Kategórie
Tlačové správy

Ďalší hackathon je tu

IT machri prihláste sa a pomôžte Bansko­bystrickému samo­správ­ne­mu kraju s di­gi­ta­li­zá­ciou úradu.

Digitálny a efektívny úrad bez papiera
Digitálny a efektívny úrad bez pa­piera.

Májový hackathon mieri do regiónov. Tentoraz sa budú 10. až 11. mája v Banskej Bystrici hľadať inovatívne riešenia na správu dokumentov úradu Bansko­bystrického samo­správ­neho kraja. Hľadáme práve vás.

V rámci projektu Hacknime to! z dielne Ministerstva in­ves­tí­cií, re­gio­nál­neho rozvoja a infor­ma­ti­zá­cie Slo­ven­skej re­pub­liky sa za ostatné dva roky stihlo v spo­lu­práci s Campus Cowork zrealizovať už 7 hacka­thonov. Tie priniesli do rôznych kútov Slo­ven­ska, od zá­padu po vý­chod, mnohé inovatívne riešenia.

Teraz je na rade Banskobystrický sa­mo­správ­ny kraj (BBSK). Témou hacka­thonu, ktorú si sami navrhli, je „Di­gi­tálny a efek­tív­ny úrad bez pa­piera“. Jeho cieľom je vytvoriť di­gi­ta­li­zo­vaný systém správy do­ku­men­tov, v kto­rom BBSK vidí možnosť pracovať kva­lit­nej­šie a efek­tív­nej­šie.

„Rozbieha sa ďalší hackathon a ja som nesmierne hrdý, že sa pod tak­tov­kou Ministerstva in­ves­tí­cií, re­gio­nál­ne­ho roz­voja a in­for­ma­ti­zá­cie SR a vďaka finan­co­vaniu z Plánu obnovy a odol­nosti SR verejná správa krok po kroku skva­lit­ňuje. Hacka­thony dávajú priestor mladým IT odborníkom ako aj nadšencom pozerať sa na štátnu správu úplne inou optikou a ich ino­va­tívne riešenia po­má­hajú zefektívniť mnohé procesy, z kto­rých potom ťažia všetci občania,“ uviedol štátny tajomník Ivan Ivančin.

Výsledkom hackathonu by mal byť systém, ktorý prinesie rýchlejší a jed­no­duchší prístup k do­ku­men­tom samo­správy, ich efektívne schva­ľo­va­nie, či pri­po­mien­ko­va­nie, možnosť uve­rej­ne­nia pre ob­čanov a po­dobne. Podstatné je vytvoriť aj užívateľsky priateľské prostredie pre interných zamestnancov organizácie, ktorí bude disponovať praktickými funkcionalitami, ako zasielanie notifikácií o fi­nál­nych dokumentoch a kon­čia­cich platnostiach zmlúv a do­ku­men­tov.

Tvorba veľkého množstva dokumentov, ktoré na Úrade BBSK vzniká, nie je štan­dar­di­zo­vaná, čo zamestnancov úradu núti tráviť veľa času nad cel­ko­vým pri­po­mien­ko­va­ním, schva­ľo­va­ním a spra­co­va­ním jednotlivých dokumentov. Štan­dar­di­zo­vaný systém má potenciál zamestnancov od ru­tin­nej práce od­bre­me­niť, a tým skvalitniť ich služby. Tento systém bude slúžiť viac ako 5 350 užívateľom z Úradu BBSK a sú­vi­sia­cich zria­ďo­va­teľ­ských orga­ni­zá­cií.

Zadávateľ témy zároveň očakáva také riešenie, ktoré bude vytvorené za po­moci low-code alebo no-code prístupu, čo bude znamenať jed­no­duchšiu administráciu a správu systému v bu­dúcnosti.

Príležitosť zažiariť dostanú opäť odborníci, študenti, ale aj nadšenci IT sféry. Prihlasovanie na ôsmy hackathon je otvorené, nezmeškajte preto príležitosť ukázať váš potenciál. Inovatívne riešenia, ktoré navrhnete, pomôžu zjedno­du­šiť a zlep­šiť kvalitu digitálnych služieb vo ve­rej­nej správe. To víťazné odmeníme sumou 3 000 eur a jeho imple­men­tácia bude pod­po­rená finančnými prostriedkami vo výške až 100 000 eur bez DPH z Plánu obnovy a odol­nosti SR.

Prihlásiť na hackathon sa môžu jednotlivci a tímy zložené z tech-špe­cia­listov, odbor­ní­kov na tému a mla­dých inovatívnych ľudí prostredníctvom vyplnenia online prihlášky na we­bo­vej stránke Hacknime to! Prihla­so­va­nie je otvo­re­né do 8. mája 2024, alebo do naplnenia ka­pa­city.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *