Kategórie
Tlačové správy

Ďalšie programové obdobie Grantov EHP a Nórska je úspešne na konci

V rámci programu Kultúra sme vďaka 23 miliónom eur po­mohli až 19 kul­túr­nym pamiatkam.

Granty EHP a Nórska

Červený Kláštor – V priestoroch zrekonštruovaného kláštora kurtizánov v obci Červený Kláštor dnes pre­behla záverečná konferencia programu Kultúra v rámci mechanizmu Grantov Európskeho hospo­dár­skeho priestoru (EHP) a Nórska. Vďaka podpore 23 miliónov eur z tohto programu bolo v rámci programového obdobia 2014 – 2021 obnovených a re­vi­ta­li­zo­va­ných až 19 národných kultúrnych pamiatok s prioritou obnovy a ochrany.

„Tretie programové obdobie Grantov EHP a Nórska sa blíži k svojmu koncu a ja dnes môžem s radosťou zhodnotiť, že naše základné ciele programu sme úspešne naplnili. Podarilo sa nám znižovať hospodárske a so­ciálne rozdiely medzi našimi regiónmi, posilnili sme tiež výnimočnú bilaterálnu spo­lu­prácu medzi Slovenskom a Nórskom, Islandom a Lichten­štajnskom. Už teraz sa teším na ďalšie obdobie týchto finančných mechanizmov, o ktorom sa momentálne rokuje na pôde Európskej únie,“ povedal štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák.

Jedným z programov mechanizmu Grantov EHP a Nórska je program Kultúra. V priebehu tohto týždňa sa uskutočnilo sedem záverečných konferencií k projektom podporeným v tomto programe. Jedna z nich prebehla dnes v obci Červený Kláštor, v priestoroch kláštora kurtizánov, ktorý bol obnovený práve vďaka podpore z Grantov EHP a Nórska.

Hlavným poslaním programu Kultúra bola záchrana kultúrnych pamiatok, ich rekonštrukcia a ochrana či zabezpečenie využitia ich potenciálu, ktorý nie je malý. Vďaka grantu 23 miliónov eur tak bolo obnovených a re­vi­ta­li­zo­va­ných 19 národných kultúrnych pamiatok s prioritou obnovy a ochrany.

„Podporené pamiatky majú veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, pre podporu miestnej ekonomiky a re­gio­nálny rozvoj. Sú magnetom zážitkov, pripomínajú nám históriu, upevňujú lokál­patrio­tizmus. Je to spoločné bohatstvo, ktoré sme zdedili a musíme v čo naj­lep­šom stave zanechať budúcim generáciám. Verím, že každý z pod­po­re­ných projektov navštívia aj ľudia z Nórskeho kráľovstva či Lichten­štajnského kniežatstva, aby sme ich mohli s hrdosťou sprevádzať projektmi, ktoré boli financované z ich verejných zdrojov,“ doplnil Michal Kaliňák.

Z Grantov EHP a Nórska sa v programovom období vyhlásenom na roky 2014 – 2021 v rámci šiestich programov zrealizovalo takmer 170 projektov s podporou v celkovej sume 120 miliónov eur. Tieto projekty pomohli ženám ako obetiam násilia a ich deťom, zrekonštruovaných bolo tiež 20 národných kultúrnych pamiatok, podporila sa spolupráca medzi umelcami na Slovensku, v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Snažili sme sa nájsť funkčné riešenia pre miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúziu Rómov v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska. Naše krajiny spoločne podporili úsilie slovenských inštitúcií nadviazať a posilniť spoluprácu s ukra­jinskými inštitúciami, zamerali sme sa aj na procesy verejného obstarávania, integrity vo verejnej správe, otázky justície či nedovoleného obchodu s chemickými, biologickými, rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi. Nórsko, Island a Lich­ten­štajnsko pomáhali našej krajine prispôsobiť sa zmene klímy a vzde­lá­vať deti v tejto oblasti. Slovenským podnikateľom bola umožnená podpora pri realizácii ich zelených inovácií, podporili sme startupy a poskytli štipendiá pre slovenských študentov.

„História našej spolupráce má už viac ako dve dekády. Som presvedčený, že dvadsať rokov kooperácie, skúseností a dôvery sú naj­lep­šími argu­mentmi pre spoločnú budúcnosť, ktorá má predpoklady na to, aby bola tak atraktívna, ako úspešných je doterajších dvadsať rokov. Je našou ambíciou pokračovať s podporou kultúrnych pamiatok, kultúry aj umenia. Chceme preferovať integrované projekty, ktoré budú prepájať regióny, budú integrovať partnerov a mobilizovať zdroje,“ uzavrel štátny tajomník Kaliňák.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *