Kategórie
Tlačové správy

Dávajte si pozor na e-shopy, ktoré nekomunikujú

Aj keď je nákup cez e-shopy v súčasnosti relatívne bežnou súčasťou životov spo­tre­bi­te­ľov, v pred­via­noč­nom období do­chá­dza k extrém­nemu nárastu nákupov tovarov v e-shopoch.

Zvyšujúci sa dopyt využívajú okrem serióznych e-shopov i iné e-shopy, ktoré nemajú príliš dobrú re­pu­tá­ciu, a spo­lie­hajú sa na to, že si spo­tre­bi­te­lia poriadne ne­o­ve­ria, kto je pre­dá­va­jú­cim a akú spätnú väzbu v re­cen­ziách na neho spotre­bi­te­lia uvádzajú.

Kontrola je základom nákupu

„Dôrazne odporúčame spotrebiteľom, aby si pred každým nákupom, najmä na internete, poriadne preverili pre­dá­va­jú­ceho, a pre­dišli tak zbytočným komplikáciám,“ radí Eduarda Hekšová, riaditeľka spotre­bi­teľ­skej orga­ni­zácie dTest.

Kontrolou sa rozumie najmä overenie reputácie pre­dá­va­jú­ceho, ktorú je možné zistiť na ne­zá­vis­lých recenzných portáloch.

„Pre začiatok postačí zadať názov e-shopu alebo spoločnosti do vy­hľa­dá­vača,“ radí Hekšová a do­dá­va: „Následne si spotre­bi­telia môžu nájsť, čo o spo­loč­nosti píšu spotre­bi­te­lia, ktorí u spo­loč­nosti už nakúpili.“

V prípade, že sú recenzie negatívne, odporúčame sa takým obchodom vyhnúť. Pokiaľ e-shop nie je známy a recenzie nie je možné vyhľadať, je dôležité zvážiť riziká, ktoré môže nákup priniesť, a výhody, ktoré môže spotrebiteľ získať, napríklad v podobe lepšej ceny.

Nekomunikácia je základom problémov

V týchto recenziách je potom relatívne ľahké zistiť, či sa obchodník problémami zaoberá alebo ich úplne bez záujmu o pro­zá­kaz­nícky prístup igno­ruje. V prí­pade nákupov cez internet môže vzniknúť mnoho problémov, ktoré je potrebné s pre­dá­va­júcim riešiť od do­dania (zmena termínu, chybná adresa či problémy s do­ru­če­ním), cez kvalitu dodaného tovaru (iný tovar, menej kvalitný než spotrebiteľ podľa popisu a fo­to­grafií pred­pokla­dal) až po prí­padné reklamácie nedostatkov a kazov, ktoré sa na veci prejavia v zá­ruč­nej dobe dvoch rokov od prev­zatia tovaru.

„Okrem iného samotné recenzné portály, ktorých je celý rad, sa spotrebitelia môžu pozrieť tiež na našu službu VašeStížnosti.cz, kde evi­du­jeme sťaž­nosti na ti­sícky ob­chod­níkov,“ radí Eduarda Hekšová.

„V prípade, že na obchodníka evidujeme viac sťažností a tento ob­chod­ník ne­ko­mu­ni­kuje, prípadne uvádzame, že ide o ano­nymný e-shop, ne­mô­žeme nákup odporúčať,“ upresňuje Hekšová.

Najmä pri anonymných e-shopoch je potom problém s vy­má­ha­teľ­nos­ťou práva, pretože spravidla nie je známy ani štát, v ktorom obchodník sídli. V ta­kom prípade je síce možné brániť sa súdne, avšak s oh­ľa­dom na náklady a sa­motnú vy­má­ha­teľ­nosť práva voči neznámej osobe je možnosť na úspech mini­málna.

Pokiaľ e-shop nekomunikuje, ale sídli v Európskej únii, je možné sa obrátiť na Eu­rópske spotre­bi­teľ­ské centrum a sa­motná vy­má­ha­teľ­nosť práva je omnoho vyššia, aj keď nie je sto­per­centná. Sto­per­centnú úspešnosť vymá­hania práv, žiaľ, nie je možné zaručiť pri žiad­nom e-shope, avšak v prí­pade nákupu na ove­re­ných e-shopoch je prav­de­po­dob­nosť vy­má­ha­teľ­nosti omnoho vyššia. Spotre­bi­telia tak samotnou kontrolou môžu predísť zby­toč­ným problémom. Rovnako tak môžu pre­dá­va­júci predísť problémom ko­mu­ni­kácii so spotre­bi­teľmi.

Keď e-shop nekomunikuje

Čo robiť v prípade, keď e-shop nekomunikuje? Ako je uvedené vyššie, môže byť vymáhateľnosť práva veľmi náročná, viacmenej vždy existuje nádej a postup, akým je možné právo vymáhať.

„Spotrebitelia sa v prípade problémov s e-shopom môžu obrátiť na našu telefonickú poradňu na čísle 299 149 009 (platí pre Česko), prípadne na službu VašeStížnosti.cz,“ napovedá Eduarda Hekšová a uzatvára: „Aj keď služba VašeStížnosti.cz funguje na dobrovoľnosti strán a u nekomunikujúcich či anonymných e-shopov odpoveď od druhej strany spravidla nepríde, obdržia spotrebitelia bezplatne naše právne stanovisko k ich prípadu, rovnako ako radu, na koho sa ďalej môžu obrátiť a zároveň pomôžu ďalším spotrebiteľom, ktorí si daný e-shop budu zadávať do vyhľadávača v rámci jeho overenia. Pokiaľ sa sťažnosti na túto spoločnosť spotrebiteľom objaví na horných pozíciách vo vyhľadávači, rapídne sa znižuje prav­de­po­dob­nosť, že na takom e-shope nakúpia, a ochránia tým svoje peniaze.“


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *