vody a och­ra­nu fauny a flóry.

Stačí do tlačiva vyplniť tieto údaje:

IČO:52867480
Obchodné meno (názov):ZELENÁ HLIADKA PEZINOK

IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, ne­po­u­ži­té polia ostá­va­jú prázdne.

Sme občianske združenie bežných slovenských občanov, takže nemáme žiadne extra osobné finančné zdroje. Snažíme sa o získa­nie ve­rej­ných, mestských, štátnych či rôznych firemných grantov. Nie je to ľahké a často ne­úspeš­né, lebo žia­da­te­ľov je vždy viac ako ponúk. Preto je vhodná aj pod­po­ra od na­šich sym­pa­ti­zan­tov, naj­viac oby­va­te­ľov Pezinka, keďže oni si môžu najviac užívať plody našej práce (pri ovocných stro­moch do­slov­ne).

Všetky darované financie pôjdu výhradne na ve­rej­né akti­vi­ty a pro­jek­ty, ako je zber odpadu, sadenie verejných stromov a sta­rostli­vosť o ne, nákup alebo pre­ná­jom po­zem­kov na zria­denie ve­rej­ného ovoc­ného sadu alebo mokrade…

Pozri:


Autor: Zelená hliadka Pezinok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *