Kategórie
Zošity humanistov

Americký historik ohuruje svet

Michael Paulkovich: „Ježiš Kristus nikdy nežil, je to len my­to­lo­gická postava.“

Michael Paulkovich tvrdí, že preskúmal desiatky histo­ric­kých textov, no ani v jed­nom Ježiša nikto nespo­mína. Tvrdí, že Ježiš Kristus je len my­to­lo­gickou postavou a nikdy ne­cho­dil po tejto Zemi. Jeho slová citoval britský portál Daily Mail.

The Silent Historians
The Silent Historians.

Paulkovich preskúmal desiatky histo­ric­kých textov, mienku o Kristovi podľa vlastných slov nikde ne­na­šiel. Li­te­ra­túra, ktorú ana­ly­zoval pochádza z prvého až tretieho sto­ročia, Ježiš však ani v jed­nom zo 126 textov ne­fi­gu­ruje.

Spasiteľa mala vytvoriť skupina prvých kresťanov, ktorí túžili po božskej postave. Nemali koho uctievať, preto vraj vy­mys­leli Krista. Pri­pi­so­vali mu nad­pri­ro­dzené schop­nosti a robili zápisky o zázrakoch, ktoré vy­ko­nával.

„Kristus je výmysel, akási legenda, ktorá ko­lo­vala v tých časoch po Svätej zemi. Vy­mys­leli ju miestni rabíni,“ hovorí Paulkovich.

Postava podobná Kristovi mohla žiť v Rímskej ríši oveľa neskôr, od­ha­duje neisto autor teórie.

Zároveň priznáva, že v jednom z histo­rických textov zmienku o Je­ži­šovi našiel. V histo­rickom diele o ži­dov­skej vojne (66 – 73 n. l.) ho spo­me­nul Josephus Flavius. Ako však vysvitlo neskôr, infor­mácie o Kristovi do textu pridali iní autori. Z toho vyplýva, že text prešiel úpravou.

Všetkých 126 študovaných textov bolo na­pí­saných počas alebo krátko po pred­po­kla­danej Ježišovej existencii. Ich autori by iste boli počuli o nie­kom tak famóznom, ako mal byť Ježiš.

Mlčanie Pavla, Marciona, Atenagora a kum­rán­skych zvitkov vedie Paulkovicha k záveru, že Kristus je mýtická postava mestskej alebo púšťovej legendy. Veľa zavážilo najmä mlčanie Pavla o Je­ži­šo­vom narodení z pa­nen­skej matky, jeho prí­bu­zen­stve, osobnom živote, zázrakoch, apoštoloch, súde a otrasnom umučení.

Ide o jedno z najkontroverznejších tvrdení vôbec. Kato­lícka cirkev zatiaľ Paulkovichove slová nekomentovala. Nie je však vylúčené, že sa tak stane čoskoro. A čo biblia? Paulkovich hovorí, že aj Knihu kníh je potrebné čítať veľmi po­zorne, lebo ani v nej ne­vy­stu­puje Ježiš ako reálna osoba.


Prameň: Daily Mail a TVnoviny.sk, 1. 10. 2014.

Spracoval: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 102 v sobotu 18. októbra 2014.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *