Kategórie
Tlačové správy

Zábavná pyrotechnika – zábavná len pre niekoho

Sviatky pokoja rýchlo striedajú bujaré oslavy konca roku. Pre časť ve­rej­nosti sa taká ve­se­lica ne­za­o­bí­de bez de­lo­bu­chov, petárd či prska­viek. Nie­koľ­ko okam­žikov zábavy však prináša závažné riziká a ne­priaz­nivé do­pady na ži­votné prostredie. dTest pri­po­mína základné pra­vidlá za­ob­chá­dza­nia so zá­bav­nou pyro­tech­ni­kou.

Šťastný Nový rok 2024 v Bratislave
Šťastný Nový rok 2024 v Bratislave.
Autor: Peter Porubčan.

Hluk, splodiny, odpad vs. radosť z ra­cho­tu či sve­tie­lok

Fanúšikovia petárd si môžu užívať radosť z rachotu, ktorý môže byť v nie­kto­rých prí­pa­doch po­rov­na­teľ­ný s hlu­kom štar­tu­jú­ceho lie­tadla (až 120 de­ci­be­lov). K hra­nici, ktorá je pre člo­veka bolestivá, je pritom pomerne blízko (130 dB).

„Hlukom netrpia len ľudia, ktorí nadšenie z de­lo­bu­chov nemajú, ale tiež zvieratá. Celý rad z nich je pritom vybavený citli­vej­ším sluchom, a na roz­diel od nás si nedokážu hrmot vysvetliť. Vyplašené zvieratá môžu mať potom sklony k ne­štan­dar­dnému správaniu. Výni­močné nie sú prípady, keď sa domáci miláčikovia stratia a už sa ich nepodarí nájsť, prí­padne keď voľne žijúce živočíchy v panike opúšťajú bezpečie svojich úkrytov a následne umierajú v dôsledku zrážky s vo­zidlami či elek­tric­kým vedením,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová, ria­di­teľka spotre­bi­teľ­skej orga­ni­zácie dTest.

Pokiaľ si chcete hlučnú noc vynahradiť novoročnou prechádzkou, jej prínos pre vaše zdravie bude pri­naj­men­šom disku­ta­bilný. Čerstvého vzduchu si najskôr ne­u­ži­jete. V mestách sa častejšie stretnete so smogom. Je to preto, že pyro­tech­nika, hoci aj zábavná, obsahuje zlúčeniny kovov ako je olovo, hliník alebo cín, ktoré unikajú do ovzdušia a ne­ga­tívne ovplyv­ňujú jeho kvalitu. Škodliviny zo zá­bav­nej pyro­tech­niky sa tak vzduchom dostávajú do na­šich dýchacích ciest a naj­mä astma­ti­kom môžu priniesť ne­prí­jem­né chvíle. Záblesky z ohňo­strojov zasa môžu vyvolať epi­lep­tický záchvat.

Ten, kto sa na smogovú prechádzku predsa len vydá, bude tiež zakopávať o odpadky z po­u­žitej zábavnej pyro­tech­niky. Po sil­vestrov­ských oslavách sú voľné priestranstvá, ulice i lúky nezriedka posiate použitými delo­buchmi, prskavkami a pe­tar­dami. Nákladné upra­to­vanie sa potom hradí z roz­počtu obce, teda z daní a po­plat­kov vybraných od občanov.

V čom sú najčastejšie chyby a čo si pri­po­me­núť?

Pokiaľ je vaša túžba po pyrotechnike a ohňostroji silnejšia, vyvarujte sa chýb, ktorých sa „pyro­tech­nici“ amatéri často dopúšťajú.

 1. Pyrotechniku nakupujte radšej v špecializovaných obchodoch, trhoviskám sa v tomto prípade radšej vyhnite.
 2. Kupujte overené výrobky so slovenským návodom, ktoré by mali okrem iného niesť označenie kontrolného úradu či značku označenia súladu s normou EÚ (známe ako CE). Pozri nový zákon: 330/2023 Z. z.
 3. Pyrotechnika by mala byť pri kúpe, následnom skladovaní i pred samotným použitím suchá.
 4. Pyrotechnické výrobky uchovávajte mimo dosahu detí.
 5. Nepoužívajte pyrotechniku pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok. Oslabené zmysly i úsudok môžu viesť k úrazom i k vzniku škôd na majetku.
 6. Pri manipulácii s pyrotechnikou dôsledne postupujte podľa návodu. Výrobca má povinnosť ho dodať ku každému výrobku. Mali by ste sa z neho tiež dozvedieť, ako postupovať, keď výrobok zlyhá, čo sa nedá nikdy úplne vylúčiť.
 7. „Nevylepšujte“ pyrotechniku vlastnými inováciami. Pokusy o zná­so­be­nie účinkov spojením via­ce­rých pyro­tech­nic­kých výrobkov, ich úpravy, pridaním horľavín, alebo naopak ich rozo­be­ra­ním, môžu viesť k ne­o­ča­ká­va­ným chemickým reakciám, napríklad pred­čas­nému výbuchu.
 8. Overte si, že je pyrotechniku možné odpaľovať v mieste, ktoré ste za týmto účelom zvolili. Obce môžu použitie pyro­tech­niky v nie­kto­rých oblastiach vylúčiť všeobecne záväznou vyhláškou.
 9. Výrobok umiestnite s ohľadom na okolitú zástavbu a porast tak, aby ste predišli riziku ne­bez­pe­čia požiaru či ne­žia­dú­ceho odrazu.
 10. Pri odpaľovaní dodržujte bezpečnú vzdialenosť od obydlí, auto­mo­bi­lov i ostat­ných osôb.
 11. Pyrotechnický výrobok zaistite proti preklopení, aby odpaľované časti sme­ro­vali nahor do voľ­ného priestoru.
 12. Po aktivácii výrobku ustúpte do dostatočnej vzdia­le­nosti. Pa­mä­tajte, že môže dôjsť k jeho zly­ha­niu a následnému vý­bu­chu na zemi.
 13. Pri zlyhaní odpalu vždy vyčkajte aspoň 15 minút (alebo podľa návodu i dlhšie), než začnete s py­ro­tech­nic­kým výrobkom opäť ma­ni­pu­lo­vať.
 14. Nefunkčnú zábavnú pyrotechniku zlikvidujte v sú­lade s ná­vo­dom k po­u­ži­tiu.
 15. Buďte ohľaduplní k ostatným.

Pokiaľ majú spotrebitelia otázky k tejto téme, môžu sa tiež pre radu a kon­zul­táciu obrátiť na bez­platnú spotre­bi­teľ­skú po­rad­ňu dTestu, a to elektronicky alebo tele­fo­nicky na číslo 299 149 009 (Česko).


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Jedna odpoveď na “Zábavná pyrotechnika – zábavná len pre niekoho”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *