Kategórie
Humanistická pomoc

Venujte svoje dve percentá Neinvestičnému fondu UVLF

Univerzita veterinárskeho lekárstva a far­má­cie v Ko­ši­ciach (ďalej len UVLF) je zria­ďo­va­te­ľom Ne­inves­tič­ného fondu UVLF, ktorý je pri­jí­ma­te­ľom 2 % z dane za rok 2023.

Zámerom univerzity je využiť získané finančné prostriedky na skva­lit­ne­nie ma­te­ri­ál­nych pod­mie­nok praktického vzde­lá­vania domácich, ale i zahra­nič­ných študentov vo všet­kých stupňoch vy­so­ko­škol­ského vzde­lá­vania v rámci študijných programov, ktoré ponúkame na našej univerzite. Účelom fondu je podpora praktického vzdelávania domácich a zahra­nič­ných študentov v rámci akreditovaných študijných programov poskytovaných UVLF ako verejnou vysokou školou vo všetkých stupňoch vzdelávania. Ďalej je to aj podpora záujmových aktivít domácich a zahraničných študentov v rámci akreditovaných študijných programov.

Snažíme sa získať finančnú podporu od rôznych vedeckých, pedagogických, výskumných ustanovizní doma i v za­hra­ničí, od obcí, zo štátneho rozpočtu, ako aj z radov podni­ka­teľ­ských subjektov i fy­zic­kých osôb. Za fi­nan­čnú podporu vám vopred ďakujeme.

V prípade, že máte záujem poskytnúť 2 % z dane za rok 2023 nášmu Ne­in­ves­tič­né­mu fondu UVLF, využite príslušné tlačivo vrátane infor­mácie o postupe pri jeho vyplnení.

IČO:NEINVESTIČNÝ FOND UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
Obchodné meno (názov):31256295

IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, ne­po­u­ži­té polia ostá­va­jú prázdne.

Viac informácií získate zo stránky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.


Informácie spracoval: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *