Kategórie
Tlačové správy

Test športových kočíkov

Na bezpečnosť nie je spoľahnutie.

Len ilustračný obrázok športového kočíka: Graco Sport BREAZE LITE 2 Couture fern 2023
Len ilustračný obrázok športového kočíka: Graco Sport BREAZE LITE 2 Couture fern 2023.
Zdroj obrázka: Heureka.

Kočík je pri starostlivosti o malé dieťa takmer ne­na­hra­di­teľ­ným po­moc­ní­kom. Spotre­bi­teľ­ská orga­ni­zá­cia dTest preto publikuje testy kočíkov pra­vi­delne – v ak­tu­ál­nom čísle ča­so­pisu dTest sa za­me­ra­la na špor­tové modely. Pre­ve­ro­vala pohodlnosť jazdy, odol­nosť, prítom­nosť ne­žia­du­cich látok alebo bez­peč­nosť. Práve v ka­te­górii bez­peč­nosti tri kočíky pre­padli a jeden neobstál ani v che­mic­kej ana­lýze.

Športové kočíky by mali byť stabilné, ergo­no­mické a ľahko ovlá­da­teľné, aby sa s nimi dalo pohodlne zatáčať a inak manév­ro­vať dajme tomu i na ne­rov­nom povrchu. Samo­zrej­mos­ťou by malo byť i to, že pri po­u­ží­vaní kočíka nehrozí priškripnutie detských prštekov, vyhryz­nutie časti z ko­číka alebo za­mo­tanie sa do šnúrok a sieťky.

„Na výrobky, s ktorými prichádzajú do styku deti, máme vysoké nároky z hľa­diska bezpečnosti a prí­tom­nosti chemických látok,“ vysvetľuje šéf­re­dak­torka ča­so­pisu dTest Hana Hoffmannová a po­kra­čuje: „Práve bez­peč­nosť a prí­tom­nosť nežia­du­cich látok v po­u­ži­tých mate­riá­loch bývajú v testoch kočíkov problé­mové. S cel­ko­vým hod­no­te­ním zahý­bali i ten­to­raz.“

Všetkých 13 testovaných modelov si v praktických skúškach odnieslo hod­no­tenia „dobre“ alebo „veľmi dobre“. Kočíky sa pri jazde mestským terénom osvedčili, jedinou problémovou praktickou skúškou bolo čistenie.

„Pokiaľ uvážime, že deti v kočíkoch často konzumujú rôzne maškrty a nápoje, malo by byť čistenie pohodlné a jednoduché,“ približuje Hana Hoffmannová.

„Lenže nie je. Pri žiadnom z testovaných modelov nie je možné vyprať poťahy v práčke, obťažné je i ich bežné stiahnutie a opätovné nasadenie,“ vymenovala hlavné prehrešky šéfredaktorka Hoffmannová.

Chemický kokteil, ktorý nechcete

Omnoho horšie si kočíky viedli v chemickej analýze. Zo všetkých výrobkov boli z materiálov, ktoré boli v dosahu dieťaťa, a tiež z rukovätí, odoslané vzorky do laboratória, ktoré preverilo prítomnosť nežiaducich látok.

„Menovite sme pátrali po polycyklických aro­ma­tic­kých uhľo­vo­dí­koch, ftalátoch, spo­ma­ľo­va­čoch horenia a chló­ro­vaných para­fínoch,“ upresňuje Hana Hoffmannová.

Viac než polovica kočíkov sa obišla bez sledovanej rizikovej chémie, tri kočíky – Graco Breaze Lite 2, Leclerc Influencer a Thule Shine – získaly len uspokojivé hodnotenie, pretože v ich rukovätiach boli potenciálne rizikové chemikálie nájdené. Avšak najhoršie dopadol v ka­te­górii nežiaducich látok model MoMi Estelle. Labo­ra­tó­rium v ňom našla hneď niekoľko rôznych druhov potenciálne rizikových chemikálií, v niektorých prípadoch v pomerne vysokom množstve. V priestoroch pre dieťa išlo o ftalát DEHP, ktorý je podozrievaný z ne­ga­tív­neho vplyvu na ľudské zdravie, najmä na zni­žo­vanie plodnosti. DEHP objavilo laboratórium i v ru­ko­väti tohto kočíka, v ktorej bola nameraná prítomnosť i ďalších látok zo skupiny ftalátov a tiež chlórované para­fíny, pri ktorých existuje podozrenie na ne­ga­tívny vplyv na pečeň, obličky alebo štítnu žľazu.

Bezpečnosť namieste

Výrobcovia kočíkov by mali rešpektovať prísne požiadavky vychádzajúce z normy ČSN EN 1888-1.

„Oproti predošlému testu golfových kočíkov, kedy všetky modely, s vý­nim­kou štyroch, v bez­peč­nosti pre­padli, sú aktuálne výsledky omnoho lepšie. Desať z 13 otesto­va­ných kočíkov bez výhrad splnilo všetky požiadavky, ktoré na ne norma kladie. Tri modely ale odišli s ne­dosta­toč­nou,“ pribli­žuje Hana Hoffmannová.

Menovite ide o kočík ABC Design Avus, pri ktorom sa pri skúške zádržného systému úplne oddelila medzi­nožná páska. Thule Shine neobstál v skúške pevnosti rukovätí, pretože jedna jej strana praskla. V sieťke tohto modelu sa navyše vyskytujú otvory, pri ktorých by mohli uviaznuť detské prsty. Pri modeli MoMi Estelle sa pri skúškach zádržného systému od operadla oddelil ramenný popruh, ktorý sa navyše rovnako ako bedrový pás pretrhol. Došlo i k po­ru­še­niu konštrukcie – pri jazde po po­hyb­li­vom páse s ne­rov­ným povrchom sa po približne 38 a pol tisícich cykloch otočenia pásu úplne oddelilo predné koliesko a zlomila sa tyč pod se­dad­lom. Aby ale výrobok vyhovel norme, potrebuje bez problémov absol­vo­vať celkom 72-tisíc cyklov otočenia pásu.

„V súvislosti s uvedenými prehreškami podala naša spotre­bi­teľ­ská orga­ni­zácia pod­net k prísluš­nému dozor­nému orgánu, teda ČOI, aby zahájila prešetrenie,“ uzatvára Hana Hoffmannová.

Kompletný test detských športových kočíkov je k dispozícii na stránke dTestu.


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *