Kategórie
Tlačové správy

Najčastejšie otázky seniorov

Opatrnosti nie je nikdy dosť.

Kategórie
Tlačové správy

Nie deravej regulácii umelej inteligencie

Celkom 118 európskych organizácií chrániacich spotre­bi­teľov a občianske práva, vrá­tane dTestu, vydalo spo­ločné vyhlá­senie k navrho­va­nému zneniu Aktu o umelej inte­li­gencii.

Kategórie
Tlačové správy

Pozor na podvodné e-shopy

Pochybným či priamo podvodným e-shopom (inter­ne­to­vým ob­cho­dom) stále ne­od­zvo­nilo.

Kategórie
Tlačové správy

Ako si zaistiť ochranu svojich práv ako spotrebiteľ?

Spotrebitelia sú denne vystavení prešľa­pom poc­ti­vých i me­nej poc­ti­vých pod­ni­ka­te­ľov.

Kategórie
Tlačové správy

Vanity Club – modelový príklad pre hromadnú žalobu

Česká vláda v stredu 16. augusta pre­ro­ko­va­la návrhy zá­ko­nov, ktoré by mali v právnom po­riad­ku za­kot­viť hro­mad­né ža­lo­by.

Kategórie
Tlačové správy

Pečeňové paštéty pod drobnohľadom

Ako sa im darilo v testoch?

Kategórie
Tlačové správy

Česká vláda rozhodne o hromadných žalobách

Potopí alebo podporí českých spotrebiteľov?

Kategórie
Tlačové správy

Pozor na mobilné aplikácie určené k žmýkaniu telefónneho účtu

Senior si chce stiahnuť do mo­bil­ného te­le­fónu apli­káciu, napríklad na me­ra­nie krvného tlaku alebo čítačku QR kódu. Táto bežná situ­á­cia môže viesť k re­gis­trá­cii a k pla­te­nej službe bez toho, aby si to spo­tre­bi­teľ sku­točne uve­do­mil.

Kategórie
Tlačové správy

Zákaznícke programy alebo Žiadna zľava zadarmo

Zákaznícke karty a aplikácie vydávané rôznymi obchodnými reťazcami pou­žíva väčšina spo­tre­bi­teľov.

Kategórie
Tlačové správy

Mýtus: Bez účtenky nemožno reklamovať

S reklamáciou tovaru alebo služieb sa raz za čas stretne mnoho z nás. I tak celý rad spo­tre­bi­te­ľov ne­pozná pri up­lat­ňo­vaní rekla­mácie všetky svoje práva. A často spo­tre­bi­telia vy­ba­vo­vanie rekla­mácie vzdajú kvôli „zatúlanej“ účtenke. Málo sa však vie, že účtenka k po­da­niu a ús­peš­nému vy­ba­veniu rekla­mácie nie je ne­vy­hnutná.