Kategórie
Humanizmus

Ach, ten ateizmus!

Niekomu nedá spať.

Dávid Obert uverejnil svoj názor na ateizmus pod názvom Termín ateizmus.

V ňom tvrdí:

„Definície ateizmu sú rôzne, avšak ak budeme o ateizme uva­žo­vať ako o akom­koľ­vek stave bez viery či už aktívnom: uve­do­mu­jem si svoju nevieru alebo aj pasív­nom: ne­u­ve­do­mu­jem si svoju ne­vieru, kde môžu tým pádom spadať aj veci (po­u­lič­ná lampa) alebo zvie­ra­tá (pes)…“

Ach, ako sa hlboko mýli. Neexistuje definícia ateizmu pre po­u­lič­né lampy, ani pre zvie­ra­tá. Prečo má niekto so se­bou problém, že ide zná­sil­ňo­vať de­fi­ní­ciu? Nie je žiaden rozumný dôvod vymýšľať si hlú­posti do de­fi­ní­cie o ateizme.

Ateizmus sa vzťahuje na teizmus. Pokiaľ niekto nikdy nepočul nič o teizme, tak takého človeka ne­mož­no ozna­čiť za a­te­istu. Vari v pra­veku boli neetonisti? Za pred­po­kla­du, že sa v ži­vote nestretli s eto­nis­tom. Ani nič po­dob­né ich ne­na­padlo, myslieť si, že existujú ne­ja­ké mimo­zemské bytosti (etóni). Dnes sa o nich naj­viac hovorí v sú­vislosti s UFO.

A nedá sa ani hovoriť o tom, že niekto si neu­ve­do­muje svoju ne­vieru. Buď vie niečo o teizme, a z ne­ja­kých dô­vo­dov, i bez­dô­vodne, odmieta teizmus, tak je ateista. Ak nevie o teizme nič, tak nemá čo odmie­tať, preto sa o ta­kom človeku vôbec nedá po­ve­dať, že je ateista.

Na jednom diskusnom fóre som si raz prečítal poriadnu hlúposť od ateistu, ktorý napísal, že deti sa rodia ako ateisti. Dobrý nezmysel!!! Novo­ro­de­nec nevie nič o teizme, takže ani nemá čo odmietať. Preto no­vo­ro­de­nec ne­môže byť už zo zá­sa­dy ateistom. Ateistom sa môže stať, až bude rásť, postupne bude začínať chápať teizmus, v našich kon­či­nách zrejme kres­ťan­stvo, bude čosi počuť od prí­buz­ných o bohu, nebi, možno aj o pekle, a postupne si bude vytvá­rať svoj názor. Tak raz môže dospieť do stavu, že si uve­do­mí, že ho teizmus ne­oslo­vuje, ba priam, že odmieta teistické názory. Až vtedy sa z toho človeka stáva ateista.

Obert si myslí, že pojem ateizmus môže byť úplne zby­točný. Ako pre koho. Napríklad sám seba ne­ozna­čím ne­ga­tív­nym pojmom. A ateizmus je nega­tívny pojem (zá­por­ný, opo­zi­tum) k poj­mu teizmus.

Sám seba označujem pozitívnym pojmom: „Som brajťan.“

Pozri:

Pán Obert, vzdajte sa tých bludov o ateizme. Ško­díte ateistom!

Ateizmus je dobre, zrozumiteľne a vecne de­fi­no­vaný. Ide o ve­do­mé odmie­ta­nie teizmu. Ide o ne­sú­hlas s te­izmom. Naj­čas­tej­šie sa to týka pojmu „boh“, ktorý má v teizme kľú­čový význam.

Keď opitý kresťan narazí do semafora, tak se­ma­for sa ne­sta­ne ateistom, ani pa­sív­ne. Ateizmus sa týka výhradne ľudí, rov­na­ko ako sa výhradne ľudí týka teizmus. Zrejme Obert pozná psa katolíka. Ja nie! Bol by to prvý pes na svete, ktorý by roz­mýš­ľal ako človek.


Autor: Ján Parada.

2 odpovede na “Ach, ten ateizmus!”

V prvom rade vám ďakujem za reakciu a čas, ktorý ste investovali do odpovede.

Čo sa týka už samotnej kritiky mám zato, že jedným z cieľov bádania a myslenia je sa zaoberať definíciami a sémantikou a prekopávať definície a tým čistiť jazyk, spraviť diskusiu zrozumiteľnejšou a možno aj niečo nové do nej priniesť. Nemusíte s mojou hypotetickou definíciou súhlasiť ale tvrdiť, že je nerozumné sa snažiť redefinovať pojmy a experimentovať s definíciami mi príde ako pravý opak práce s rozumom.

Mimochodom nie som prvý, kto s podobnou definíciou ateizmu prišiel. Pozri: Smith, George H. Atheism. Prometheus Books, 2 Nov. 2010. alebo:
Henri, Paul, and Paul Henri Thiry. Good Sense. Standard Publications Incorporated, 1 Oct. 2007.

Ak nazriete do priložených zdrojov uvidíte, že pán Smith tvrdil niečo obdobné: George Smith vo svojom diele Atheism the case against God zadefinoval ateizmus ako pojem zastrešujúci dva subpojmi, implicitný a explicitný ateizmus. „Implicitný ateizmus“ je definovaný ako „absencia teistickej viery bez jej vedomého odmietania“, zatiaľ čo „explicitný ateizmus“ je „absencia teistickej viery v dôsledku jej vedomého odmietania“.

Vo zvyšku blogu už len tvrdíte, že podľa vašej definície ateizmu “ako odmietania teizmu” novorodenec alebo vec, zviera, o teizme nevie a teda ho nemôže odmietať a potom ho nemôžeme nazývať ateistom. Súhlasím s vami, ale ja som priniesol aj inú definíciu ateizmu, s ktorou som následne pracoval a v tej definícii, ak ateizmus nie je len uvedomený (ako tvrdíte vy) ale môže byť aj neuvedomený, potom moje závery platia.

A v neposlednom rade zavádzate, ak mi dávate do úst tvrdenie, že ateizmus je zbytočný, ja som napísal: “Ateizmus rovnako ako neminimalizmus, mohol byť skoro úplne zbytočný pojem.” Hlavnou myšlienkou môjho článku je konieckoncov dať dôraz na nasledujúce: “ Bol by som úprimne rád, keby príčina pomenovania sa ako ateista, bola len čisto filozofická/súkromná teda, že dôvod na dištancovanie sa od náboženstiev kvôli ich negatívnym aspektom by úplne zanikol.”

Prajem pekný deň:)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *