Kategórie
Tlačové správy

Ako kúpiť darček, aby ho obdarovaný mohol po sviatkoch vrátiť?

Blížia sa Vianoce, objavuje sa výzdoba, vianočné trhy obsadili každé druhé námestie a ľudia začínajú zháňať darčeky.

Eric Rasmussen (pomocou umelej inteligencie)
Zdroj obrázka: Eric Rasmussen (po­mo­cou ume­lej in­te­li­gen­cie).

Hovorí sa, že je väčšia radosť darčeky dávať ako dostávať. Výnimkou z pra­vidla sú prípady, keď obda­ro­vaný obdrží nevhodný darček. Aj keď vzniknutá situácia už na­toľko radostná nie je, stále je možnosť darček vrátiť a za­kú­piť po Via­no­ciach náhradný. Vrátenie tovaru v obchode však môže byť problémové, zvlášť, pokiaľ darčeky zháňate s väčším predstihom. Na čo si dať pozor, aby ste mali Vianoce naozaj štedré a ve­selé?

Keď „Ježiško“ od kúpnej zmluvy odstupoval

Právo spotrebiteľa odstúpiť v 14 dňoch od prevzatia tovaru, tzv. bez udania dôvodu, je stanovené zákonom. Disponuje ním však len v prí­pade, že uzatvoril zmluvu cez internet, po te­le­fó­ne alebo mimo obchodný priestor, a je spotre­bi­te­ľom, ktorý kúpil tovar od pod­ni­ka­teľa. Nie je možné teda vrátiť tovar zakúpený v ka­men­nom obchode, kúpený od iných súkromných osôb – ne­pod­ni­ka­te­ľov, alebo kúpené ako podnikateľ, teda tzv. „na IČO“.

„Preto odporúčame zvýšenú ostražitosť pri nákupoch cez tzv. trho­visko uve­rej­ňu­júce inze­rá­tové ponuky, ako je dajme tomu Facebook Marketplace,“ upo­zor­ňuje Eduarda Hekšová, riaditeľka spotre­bi­teľ­skej orga­ni­zácie dTest.

Nakoľko je právo dané zákonom, spotrebiteľ ním disponuje nezávisle za akých­koľ­vek usta­no­vení, ktoré by predajca mohol mať v ob­chod­ných pod­mien­kach, pokiaľ by pod­mien­ky odstú­pe­nia boli upravené v ne­pros­pech spotre­bi­teľa, alebo by ich úplne odo­pie­rali. Spravidla odstupuje osoba, ktorá tovar zakúpila, avšak mohla by tak spraviť i osoba, ktorá darček obdržala, pokiaľ zároveň disponuje spôsobom, ako preukázať kúpu výrobku. V takom prípade je vhodné, aby kupujúci spolu s faktúrou obda­ro­va­nému odovzdal tiež postúpenie práv z kúpnej zmluvy.

Hlavnou podmienkou pre odstúpenie od zmluvy je, že je obmedzené lehotou 14 dní od obdržania tovaru. Aj keď je možné tovar objednať i skôr, tak okamžik prevzatia tovaru spotrebiteľom, obdarovanie blízkeho a následné odstúpenie od zmluvy sa musí uskutočniť v tejto lehote. Výhodou však je, že v spomenutých 14 dňoch stačí právo na odstúpenie uplatniť, teda odoslať vyjadrenie, že kupujúci odstupuje. Zákon následne stanovuje, že od okamžiku odstúpenia beží ďalšia lehota 14 dní, v ktorej má spotrebiteľ tovar odoslať naspäť predávajúcemu.

„Pokiaľ teda nakupujete vianočné darčeky s väčším predstihom, odporúčame sa uistiť, že ste darček správne vybrali, pretože odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu už nemusí obdarovaný stihnúť,“ dodáva Eduarda Hekšová.

E-shop nie je bezplatná požičovňa, a to ani o Vianociach

Zmyslom odstúpenia od zmluvy je iba zoznámiť sa s povahou tovaru, podobne ako je možné vyskúšať si oblečenie v kabínke v obchode. Naopak nejde o zapožičanie veci na štrnásť­denné užívanie. Podľa zákona spotrebiteľ zod­po­vedá za zní­že­nie hod­noty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakla­dania s týmto tovarom inak, než je nutné pre zoznámenie sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou.

„Pokiaľ teda bude obdarovaná osoba tovar používať, a dôjde k opotrebeniu, môže sa stať, že predávajúci nevráti celú kúpnu cenu, ale len jej časť,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová.

Zo zákona náleží povinnosť úhrady nákladov spojených s vrátením tovaru pri odstúpení spotrebiteľovi. Táto povinnosť existuje iba v prípade, pokiaľ ho o nej predajca informuje. Za riadne informovanie sa však považuje i oznámenie v obchodných podmienkach predajcu, čo spravidla je splnené.


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *