Kategórie
O politike

Matka Božia bola Rómka

O Márii, matke Ježiša Krista.

Humanista (komunista) s pre­zýv­kou „sta2rky“ upo­zor­nil v diskusii na Ma­re­ka Ba­láža, ktorý v pred­vo­leb­nom pre­jave 9. 2. 2016 okrem iného po­ve­dal:

„Ja som Róm alebo Cigán. Ale čo je tiež zau­jí­mavé, že málo­kto z ve­rej­nosti, aj sa­motní Ró­mo­via, vedia, že čo je správne, čo sa vlastne v tej reči má pou­ží­vať. Či sa má pou­ží­vať oslo­venie Róm alebo Cigán. Kde vôbec majú pôvod? Tieto slová, aký význam, a prečo by sa ne­malo pou­ží­vať oslo­ve­nie Cigán, prečo sa má po­u­ží­vať oslo­ve­nie Róm. Odkiaľ Rómovia vlastne po­chá­dzajú? Aké poznatky máme do­teraz? Čo nám pri­niesli v úvo­dzov­kách ‚odbor­níci‘ na to, že odkiaľ Rómovia po­chá­dzajú? Čo vedia laici, ako som ja, a čo z toho všet­kého je pravda? To všetko vlastne budete môcť hod­notiť vy. To všetko si budete môcť spolu so mnou ove­ro­vať a utvr­dzo­vať, alebo naopak, vy­vra­cať. Tiež vy, ktorí toto po­ze­ráte, ktorí toto po­čú­vate.

Tých tém je veľa, ja som začal tou prvou témou, že Rómovia… Kto vlastne sú? Odkiaľ po­chá­dzajú? Ako sa dostali sem? Aké je ich posta­venie v rámci spo­lo­čen­ského a ne­ja­kého posta­venia vo svete? Aké je ich posta­venie v rámci Slo­ven­ska? Aké prob­lémy v sú­vis­losti so spô­so­bom svojho života máme v ma­jo­rit­ných spo­loč­nos­tiach, kde sa na­chá­dzame? Aké riešenia, respektíve by som po­ve­dal skôr ne­rie­šenia sa po­u­ží­vajú na… v úvo­dzov­kách, na ‚odstrá­nenie‘ týchto prob­lémov? Pre­tože oni sa v pod­state ne­odstra­ňujú, ale na­opak, ešte tie prob­lémy sa zväčšujú.“

Od 7:50 min.:

„Takže začal by som šokujúcou infor­má­ciou hneď na samý začiatok. Viem, že mnohí kresťania budú po­bú­rení. Viem, že mnohým to vyrazí dych. Tak, ako som už po­ve­dal, ale idem to po­ve­dať, idem to oznámiť, a je treba to otvoriť, a je treba o tom ho­vo­riť, a to práve z toho dô­vodu, že viem aj druhú vec, že tu sa ne­zve­rejní len to, že kto Rómovia v sku­toč­nosti sú, a aká je pravda okolo nás, ale myslím si, že tu sa začne od­ha­ľo­vať to, čo pred tisícmi rokov sa ľudia, ktorí sa pasujú do role Bohom vy­vo­le­ných, roz­hodli skryť zámerne, a skrý­vajú do­teraz. A budú veľmi, veľmi je­do­vatí. Veľmi, veľmi zlí na mňa. A pred­po­kladám, že toto vy­sie­lanie aj zablo­kujú.

Takže šokujúca informácia pre celú kres­ťan­skú ve­rej­nosť je: Mária, Matka Ježišova, Matka nášho Vy­ku­pi­teľa, Spa­si­teľa, Mesiáša, ktorého nikdy Židia ako vy­vo­lený národ za Mesiáša ne­prijali, ne­uz­nali a ne­uz­najú, až na samý koniec, až na konci časov sa roz­hod­nú a uro­bia tak. A teraz je po­čia­tok konca tých časov, keď to, čo skrývali, Boh ide od­ha­ľo­vať skrze mňa.

Takže Mária, Matka Ježiša Krista, Spa­si­teľa, Boha, ktorý sa uká­zal v tele člo­veka, ktorý vy­ko­nal spa­si­teľ­ské dielo ako súčasť Božieho plánu, bola Rómka.

A toto sa uta­jo­valo, toto sa tají, o tomto sa nikdy ne­ho­vo­rilo, o tomto sa ne­ho­vorí vôbec ve­rejne.“

Marek Baláž je rómsky aktivista a pod­pred­seda strany PRIAMA DEMOKRACIA. V sú­čas­nosti kan­di­duje do NR SR. O sebe sa vy­jad­ril, že je laik, čiže nie je od­bor­ník (vedec).

Je mi veľmi ľúto voličov, ktorí odovzdajú svoj vo­lebný hlas po­li­tic­kej strane PRIAMA DE­MO­KRA­CIA.

Na stránke strany PRIAMA DE­MO­KRA­CIA sa o Ma­re­kovi Ba­lá­žovi píše:

13. Marek BALÁŽ (57), dôchodca, Handlová

Som za sfunkčnenie referenda a za základný ne­pod­mie­nený príjem. Zakla­da­teľ OZ Pán Občan, člen pe­tič­ného vý­boru za Funkčné re­fe­ren­dum, člen pe­tič­ného vý­boru za Zá­chranu Slo­ven­skej pôdy, an­ga­žoval som sa za pre­pus­tenie ne­spra­vod­livo uväz­ne­ných. Pô­vod­ným po­vo­la­ním baník, za mi­nu­lého režimu po­li­tický väzeň.

Myslel som si, že v 21. sto­ročí už budú ľudia ro­zum­nejší. Žiaľ, stále sa ob­ja­vujú rôzni blu­dári, ktorí si na­mýš­ľajú, že čím väčší ne­zmy­sel vy­mys­lia, tým viac zaujmú ve­rej­nosť. Po­dobne ako sa snaží pro­fe­sor Zevit zaujať ve­rej­nosť fikciou, že Eva bola „vy­ro­bená“ z Ada­movho penisu. Veď si pre­čí­tajte článok Rebro alebo penis od Adama použil boh na stvo­re­nie Evy?

Stále platí: To nevymyslíš, na toto je po­trebné ná­bo­žen­stvo!

emotikon

Kto má záujem, môže si ho vypočuť.

Archív:

Humanista sta2rky
Humanista sta2rky.
Sta2rky (11. 2. 2016)
Sta2rky (11. 2. 2016).
Záznam z diskusného fóra
Záznam z diskus­ného fóra.
Marek Baláž (9. 2. 2016)
Marek Baláž (9. 2. 2016).
Marek Baláž (záznam z 13. 8. 2023)
Marek Baláž (záznam z 13. 8. 2023).
Kandidát Marek Baláž
Kandidát Marek Baláž.
Stránka strany PRIAMA DEMOKRACIA už neexistuje (8. 7. 2017)
Stránka strany PRIAMA DEMOKRACIA už neexistuje (8. 7. 2017).
Strana PRIAMA DEMOKRACIA (z registra politických strán a politických hnutí)
Strana PRIAMA DEMOKRACIA (z re­gis­tra po­li­tic­kých strán a po­li­tic­kých hnutí).

Autor: Ján Parada.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­nený 14. 2. 2016.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *