Kategórie
Tlačové správy

Veselé Vianoce a zadlžený nový rok!

Vyhriata chatka, v krbe tíško popraskáva a vy si v kaš­mí­ro­vom svetri užívate cibetkovú kávu, zatiaľ čo vás blaží pohľad na záplavu hod­not­ných dar­če­kov… Inten­zívna reklamná masáž a v nej pre­zen­to­vaný ideál Vianoc kaž­do­ročne vedie časť spotre­bi­te­ľov k roz­hod­nutiu užiť si Via­noce na splátky. Na čo by si spotre­bi­te­lia mali v snahe vy­po­môcť rodin­nému roz­počtu dať pozor a kedy sa úveru radšej vyhnúť?

Eric Rasmussen (pomocou umelej inteligencie)
Zdroj obrázka: Eric Rasmussen (po­mo­cou ume­lej in­te­li­gen­cie).

Stojí to za to?

Spotrebitelia by mali predovšetkým zvážiť, či im kúpa darčekov či zážitkov stojí za to, aby sa zadlžili.

„Radosť z pôžitkov často vyhasne už pri úhrade prvej splátky,“ vysvet­ľuje Eduarda Hekšová, ria­di­teľ­ka spotre­bi­teľ­skej orga­ni­zá­cie dTest, a do­dáva: „Nákup na splátky môže uľahčiť rodin­nému roz­počtu pri po­ru­che pračky či chlad­ničky, prí­padne pri ná­ku­pe iných vecí trva­lej­šej hod­noty, pri ktorej je život­nosť dlhšia než doba splá­ca­nia. Naopak, pri nákupe viac­me­nej ‚zby­toč­ných‘ dar­če­kov by sme spotre­bi­te­ľom radili skôr sa úveru vyhnúť.“

Ale keď sa spotrebitelia pre nákup na splátky rozhodnú, mali by ďalej zhod­notiť, či budú schopní úver splácať i pri ná­hod­ných ne­ča­ka­ných uda­los­tiach, napríklad dlhšej pra­cov­nej neschop­nosti či strate zamestnania, prí­padne sa proti týmto okol­nostiam môžu poistiť.

Diabol je ukrytý v detaile

Podceniť nemožno ani výber poskytovateľa úveru. Ponuky úve­ro­vých spo­loč­ností sa môžu značne odli­šo­vať, vyplatí sa preto ich aspoň základné po­rov­nanie. V pred­via­noč­nom čase nie sú výnimkou ani bezúročné pô­žičky posky­to­vané úve­ro­vými spo­loč­nos­ťami v spo­lu­práci s ob­chod­níkmi.

Zvláštnu pozornosť je potom nutné venovať ne­ban­ko­vým inšti­tú­ciám, ktoré sa špe­cia­li­zujú na tak­zvané mikro­úvery. Pod ich na prvý pohľad výhodnú ponuku nízkeho úroku či ochotu poskytnúť úver i osobám so zázna­mom v re­gistri dlžníkov sa môže skrývať celý rad problémov. K žiad­nym ne­prí­jem­nos­tiam nemusí dôjsť, keď je úver riadne a včas splá­caný. Pokiaľ sa však dlžník s plat­bou omešká, môže byť úve­ro­vými pod­mien­kami neprí­jemne prekva­pený.

„Pri omeškaní so včasným splácaním sa spotrebitelia môžu pri nie­kto­rých posky­to­va­te­ľoch úveru stretnúť s vy­so­kými pokutami, zvý­še­nými úrokmi či s po­vin­nos­ťou úver okam­žite splatiť,“ upo­zor­ňuje ria­di­teľ­ka dTestu.

Výber inštitúcie, od ktorej bude spotrebiteľ úver čerpať, by tak mal byť spre­vá­dza­ný i dôklad­ným pre­čí­ta­ním zmluv­ných pod­mie­nok.

Odstúpenie od zmluvy a pred­časné spla­te­nie

Pokiaľ spotrebiteľ po podpise dôjde k záveru, že sa mu lepšie žilo bez dlhu, má právo odstúpiť od zmluvy. Môže tak spraviť i bez uve­de­nia dôvodu a bez ri­zika sankcie do 14 dní od uza­tvo­renia zmluvy. Lehota sa však predlžuje, pokiaľ spotre­bi­teľ neobdržal všetky zákonom vy­ža­do­vané infor­má­cie, napríklad nebol po­u­če­ný práve o mož­nosti odstúpiť od zmluvy. Potom má spotre­bi­teľ 30 dní na to, aby vrátil už po­ži­čané peniaze. Posky­to­va­teľ úveru má okrem spla­te­nia istiny právo po­ža­do­vať tiež úrok za ob­do­bie od čer­pa­nia úveru do dňa, kedy bola spotre­bi­te­ľom istina spla­tená.

„Spotrebitelia majú rovnako právo úver kedy­koľ­vek pred­časne splatiť. Tým sa zbavia úrokov a iných nákladov, ktoré by museli hradiť, pokiaľ by k pred­čas­nému spla­te­niu ne­došlo. Naopak posky­to­va­teľ má nárok na náhradu nut­ných a odô­vod­ne­ných nákladov, ktoré mu vznikli v pria­mej súvis­losti s pred­čas­ným spla­te­ním,“ uzatvára Eduarda Hekšová.

Spor pomôže urovnať arbiter

V prípade, že sa spotrebiteľ s bankou či iným posky­to­va­te­ľom úveru ne­zhodne na roz­sahu vzá­jom­ných práv a po­vin­ností, je vhodné pokúsiť sa spor urovnať najprv mimo­súdne. Orgánom zria­de­ným k mi­mo­súd­nemu roz­ho­do­vaniu sporov, okrem iného, v oblasti spotre­bi­teľ­ského úveru je finančný arbiter.

Pri riešení záležitostí v súvislosti so spotre­bi­teľ­ským úverom môžu spotre­bi­te­lia využiť vzorové listy dostupné na od­kaze: Vzo­rové listy. Napríklad pre od­stú­pe­nie od zmluvy o spotre­bi­teľ­skom úvere.

Pokiaľ spotrebitelia majú otázky k tejto téme, môžu sa tiež pre radu a kon­zul­tá­ciu obrátiť na bez­platnú spotre­bi­teľ­skú po­rad­ňu dTestu, a to elek­tro­nicky na online po­radni pre spotre­bi­te­ľov alebo te­le­fo­nicky na číslo 299 149 009 (Česko).


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *