Kategórie
Humanistická pomoc

Venujte svoje dve percentá Neinvestičnému fondu UVLF

Univerzita veterinárskeho lekárstva a far­má­cie v Ko­ši­ciach (ďalej len UVLF) je zria­ďo­va­te­ľom Ne­inves­tič­ného fondu UVLF, ktorý je pri­jí­ma­te­ľom 2 % z dane za rok 2023.