Kategórie
Tlačové správy

Slnečnicové oleje: Vyprážanie už nie je tabu, ale voľba správneho oleja je kľúčová

O slnečnicovom oleji sa môžeme dočítať, že nie je vhodný k vy­prá­žaniu.

Test slnečnicového oleja 2023

Túto pravdu začali v ostatných rokoch nahlodávať nové odrody slnečníc, ktoré produkujú olej pozme­ne­ného zloženia. Spotre­bi­teľ­ský časopis dTest preto nechal otestovať i výrobky z týchto nových odrôd. Výsledky prinášajú novú radu: na slneč­ni­co­vom oleji sa dá vyprážať, len je potrebné vybrať ten správny.

Slnečnicovým olejom sa časopis dTest venoval naposledy pred deviatimi rokmi. Výsledky vte­daj­šieho testo­va­nia boli jed­no­značné – kla­sický slneč­ni­cový olej sa k vyprá­žaniu a fri­to­vaniu naozaj nehodí, pri tep­lo­tách vyšších než 175 stupňov Celzia vznikajú nežiadúce rizikové látky, preto tento spôsob použitia nemožno odporúčať.

V tohoročnom teste ale tak jedno­značný záver už ne­mož­no spraviť.

„Na trhu sa totiž objavili oleje lisované zo se­mie­nok špe­ciál­nych odrôd slnečníc ozna­če­ných ako HOSO (High Oleic Sunflower Oil), teda slneč­ni­cové oleje s vy­so­kým obsahom oxidačne stabilnej kyseliny. Ich spektrum mastných kyselín naopak vyprážanie umožňuje,“ vysvetľuje Hana Hoffmannová, šéf­re­dak­tor­ka ča­so­pisu dTest.

V obchodoch sa podarilo zohnať 17 vzoriek, z nich 12 patrilo ku kla­sickým rafi­no­vaným olejom, dva boli oleje liso­vané za stu­dena a posledná bola trojica špe­ciál­nych HOSO olejov. Pri nich konkrétne sa môžete stretnúť s ne­jed­not­ným označením.

„Dva z nich sa predávali ako oleje na pečenie a vyprá­žanie, posledný svoje špeciálne vlastnosti uvádzal len na zadnej strane obalu,“ opisuje Hana Hoffmannová a dodáva: „V obchode nám preto môže byť návodom, že tieto oleje sú o čosi drahšie než bežné rafi­no­vané slneč­ni­cové oleje.“

Ako sa od seba odlišujú obyčajné slnečnicové oleje a tie určené priamo k vyprá­žaniu? Rozdiel je v množstve mastných kyselín. Normálny slnečnicový olej má zhruba 58% podiel omega-6 kyseliny linolové, 27% podiel kyseliny olejovej a 1,1% podiel nasýtených kyselín. Oproti nim sa HOSO oleje vyrábajú zo slnečníc vyšľachtených k aspoň 80% podielu kyseliny olejovej, čo potvrdilo i la­bo­ra­tó­rium. Namerané výsledky sa pri troch vzorkách po­hy­bo­vali od 80,8 % až po 86,7 %. Naopak typicky slnečnicová kyselina linolová v zložení pred­sta­vo­vala množstvo do de­sia­tich percent a nižší bol i obsah mastných kyselin – v prie­mere približne 9 %.

Rozdiely v zložení sa potom samozrejme prejavili i v praxi, a to najmä v odolnosti voči vysokým teplotám. Tá sa zisťuje prostredníctvom indukčnej periódy, ktorá hovorí, ako dlho dokáže olej vzdorovať teplote 120 stupňov Celzia, kým sa v ňom začnú vytvárať peroxidové produkty žhltnutia. Čím dlhšia doba indukčnej periódy, tým stabilnejší je olej. Aby boli výsledky spravodlivé, hodnotili sa obe kategórie olejov podľa rozdielneho metra. Rekord merania drží bio nebio Slunečnicový olej panenský so 17 hodinami, na opačnej strane sa umiestnil produkt značky oleje Bartoš, ktorý odolával 1,6 hodiny.

„Skúška ukázala, že bežné rafinované slnečnicové oleje odolávali 2,7 hodiny, zatiaľ čo HOSO ne­po­rov­na­teľ­ne viac: 11,8 hodiny,“ zhrňuje šéf­re­dak­torka Hoffmannová a doplňuje: „V našom poslednom teste dosiahol repkový olej priemerne indukčnú periódu 5 hodín. Na vyprá­žanie je teda vhodnejší než bežný slnečnicový, ale tepelnú stabilitu HOSO neprekoná.“

Oleje pochádzajúce z českých, slovenských, srbských i ukra­jin­ských slnečníc čakalo v la­bo­ra­tóriu ešte viacero ďalších skúšok, pri ktorých sa overovali napríklad senzorická kvalita a (ne)prí­tom­nosť nežiadúcich chemikálií. Testy neodhalili žiadny závažnejší nedostatok a v cel­ko­vom hod­no­tení nepadla horšia než uspokojivá známka. Tu si nakoniec odniesol Jas Oil Slunečnicový rafinovaný olej za sen­zo­rické hod­no­tenie a o niečo horšiu kondíciu.

Medzi ďalšie oleje vhodné pre vyprážanie patrí okrem HOSO, repkového oleje ešte palmový alebo rafinovaný olivový olej, ktorým sa dTest v mi­nu­losti tiež venoval. Kompletné výsledky aktuálneho testu slnečnicových olejov sú k dispo­zícii na webovej stránke spolu s nákupným sprievodcom.


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *