Kategórie
Zošity humanistov

Evolúcia je vraj božie dielo – 2. Polkinghorne: One World

V Zošitoch humanistov (ZH) č. 74 sme uve­rej­nili recenziu prvého z prekladov ná­bo­žen­skej li­te­ra­túry (John F. Haught, Boh po Dar­winovi). Tu je druhý: John Polkinghorne: Jeden svet. Vzájomné pô­so­benie medzi vedou a teo­ló­giou (Kalligram, Bratislava 2008).

Autor bol dvadsaťpäť rokov profesorom matematickej fyziky, od roku 1974 aj členom Kráľovskej spoločnosti, no ako 49-ročný presedlal v roku 1979 na teo­ló­giu a bol najprv miestnym pastorom a na­ko­niec je profesorom v Cambridgi a Hongkongu. Napísal celý rad vedeckých a ve­decko-po­pu­lár­nych kníh, druhú z nich (pred­metnú) už v roku 1987: One World: The Interaction of Science and Theology, Princeton University Press, 1987. Preklad bol urobený podľa vydania z roku 1997.

Polkinghorne patrí medzi uznávaných mysliteľov, snažiacich sa o zmie­re­nie vedy a viery, ale opačným spôsobom, ako to robil napríklad Stephen Jay Gould princípom NOMY, dvoch ne­pre­krý­va­jú­cich sa oblastí, ktoré majú rozličný cieľ aj rozličné pracovné metódy: veda – sku­toč­nosť a prí­rodné zákony; viera – ko­nečný zmysel života a mo­rálne hod­noty. Polkinghorne hľadá styčné body a na­chá­dza pre ne ana­lógie a me­ta­fory, napríklad pri­po­dob­nením kvan­tovej fyziky k mysté­riám svojej kresťanskej viery.

Na strana 104 ho charakterizuje názor, že…

Humova, Kantova a Darwinova kritika zmietla zo stola logicky presvedčivé tvrdenia klasických „dôkazov Božej existencie“.

Že Darwin „…ukázal, ako prírodný výber môže viesť k plánu bez Pro­jek­tanta.“

Odsudzuje nepriateľskú reakciu cirkví na Darwinove objavy (87). Práve v tom čase sa v USA rodila myšlienka inte­li­gen­tného dizajnu a jej repre­zen­tantov musí priam bolieť, že práve Polkinghorne neorie na tomto ich poli. Iným spôsobom dokazuje a pro­pa­guje svoju vieru.

Uznáva, že je jeden svet a jeho dva rozličné aspekty skúma veda a teo­ló­gia. Vidí „ich vzájomnú súčinnosť“ a snaží sa čitateľa o nej presvedčiť. Pod­robne a neraz pútavo opisuje najmä výdo­bytky vedy v ostatnom storočí – všetky uznáva a za­kaž­dým nachádza možnosť pri­po­dob­niť ich k nie­čomu z teo­lógie. Nevdojak prichádza na um snaha evan­je­listov, nájsť v príbehoch zo života Krista splnenie pred­po­vedí staro­zákon­ných prorokov. Svoj sve­to­názor nazýva kritickým realizmom.

Teológ vraj so záujmom „načúva“ príbehom vedy a na­chádza rezo­nan­cie. To verím. Čakal som však príklad, že vedec načúval príbehom viery a jej pravdám, hľadal obo­ha­tenie a našiel rezo­nan­cie. Nedočkal som sa. Ani sám si na niečo podobné neviem spomenúť.

Polkinghorne opakovane tvrdí, že veda a teológia sa navzájom ovplyvňujú, ale len príkladov v smere veda → teológia cituje neúrekom. Uvádza početné pod­rob­nosti o vývoji vedy. Napríklad v prí­pade podstaty svetla spor, či je jeho podstata vlnová alebo časticová, čo vyriešila kvantová teória poľa bez náznaku para­doxu. Dočítame sa pod­rob­nosti o kom­ple­men­ta­rite (117), o Fou­caul­to­vom kyvadle a Ma­cho­vom princípe (119), dokonca o asy­metrii reduk­cio­nis­tických rovníc pri slabých jadrových silách. No komu sú adresované tieto ultra­špe­ci­fické vyjadrenia (119), ktoré sú aj tak „z hľa­diska našej analýzy ire­le­vantné“? Je v nich niečo teo­lo­gické?

V našej každodennej prítomnosti nachádza autor niečo „posvätné“. Pri ne­dostatku jeho charak­te­ristiky sa treba uspo­kojiť s me­ta­fo­rami a tu je vhodná aj v tom čase veľmi moderná – holo­grafia (111). Pod­rob­nosťami vás nejdem unúvať.

Údaje o duši majú miestami priam revolučný charakter:

„Kresťanská teológia sa vo svojej najvernejšej podobe pridŕžala hebrejskej predstavy o zá­sad­nej jed­no­te člo­veka… (takže) …v žiadnom štádiu evolúcie človeka nevzniká potreba pridať ako zvláštnu duchovnú zložku dušu.“

(95). Aj kresťanský spôsob vyjadrovania občas prekvapuje: Božiu lásku samo­zrejme označuje autor za základnú vlastnosť kresťanského Boha, nakoniec ju však zbavuje viny aj pochyb­nosti vetou:

„Možno, že Láska funguje tak, že neberie ohľad na mi­lo­va­ných“ (107), čo v prí­pade Jóba (108) sedí na sto percent.

Pochybuje o spoľahlivosti rozumu a uvádza zábavné príklady, keď nie každý je schopný uspokojivej odpovede:

  1. „Táto veta je nepravdivá.“ Ak je pravdivá, tak je nepravdivá a ak je nepravdivá, tak je pravdivá.
  2. Möbiusova páska (123). Nemožno mu vytýkať, že pri písaní tejto knihy pred vyše dvad­sia­timi rokmi nebola neu­ro­bio­ló­gia na takej úrovni poznatkov o činnosti mozgu, ako je dnes. Myslel si, že sa nezaobíde bez tre­pa­nácie (otvorenia lebečnej dutiny); zobra­zo­vanie mag­ne­tickou rezo­nan­ciou (MR, MRI) bolo v plienkach, prípadne sa robilo v garáži vyná­lez­cov.

V podtitule knihy sa sľubuje rozbor vzájomného pôsobenia medzi vedou a teo­ló­giou. Nenašiel som jeden prípad, kde by teológia pôsobila na vedu v tom zmysle, že ju niečím obohatí alebo aspoň privedie k rozumu, ako to urobila veda napríklad de­my­to­lo­gi­zo­va­ním neba a zeme. Teológia viditeľne pristúpila na iné pred­stavy o Bohu a vzniku sveta i o vý­voji človeka.

Knihu napísal veriaci pre veriacich. Ostáva tra­di­cio­na­listom dokonca aj v otázke zjavení, zázrakov, viery v posmrtný život, vzkrie­senia mŕtvych aj posledného súdu – tie posledné na základe „opä­tov­ného ste­les­nenia mysle“. Viete si také niečo pred­staviť? K tomu všetkému má veda negatívny zástoj, zatiaľ však pôsobí na teo­ló­gov len miestami, na jed­no­du­chých veriacich častejšie. Čitatelia ZH si možno pamätajú, že už v č. 1 v roku 1998 sme citovali Bertranda Russella, že anglikáni nemusia veriť na peklo, a to na základe rozhodnutia kráľovskej Tajnej rady, ktorej funkcia je obdobou pápežovej neomylnosti pre ka­to­líkov.

V knihe sa vyskytuje niekoľko gramatických a vecných chýb: Po­ro­zu­menie problémov miesto po­ro­zu­menie problémom (strana 88). Daň po­ža­do­vaná od kaž­dého žida namiesto od kaž­dého Žida (100). Pale miesto Paley (88). Občas hreší proti správnemu používaniu zámena „svoj“. Pár náhodných tla­čia­ren­ských chýb, napríklad makro­fi­sílie miesto fosílie (75), pržných miesto pružných (33), to-uto cestou miesto tou-to (98).

Chápem čitateľa, ktorý ma teraz zahriakne poznámkou: „A viete Vy, koľko takých chýb máte v tomto a v iných číslach ZH?“ Viem a hanbím sa za ne. Prosím, upo­zor­nite ma na ne. V tla­če­nom vydaní sa nedá veľa urobiť, ale v tomto elektro­nickom vydaní to obratom opravím. Okrem toho tento samizdat nemožno po­rov­návať s knihou re­no­mo­va­ného vy­da­va­teľ­stva. Voľa­kedy sa také chyby v knihách ne­vysky­to­vali.

Ako prekladateľ by som sa bol zaobišiel bez výrazu „pravde­blíz­kosť“ a uspo­ko­jil sa s prav­de­po­dob­nosťou alebo blízkosťou k pravde. V Googli som našiel len 3 údaje o jednom zdroji pou­ží­vania tohto nového výrazu vo veľmi špe­ciál­nej Popperovej filo­zofii Mgr. Taligom a i. v Banskej Bystrici.

Richard Dawkins hodnotí Polkinghorna v Delúzii Boha (The God Delusion) ako „jedného z dobrých vedcov, ktorí ostá­vajú seriózne nábožní“. Je mu však hádankou, „ako môže veriť pod­rob­nos­tiam kres­ťan­skej viery“. (ZH č. 62, s. 16). K tomu niet čo dodať.


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 75 vo štvrtok 12. februára 2009.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *