Kategórie
Tlačové správy

Reklamácia spoločne využívaných bicyklov

Spoločne využívané bicykle a mestské kolobežky sú stále rastúcim trendom, na ktorý vo väčších mestách narazíte takmer na každom rohu.

Popri nízkej obstarávacej cene a šetrného vplyvu na životné prostredie bývajú chválené i za to, že zaberajú menej miesta než autá, čo je najmä v mestských centrách, kde býva problém s kolónami, veľké plus. I tento nový dopravný systém sa však nezaobíde bez čiastkových problémov. Na čo si dať pozor pri ich využití? A ako prípadné problémy riešiť?

„Minútová“ nájomná zmluva

Registráciou v aplikácii a následným použitím bicykla dochádza k uzatvo­re­niu spravidla nájomnej zmluvy s jeho pre­vádz­ko­va­te­ľom, čo aj len veľmi krát­ko­do­bej.

„Práva a povinnosti sú tak i pri využití tejto služby obdobné ako napríklad v prípade požičania auta,“ uvádza Eduarda Hekšová, riaditeľka spotre­bi­teľ­skej orga­ni­zácie dTest.

Aj keď má prevádzkovateľ, čiže prenajímateľ, povinnosť udržiavať vec v stave vhodnom pre užívanie, odporúčame si bicykel pred jazdou riadne skontrolovať, či netrpí nejakými nedostatkami. Je tak možné predísť nielen riziku úrazu, ale i problematickému dokazovaniu, že daný bicykel nebol poškodený, keď už poškodený bol. Zároveň je dobré si jeho stav aj zdo­ku­men­to­vať, typicky fotografiami, a to pred jazdou a najmä potom po jazde. Pokiaľ by totiž následne pre­vádz­ko­va­teľ tvrdil, že k poškodeniu bicykla došlo konkrétnym spotrebiteľom, bude tento spotrebiteľ záznamom schopný dokázať, že tomu tak nebolo.

Pokiaľ by škoda na bicykli vznikla, a nie ste v situácii, kedy je potrebná asistencia polície (spravidla dopravná nehoda bez zra­ne­nia), odpo­rú­čame najprv kon­tak­to­vať pre­vádz­ko­va­teľa daného bicykla a následne postupovať v súlade s jeho pokynmi. Ide o naj­jed­no­duch­šiu cestu, ktorou sa dá vyhnúť zmluvnej pokute za po­ru­šenie podmienok zo zmluvných povin­ností pri na­hlá­sení nehody.

Pokuta za chybné parkovanie

V našej poradni sme sa stretli v niekoľkých prípadoch so situáciou, keď pre­vádz­ko­va­teľ naúčtoval spotre­bi­te­ľovi zmluvnú pokutu za to, že neza­par­ko­val bicykel na určenom mieste, aj keď tak spotrebiteľ riadne spravil. Spotrebiteľ na to volal na zá­kaz­nícku linku pre­vádz­ko­va­teľa, kde mu potvrdili, že zaparkoval správne, a pokutu vrátili.

Zmluvná pokuta za nesprávne zaparkovanie môže byť oprávnená. Pre­vádz­ko­va­teľ služby musí však o takých pokutách riadne a včas infor­mo­vať – spotre­bi­telia by teda s výškou a dôvodmi pre jej ude­lenie mali byť obozná­mení naj­neskôr pri uzatvorení zmluvy. Samo­zrejme, pokiaľ dôjde k zmene podmienok, je možné informovať i do­da­točne, avšak musí to byť s predstihom. Zároveň táto pokuta musí byť primeraná.

„V rámci našej činnosti sme sa stretli s pokutami vo výške do 500 Kč,“ upresňuje Hekšová a dodáva: „Taká čiastka je z nášho pohľadu primeraná.“

Podnikateľ však musí preukázať, že k zaparkovaniu mimo vyhradený priestor skutočne došlo. V prí­pa­doch, s ktorými sme sa stretli, sa viackrát stalo, že operátor ihneď potvrdil, že ide o chybu v GPS, ale bicykel vidí na vyhradenom mieste.

„Pokiaľ by sa však spotrebiteľ neozval, peniaze by sa mu najskôr nevrátili,“ upozorňuje Hekšová.

Odporúčame tak riadne zdokumentovať zaparkovanie a v prí­pa­de, že dôjde k strhnutiu neoprávnenej pokuty, okamžite kontaktovať spoločnosť a žiadať nápravu.

Ako reklamovať

Pokiaľ si spotrebiteľ požičia poškodený bicykel, prípadne mu spoločnosť naúčtuje viac, môže službu reklamovať. Dá sa to často vykonať priamo cez apli­káciu služby, ale tiež telefonicky či e-mailom. V krajnom prípade je možné reklamovať i zaslaním listu. Vybavenie takej reklamácie sa musí potom uskutočniť do 30 dní, rovnako ako v prípade reklamácie tovaru.

„Pokiaľ spotrebiteľ reklamuje obdržanie poškodeného bicykla, je spravidla naj­vhod­nejším nárokom vrátenie peňazí, prípadne primeraná zľava. V prípade účtovania inej ceny potom vrátenie zodpovedajúcej čiastky,“ upresňuje Hekšová.

V každom prípade je možné s problémami spoločne využívaných bicyklov obrátiť na spotrebiteľskú poradňu dTestu na čísle 299 149 009 (Česko), a to každý pracovný deň od 9. do 17. hodiny. V prípade už existujúceho sporu s pod­ni­ka­te­ľom je možné obrátiť sa tiež na službu VašeStížnosti.cz.


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *