Kategórie
Tlačové správy

Vláda pri rozpočte oklamala občanov aj Európsku komisiu

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) o tom, ako vláda okla­ma­la pri roz­poč­te ľudí aj Európsku ko­mi­siu.

Schváleniu rozpočtu podľa stanoveného postupu pred­chá­dza vydanie sta­no­viska Európskej komisie. Lenže toto sa u nás nestalo, keď vláda a následne poslanci schválili roz­po­čet na rok 2024 skôr, ako sa k nemu vy­jad­rila EK.

Tá má pritom k nemu zásadné výhrady. Strana Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) je presvedčená, že zá­me­rom vlády bolo prijať roz­po­čet skôr, ako k nemu vydá komisia sta­no­visko, pre­tože vedeli, že sa v ňom na­chá­dza­jú nezrov­na­losti a EK by ho neo­dob­rila. De­fi­cit bude v tomto roku podľa EK vyšší, ako uvádza Ficova vláda.

„Ukazuje sa, že ľavičiari, socialisti nevedia hos­po­dá­riť a šetriť, ale o to lepšie vedia žmýkať ľudí, ktorí tvoria hod­no­ty a následne roz­dá­va­jú ich peniaze. Napríklad likvi­du­jú druhý pilier, zvy­šu­jú zdra­vot­né odvody na strane zamestná­va­te­ľa, čo na konci dňa zaplatia ľudia a tiež zvy­šu­jú daň z di­vi­dend. Rovnako budú dôchodcovia naj­viac odškod­ne­ní za in­flá­ciu, hypo­te­kárna pomoc je hlúpa a drahá. Problémom tohto princípu je, že jedného dňa sa peniaze tých druhých minú a potom to pôjde na úkor štátneho dlhu,“ vysvetlil predseda SaS Richard Sulík.

Namiesto toho, aby vytvorený dlh v jednom roku podľa neho klesal, tak stúpa.

„Toto je grécka cesta, ktorá vedie v nor­mál­nych eko­no­mi­kách do krachu, lenže u nás to dopadne ešte horšie,“ dodal Richard Sulík.

Podľa hodnotenia EK bude deficit rozpočtu verejnej vyšší, ako pred­po­kla­dá roz­po­čet.

„Hlavným dôvodom je vládou nesprávne zazna­me­na­né pre­fi­nan­co­va­nie tzv. ener­go­po­mo­ci. Európska komisia jasne potvrdila, že financie, ktoré slúžili na fi­nan­co­va­nie mi­nu­lo­roč­nej ener­go­po­moci, majú byť za­po­čí­tané do výsledkov roka 2023, lenže toto vláda ne­u­ro­bila. Komisia tak očakáva, že deficit vzrastie zo 6,1 per­centa HDP na 6,3 per­centa HDP v tomto roku,“ povedal tímlíder SaS pre ve­rej­né fi­nan­cie Marián Viskupič s tým, že toto potvrdenie je kľúčové.

Premiér aj minister financií tvrdili, že budú kon­so­li­do­vať a de­ficit znížia o 0,5 per­centa.

„Už pri prerokovávaní som vedel, že klamú. Že kon­so­li­dá­cia je v roz­počte na tento rok dosiahnutá len účtovným trikom a na­po­kon bude de­fi­cit ešte vyšší, ako v mi­nu­lom roku. Dalo sa to oča­ká­vať, pre­tože ener­go­po­moc bola nesprávne za­e­vi­do­vaná, čo hovorili aj Rada pre roz­poč­tovú zod­po­ved­nosť a Šta­tis­tický úrad Slo­ven­skej re­pub­li­ky,“ vysvetlil Marián Viskupič.

Je presvedčený, že už v tom čase mal minister financií dostatok infor­má­cií a už vtedy vedel, že to tak dopadne.

„Nešlo o chybu, ale o zámer, jasne účelové konanie, aby vyzeral roz­po­čet ako kon­so­li­dač­ný,“ doplnil.

Minister financií Kamenický uviedol, že ministerstvo žiadne triky nerobilo a šíria sa hoaxy.

„Jeho tvrdenia, že spôsob započítania, ako ho potvrdila EK, je zmena pravidiel, po­va­žu­jem za ob­ha­jo­va­nie neob­há­ji­teľ­ného. Všetky pravidlá potvrdzujú sta­no­visko komisie, pričom všetky relevantné inštitúcie to vidia rovnako. Len minister financií pokra­čuje vo svojich klamstvách,“ uviedol Marián Viskupič.

Dodal, že nehovoriť pravdu a používať kreatívne účtovníctvo vo ve­rej­ných fi­nan­ciách je pre kra­jinu jedno z naj­ne­bez­peč­nej­ších konaní, akých sa môže vládnuci politik dopustiť.

Európska komisia má k rozpočtu aj iné výhrady. Negatívne hodnotí plošnú ener­go­po­moc, zníženie odvodov do dru­hého piliera, ako aj nesúlad s európskym výdavkovým pra­vid­lom o 0,4 per­centa HDP. Na zá­ver skonšta­to­vala, že hrozí, že prijatý roz­po­čet nie je v súlade s od­po­rú­ča­ním Rady EÚ, a preto vyzýva na pri­ja­tie opatrení, ktoré ho s nimi zo­sú­la­dia.


Autor: Ondrej Šprlák.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *